Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Ebola
 
 

Varusmiespalvelu

Diabetes
18.3.2011
Timo Sane

Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen (TTO 2010) muutoksen mukaan varusmiespalvelus on mahdollista tyypin 1 diabetesta sairastaville keskitetyn erillisen tarkastuksen jälkeen pääesikunnan antaman ohjeistuksen mukaan. Muutoksen taustalla on vuosina 2001–2004 tehty tutkimus insuliinihoitoisten diabeetikkomiesten soveltuvuudesta varusmiespalvelukseen ja tämän jälkeen diabeetikkojen kokeellisesta varusmiespalveluksesta saadut myönteiset kokemukset. Joulukuuhun 2010 mennessä varusmiespalveluksen on aloittanut yhteensä 79 diabeetikkoa.

Palveluspaikkana on Riihimäen Viestirykmentti, jossa tutkimuskin toteutettiin. Diabeetikon varusmiespalveluksessa ovat vastakkain diabeteksen käytännön hoito siihen liittyvine riskeineen ja varusmieheltä edellytettävä toimintakyky kaikissa olosuhteissa.

Varusmiespalvelukseen hakeutuminen ja hyväksyminen

Kiinnostus varusmiespalveluksen suorittamiseen on otettava esille kutsuntatilaisuudessa. Varusmiespalveluksesta kiinnostuneet diabeetikot kutsutaan erilliseen, vuosittain kesäkuussa järjestettävään valintatilaisuuteen, jossa esitietojen ja yksilöllisen haastattelun perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuus varusmiespalvelukseen. Hyväksytyille sovitaan samalla varusmiespalveluksen aloittamisen ajankohta (joko tammikuun tai heinäkuun saapumiserä).

Edellytyksenä varusmiespalvelukseen pääsemiselle ovat aiemmin osoitettu hyvä taito huolehtia diabeteksen hoidosta (HbA1c keskimäärin ≤ 8,5 %), diabeteksen kesto alle 10 vuotta, aktiivinen verensokerin omaseuranta, kyky tehdä itsenäisiä hoitomuutoksia ja tunnistaa oireista matala verensokeri. Varusmiespalvelukseen hyväksyttävällä ei saa olla diabeteksen viitteitä liitännäissairauksista, kuten verkkokalvomuutoksia tai mikroalbuminuriaa, eikä myöskään hypoglykemian aiheuttamia tajunnanhäiriöitä edeltäneen kahden vuoden aikana.

Puolustusvoimilla ei ole mahdollisuutta järjestää diabeteksen hoidon seurantaa varusmiespalveluksen aikana. Siksi myös varusmiespalveluksen aikana diabeteksen seurannan tulee toteutua entiseen tapaan hoitavassa yksikössä. Vastaanottokäynnit voidaan toteuttaa henkilökohtaisia arkilomapäiviä käyttäen, ja tämä kannattaa sopia ennen varusmiespalvelun alkua. Muut terveyteen liittyvät ongelmat varusmiespalveluksen aikana hoidetaan normaaliin tapaan varuskuntien terveysasemilla.

Kokemuksia kokeilusta

Kertyneiden kokemusten mukaan diabeetikoista noin 10 % on keskeyttänyt palveluksen diabeteksen hoitoon liittyvien ongelmien vuoksi. Tähän mennessä vain noin 4 %:lla diabeetikoista on varusmiespalveluksen aikana ilmennyt vakava hypoglykemia ja nämäkin ilmenivät kokeilun alkuvaiheessa vuosina 2001–2004. Varusmiespalveluksen aikana HbA1c suurenee keskimäärin noin 0,6 prosenttiyksikköä, mutta joillakin nousu on ollut jopa kaksi prosenttiyksikköä tai enemmän.

Diabeetikon varusmiespalvelu ei ole ongelmatonta, koska diabeteksen hoitoa ei voi unohtaa fyysisen harjoituksen aiheuttaman väsymyksen painaessa päälle tai sotilaskodin herkkujen äärellä. Kokemusten mukaan osalla hoitomotivaatio säilyy erinomaisesti, mutta osalla hoitoväsymys ja siviiliin nähden hyvin erilaiset olot voivat olla este hyvän hoitotasapainon säilyttämiselle. Verinäytteen otto sormenpäästä talvipakkasella tai pimeässä tuottaa vaikeuksia ja saattaa helposti jäädä tekemättä. Talvella on huolehdittava, ettei insuliini jäädy ja kesähelteellä ettei se lämpene liikaa.

Jos diabeteksen hoito on toteutunut hyvin ennen varusmiespalvelua, se sujuu myös keskimääräistä paremmin varusmiespalvelun aikana. Infektiosairauksia ei diabeetikkovarusmiehillä ole sen enempää kuin muilla varusmiehillä. Noin puolet varusmiespalveluksen käyneistä diabeetikoista on saanut varusmiespalvelun aikana johtajakoulutusta (reservialiupseerikoulussa ja reserviupseerikoulussa), mikä on kuvastanut varusmiespalvelukseen hakeutuneiden diabeetikoiden keskimääräistä parempaa palvelusmotivaatiota.

 
Kansi: diaDiabeteksen hyvä hoito
Diabeetikon aktiivisuus ja vastuu oman hoitonsa asiantuntijana ovat tärkeitä diabeteksen hoidossa. Tähän tarvitaan tietoa, taitoa ja motivaatiota sekä hoitopaikan ammattitaitoa ja tukea.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi