Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Borrelioosi
 
 

Lääkärintodistus

Lääkärikirja Duodecim
16.7.2012
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Yhteiskunnassamme terveydellä ja sairaudella on vaikutusta moniin etuisuuksiin ja lupiin harjoittaa tiettyä toimintaa. Tätä varten pyydetään yleensä lääkäriä todistamaan joko sairauden olemassaolo tai toimintakyky tai toimintakyvyttömyys. Joissakin tapauksissa myös henkilön tilan lääketieteellisellä kuvauksella on merkitystä arvioitaessa hänen kykyään hoitaa omia asioitaan tai tehdä oikeustoimia. Vammojen lääketieteellinen kuvaus taas on tärkeä, milloin niiden syntyä ja vaikutuksia ratkotaan vakuutus- tai rikosoikeudellisissa yhteyksissä.

Etuuksia (esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, lääkekorvaus, vaikeavammaisen kuljetustuki) varten kirjoitettavissa todistuksissa otetaan kantaa siihen, täyttääkö tutkittava henkilö lausunnon antajan mielestä etuuden saamisen edellytykset. Lääkäri ei kuitenkaan myönnä etuutta, vaan sen tekee lääkärinlausunnon ja muiden hankkimiensa selvitysten perusteella esimerkiksi eläkelaitos tai kunnallinen viranomainen.

Kirjoittaessaan lausunnon henkilön terveydestä, sairaudesta tai vammoista kuvattuja tarpeita varten, lääkäri voi todistaa vain sen, mitä on lääkärin toimessaan havainnut. Niinpä lääkäri ei voi todistaa esimerkiksi kivun määrää tai päivittäisistä kotiaskareista selviytymistä, vaikka usein voikin havaintojensa perusteella antaa näistä kokemukseen perustuvan arvion.

Terveys- ja kelpoisuustodistukset

Tavallisimpia terveystodistuksia ovat todistukset työpaikkaa, koulutusta ja ajoneuvon kuljettamista varten (ks. terveystarkastukset «Terveystarkastukset»1). Todistukset ovat yleensä määrämuotoisia, ja niihin kirjataan käyttötarkoituksen kannalta oleelliset asiat. Ottaessaan todistuksessa kantaa tutkittavan henkilön soveltuvuuteen kyseessä olevaan tarkoitukseen lääkäri vertaa tutkittavasta saamiaan esitietoja ja tekemiään löydöksiä todistuksenalaisesta asiasta annettuihin ohjeisiin (esimerkiksi ajokorttitodistus, ks. sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä «http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=40880&name=DLFE-16936.pdf»1) tai kokemuksen tuomaan tietoon siitä, mitä terveydellisiä edellytyksiä tarkoitukseen vaaditaan. Lääkärin lausunto asiasta on asiantuntijan mielipide, ei sen sijaan "lupa" tai "kielto". Nämä kuuluvat asiasta riippuen luvan antavalle viranomaiselle, työnantajalle, koululle tms.

Sairauslomaa varten kirjoitettava todistus

Antaessaan potilaalle sairautta koskevan todistuksen työnantajalta anottavaa sairauslomaa varten lääkäri tai sairaanhoitaja ottaa kantaa siihen, kykeneekö henkilö sairautensa vuoksi tavalliseen työhönsä.Joissakin tapauksissa ehdotetun sairausloman syy voi myös olla potilaan aiheuttama tartuntavaara työpaikalla esimerkiksi elintarviketyössä tai päiväkodissa. Henkilöä ei siis ”määrätä” sairauslomalle, vaan sairausloman myöntäminen on työntekijän ja työnantajan välinen asia. Lyhytaikaisia sairauslomia varten käytetään ns. A-todistusta tai yksinkertaista ilmoitusta työnantajalle työntekijän sairaudesta. Sairausloman edellytyksenä on todettu sairaus. Esimerkiksi suru tai ihmissuhdeongelmat eivät ole sairauksia, mutta joissakin tapauksissa ne voivat aiheuttaa masennukseksi tai sopeutumishäiriöksi luokiteltavan tilan. Pitkäaikaisen (yli 2 kuukauden) työkyvyttömyyden kyseessä ollen tarvitaan päivärahaa maksavaa kansaneläkelaitosta varten laajempi sairautta ja sen aiheuttamaa haittaa kuvaileva B-lausunto.

Lääkekorvauksia varten tarvittava todistus

Sairausvakuutuslain mukaan tiettyjä pitkäaikaissairauksia sairastavat ovat oikeutettuja saamaan tämän sairauden hoidossa käytettäviin lääkkeisiin normaalia 42 %:n korvausta suuremman korvauksen sairausvakuutuksesta. Tämän erityiskorvauksen saadakseen henkilön on osoitettava lääkärintodistuksella kansaneläkelaitokselle sairastavansa kyseistä sairautta. Diagnoosin potilaalle tehnyt lääkäri voi yleensä tämän todistuksen kirjoittaa. Joidenkin sairauksien (esimerkiksi astma) kohdalla erityiskorvaus myönnetään vasta potilaan käytettyä lääkitystä kuuden kuukauden ajan, joten todistusta ei kannata laatia tätä aikaisemmin.

Oikeudelle toimitettavat todistukset

Oikeudessa käsiteltävissä rikos- ja riita-asioissa käytetään usein todistelussa lääkärin antamia lausuntoja tai vammojen laadusta tai henkilön kyvystä hoitaa oikeustoimia. Koska näidenkin lausuntojen tulee perustua selkeisiin havaintoihin, jotka on tehty tuoreeltaan, on tärkeää, että esimerkiksi pahoinpitelytapauksissa haettaessa lääkärin hoitoa samalla kerrotaan vammojen syntytapa selkeästi. Näin lääkäri voi jo vammoja tutkiessaan ja sairauskertomusmerkintöjä tehdessään ottaa huomioon mahdollisen myöhemmän tarpeen antaa näistä lausunto. Rikosasioissa lausunnon pyytää yleensä tutkimustensa yhteydessä poliisi.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi