Terveyskirjasto

Hae Terveyskirjastosta

Voit laajentaa hakua katkaisemalla sanan *-merkillä (esim. uni*).
Lue lisää
 »
 

Terveyskirjasto - Luotettavaa tietoa terveydestä

Tuleva influenssa
 
 

Selvitykset työkyvyttömyydestä

Lisätietoa aiheesta
11.1.2007
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lääkärintodistus A

Lääkärintodistus A on tarkoitettu lyhytaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden osoittamiseen.

Perusteellinen selvitys työkyvystä (lääkärinlausunto B) tarvitaan viimeistään sairauspäivärahan suorituspäivien määrän ylittäessä 60 päivää.

"Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa selvittää vakuutetun kuntoutustarve, viimeistään kuitenkin silloin, kun vakuutetun sairauspäivärahan enimmäisaikaan luettavien päivien lukumäärä ylittää 60 päivää" (SVL 12 luku 6 §).

Aikaisempien päivärahapäivien takia perusteellinen selvitys saattaa olla tarpeen jo uuden työkyvyttömyysjakson alkuvaiheessa.

Perusteellinen lääkärinlausunto (B-lausunto) hoito- tai kuntoutussuunnitelmineen suositellaan laadittavaksi jo päivärahakauden alkuvaiheessa tilanteissa, joissa tarvitaan varhaista kuntoutusarviota, sairauden vaikutus työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai työkyvyn alenema uhkaa muodostua pitkäaikaiseksi.

Lääkärinlausunto B

Lausuntokaavake sisältää sen täyttäjää ohjaavia täydennettäviä kohtia alkaen henkilötiedoista.

Ammatti

Sairausloma- ja eläketodistuksissa on tiedettävä työn laatu; kyse on ammatillisesta (erityisesti sairauspäiväraha / sairausvakuutuslaki) työkyvyttömyydestä.

"Työtön" ei ole ammatti; tarvitaan tieto työstä, mitä on viimeksi tehnyt.

Lausunnon tarkoitus

Tarkoitus ilmaistaan rastittamalla kyseinen kohta.

Kuntoutustuki vastaa aiempaa määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

Vapaa rasti: Esim. osatyökyvyttömyyseläke, verotus, autoveron palautus, sotainvalidikuntoutus, yksityinen vakuutus, muu tarkoitus.

Sairaustiedot

Sairaudet:

Työkykyyn vaikuttavat sairaudet (diagnoosit) tärkeysjärjestyksessä ICD-koodeineen.

Sairauden alkuvaiheet ja kehitys:

Aiemmat tutkimukset ja hoidot selvitetään. Mikäli sairaudet on todettu jo aiemmin, ilmoitetaan niiden toteamistapa (diagnostiikka).

Toimintakyvyn kehitys ja sairauksien sekä aiempien hoitojen ja kuntoutuksen vaikutus. Tutkittavan kertoma on erotettava selkeästi aiemmista objektiivisista tutkimuslöydöksistä.

Tutkimushavainnot ja tutkimusajankohta:

Objektiiviset tutkimuslöydökset, erityisesti nykytila (status praesens - myös pituus ja paino). Keskitytään löydöksiin, joilla on merkitystä lausunnon tarkoituksen kannalta: Sairauksien osoittamisessa diagnoosin kannalta tärkeät löydökset ja diagnoosin perustelut.

Työ- ja toimintakykyä arvioitaessa kuvataan suorituskykytutkimukset (esimerkiksi kliininen rasituskoe) ja toimintakykymittaukset asianmukaisesti lääkittynä.

Toimintakyky

Miten selvityy jokapäiväisessä elämässä tarvittavista toiminnoista omassa elinympäristössään (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen ym).

Hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelma

Hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelman kirjaaminen on tarpeen työkyky- ja kuntoutusarvioita varten. Sen tavoitteiden ja aikataulun avulla arvioidaan työkyvyttömyyden kestoa.

Hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelma aikatauluineen, tavoitteineen ja odotettavissa olevine tuloksineen.

Tarvitaan työkyvyttömyyden keston arvioinnissa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma

Kuntoutussuunnitelma toteuttajatahoineen tai ehdotus kuntoutuksesta ja toteuttajatahosta. Perusteelliset suunnitelmat voidaan kuvata myös liitteellä. Mikäli kuntoutusta ei tarvita, jätetään tyhjäksi tai merkitään selvyyden vuoksi peruste, jonka takia kuntoutusta ei tarvita.

Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma.

Ammatillinen kuntoutustarve arvioidaan työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen tai palauttamisen kannalta (työkyvyttömyyden uhka lähivuosina = 5 vuoden kuluessa). Jos suositellaan ammattikoulutusta tai ammatin vaihtamista, perusteluissa tulee mainita terveydentilan asettamat rajoitukset ammatin vaihtamisen kannalta.

Työkykyarvio

Työnteko ja työn luonne

Kuvataan nykyinen työ sekä sen fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus sekä selviytyminen nykyisessä työssä. Työtä ja työntekoa koskevien tietojen alkuperä on tarpeellista ilmoittaa:

Tunteeko lääkäri työolot, onko tiedot hankittu työpaikalta tai työterveyshuollosta vai perustuvatko ne tutkittavan kertomukseen.

Työkyky

Työkykyarvio tehdään sairaustietojen, toimintakykyarvion ja työtä koskevien tietojen perusteella. Mikäli tutkittava arvioidaan työkyvyttömäksi, arvioidaan tässä kohdassa aiemmin esitetyn hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelman pohjalta myös työkyvyn palautumismahdollisuudet ja työkyvyttömyyden kesto.

Johtopäätökset

Työkykyarvion johtopäätökset esitetään rastittamalla ja merkitsemällä tarvittaessa päivämäärät. Työkyvyttömyyden keston arvioinnissa käytetään apuna hoito- ja/tai kuntoutussuunnitelman tietoja.

Lääkäri voi tarvittaessa käyttää myös tyhjää rastituskohtaa ja merkitä työkykyä koskevan arvionsa sanallisesti sen viereen. Tällainen lääkärin arvio tulee kysymykseen tutkittavan hakiessa esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä.

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Merkitään myös toimipaikka osoitteineen mahdollista lisätietojen hankkimista varten.

Kotikuntasi terveyspalvelut

Valitse kotikuntasi