Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Terveyskirjasto - Duodecim
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt! Etusivu » Huumeet
Valitun teoksen tietoja ei löytynyt!

Huumeet

Päihdetyö työpaikalla
29.8.2008
Anne Böström, Heikki Bothas, Maarit Järvinen, Ari Saarto, Hannu Tamminen ja Juha Teirilä

Valtaosalla suomalaisista on hyvin kielteinen suhtautuminen kaikkiin laittomiin huumeisiin, mutta erityisesti nuoret ovat lieventäneet suhtautumistaan kannabikseen (hasis ja marihuana). Suurin osa huumekokeiluista onkin juuri kannabiksen kokeilukäyttöä, joka useimmiten jää muutamaan kertaan. Kannabiksella on varsin näkyvä rooli monissa nuorison alakulttuureissa, mutta säännöllisempikin käyttö loppuu usein aikuistumisen myötä.

Huumeiden käyttäjistä ei ole järkevää puhua yhtenä yhtenäisenä joukkona. Tyypillisintä on jaotella käyttäjät kokeilijoihin, satunnaisesti käyttäviin ja ongelmakäyttäjiin. Viime vuosina on alettu puhua myös niin sanotuista huumeiden viihdekäyttäjistä. Viihdekäyttäjän tavoitteena on maksimoida käytöstä saatavat hyödyt ilman käytöstä aiheutuvia haittoja. Viihdekäyttäjät voidaan vielä tarkemmin ryhmitellä erityisesti amfetamiinia, ekstaasia tai kokaiinia käyttäviin juhlijoihin, psykedeelejä, kuten LSD:tä ja sieniä, käyttäviin tajunnan laajentajiin ja kannabiksen tapakäyttäjiin.

Ongelmakäyttäjällä tarkoitetaan erityisesti opiaatteja, amfetamiinia tai kokaiinia pitkäaikaisesti tai suonensisäisesti käyttävää. Kovien huumeiden käyttäjiä arvellaan olevan Suomessa noin kymmenestä tuhannesta viiteentoista tuhanteen. Ongelmakäyttö liittyy usein sosiaaliseen syrjäytymiseen ja huono-osaisuuteen, jotka usein ovat pikemminkin käytön syy kuin seuraus.

Eri aineet – eri oireet

Käyttäjäryhmät eroavat toisistaan, mutta niin eroavat myös aineet. Vaikka eri aineiden sekä aineiden ja lääkkeiden sekakäyttö onkin varsin tavallista, ei huumeista voi puhua yhtenä kokonaisuutena, sillä niin erilaisia ovat eri aineiden käyttötavat, vaikutukset ja riskit.

Myös työpaikoille aineista aiheutuvat ongelmat ovat erilaisia. Käyttötavoista ongelmallisin on piikittäminen siihen liittyvien tartuntatauti- ja yliannostusriskien vuoksi. Suonensisäinen käyttö liittyy lähinnä amfetamiinin ja opiaattien ongelmakäyttöön. Monia lääkkeitä käytetään myös päihtymiseen. Rauhoittavat sekä kipu-, allergia- ja yskänlääkkeet ovat tavallisimmin väärinkäytettyjä lääkkeitä. Lääkkeiden päihdekäyttö liittyy usein monipäihderiippuvuusongelmaan, jolloin myös alkoholia käytetään runsaasti.

Lääkkeiden ja huumausaineiden väliin jää tutkimuskemikaaleiksi tai design-huumeiksi nimettyjä aineita, jotka ovat laillisia joissain maissa mutta laittomia toisissa. Erityisesti Internetin vaikutuksesta aineet voivat yleistyä nopeasti tietyissä alakulttuureissa.

Kannabis

Suomessa yleisimmin käytettyä huumausainetta, kannabista (hasis ja marihuana), käytetään yleensä polttamalla. Välittömät vaikutukset ilmenevät puheliaisuutena ja iloisuutena, mutta myös erilaiset paniikkitilat ovat mahdollisia. Fyysisiä vaikutuksia ovat pulssin kiihtyminen ja silmien verestäminen. Kannabis heikentää lähimuistin toimintaa, joten käyttäjän ajattelu voi olla varsin katkonaista. Kannabikseen ei yleensä kehity voimakasta riippuvuutta.

Stimulantit – piristeet

Amfetamiinin runsas suonensisäinen käyttö on eräs suomalainen erityispiirre. Amfetamiinia käytetään myös nuuskattuna tai esimerkiksi juomaan sekoitettuna. Amfetamiinin välittömiä psyykkisiä vaikutuksia ovat hyvänolon ja energisyyden tunne. Käyttäjästä tulee puhelias ja levoton. Jo suhteellisen pienillä annoksilla ruokahalu vähenee, hengitys ja sydämen lyöntitiheys nopeutuvat, verenpaine kohoaa ja pupillit laajenevat. Piristävän vaikutuksensa vuoksi amfetamiinia ja sen johdannaisia saatetaan käyttää valvomista vaativissa työtehtävissä. Myös itsevarmuutta ja energisyyttä lisäävää kokaiinia saatetaan käyttää töissä jaksamiseen.

Yleensä pillereinä nautitun ekstaasin ensivaikutuksena on voimakas hyvänolontunne, jota seuraa energisyyden, puheliaisuuden ja usein sosiaalisuuden lisääntyminen. Joillekin ekstaasi aiheuttaa pahoinvointia sekä raajojen ja leuan jäykistymistä. Muita ekstaasin välittömiä vaikutuksia ovat suun kuivuminen, ruokahaluttomuus, sydämen sykkeen kohoaminen ja pupillien laajeneminen. Ekstaasin käyttö liittyy usein nuorten viikonloppuisin tapahtuvaan juhlimiseen. Aineesta ei tavallisesti tule vieroitusoireita, mutta käytön jälkeinen masennus voi kestää muutaman päivän.

Toisen juhlimiskulttuureissa yleistyneen aineen gammahydroksibutyraatin (GHB) eli gamman välittömät vaikutukset muistuttavat jonkin verran alkoholia. Usein nestemäisessä muodossa olevan aineen annostelu vaatii tarkkuutta, sillä suuret annokset johtavat helposti tajuttomuuteen.

Hallusinogeenit

Hallusinogeenien, kuten LSD:n, tai psyykeen vaikuttavien sienten, kuten suippomadonlakin, vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä. Yleisimmin aineiden käyttöön liittyy verenpaineen kohoaminen, pupillien laajeneminen ja sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen. Eri hallusinogeenien yhteisenä piirteenä on aistihavaintojen voimakas muuttuminen, joten käytöskin poikkeaa selvästi normaalista. Hallusinogeenit eivät aiheuta fyysistä riippuvuutta, ja niiden käyttäjät pitävät käyttövälit yleensä varsin pitkinä.

Huumeidenkäytön tunnistaminen tai pitkäaikaisen käytön tunnusmerkkien etsi-minen ei ole ongelmatonta tai selkeää, sillä vaikkapa pupillien koosta tai alaku-loisuudesta ei kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Voinnin kysyminen on hyvä keino lähestyä myös käyttöepäilytapauksissa, sillä asioille voi löytyä monia selityksiä.

Käyttöepäilytapauksissakin on syytä pitää mielessä eri aineiden erilaiset vaikutukset, sillä on aivan eri asia, ollaanko tekemisissä satunnaisesti kannabista polttavan vai heroiinia suonensisäisesti käyttävän kanssa.

Lisätietoja aineista ja niiden vaikutuksista saa esimerkiksi A-klinikkasäätiön Päihdelinkki-Internet-sivustolta (http://www.paihdelinkki.fi/).

Marihuana
muistuttaa kuivaa heinää tai maustetta, vihertävää tai ruskeaa kasvirouhetta
polttamalla sätkänä, tupakkaan sekoitettuna tai piipussatuottaa mielihyvää jo muutamassa minuutissa, vaikutus kestää 2–3 tuntia psykomotorinen vaikutus jopa 12 tuntia käytön jälkeen, vaikuttaa lamaavasti keskushermostoon,punoittavat silmän valkuaiset, silmät, nielu ja suu kuivuvat, vilkastunut ääreisverenkierto, tyypillinen haju vaatteissa, puheliaisuus, aktiivisuus, hilpeys tai sisäänpäinkääntyneisyys, näön, ajantajun ja tunnon häiriöitäpersoonallisuuden latistuminen, aloitekyvyttömyys, aivojen tietojenkäsittelyn heikkeneminen, odottamatonta väkivaltakäyttäytymistä stressitilanteissa
  1. Hasis
  2. kova levy, kakku tai puikko, väri ruskeasta lähes mustaan, makean hajuinen
polttamalla usein piipussa, myös sätkänä ja tupakkaan se-koitettunaks. edelläks. edelläks. edellä
  1. piristeet
  2. Käyttö
VaikutusKäytön tunnistusHaitat
  1. Amfetamiini
  2. jauhoa, tabletteja, kapseleita tai liuosta, väri valkoisesta punertavaan tai kellertävään
ruiskeena lihakseen tai suoneen, myös nuuskaamalla tai suun kautta nautittunakiihotustila, hyvä ja itsevarma olo, pulssin ja verenpaineen kohoaminen, unen- ja näläntunne katoaa, jälkioireena väsymys, heikotus ja nälkälaajentuneet silmäterät, kiihtyneisyys, sanavalmius, itsetietoisuus suun limakalvot kuivat, pistosjäljet pitkäaikaisessa käytössä: aggressiivisuus, laihtuminen ja sekavuusunettomuus, väsymys, levottomuus, masentuneisuus levoton olo, nykimistä kasvoilla, tärisevät kädet / sormet, huono stressinsietokyky nopeahko psyykkinen ja fyysinen riippuvuus
  1. Ekstaasi
  2. jauhoa, kapseleita tai erivärisiä ja muotoisia tabletteja
suun kautta, tabletteina, liuoksina tai jauheenatarmokas olo, hyvänolon tunne, keskittymisvaikeuksia, masennusta rytmihäiriöt, nestehukkatuskatilat, sekavuus ja vainoharhat, mielialahäiriöitä, laajentuneet mustuaiset, verenpaineen ja sykkeen nousua pitkäaikaisessa käytössä muistin heikkenemistä ja motorisia häiriöitä
KäyttöVaikutusKäytön tunnistusHaitat
  1. LSD
  2. hajuton ja väritön neste erivärisinä ja muotoisina tabletteina
suunkautta, tippoina tai imeytettynä pieniin paperipalasiinkesto 3–8 tuntia, kohonnut vireystila, mielialan vaihtelut, aistinharhat, paniikkioireet, ahdistus, todellisuudentajun heikkeneminenlaajentuneet mustuaiset, ajan ja etäisyyksien arviointi heikentynyt, aistimusten voimistuminen hikoilu ja vapina, verenpaine ja syke kohonneetpersoonallisuuden muutokset pitkäaikaisessa käytössä: masennus, psykoosit, hallitsematon käytös, impulsiivisuus