Etusivu » Sydänläppätulehduksen varhainen toteaminen parantaa ennustetta

Sydänläppätulehduksen varhainen toteaminen parantaa ennustetta

01.11.2007

Infektiivinen endokardiitti on bakteerien aiheuttama sydämen sisäkalvon tulehdus, joka yleensä sijaitsee sydänläpässä tai läppävian vuoksi asetetussa tekoläpässä. Se saa alkunsa kun bakteeri pääsee verenkiertoon muualla elimistössä olevan tulehduksen tai esimerkiksi verenvuotoa aiheuttavan hammastoimenpiteen tai jonkin tähystyksen seurauksena ja kiinnittyy läppärakenteisiin. Endokardiitin riski on kohonnut henkilöillä, joilla on synnynnäisesti tai elämän aikana vaurioitunut läppä tai tekoläppä. Suonensisäisiä huumeita käyttävillä endokardiitti on poikkeuksellisen yleinen.

Infektiivinen endokardiitti erittäin vakava sairaus. Huolimatta siitä, että taudin diagnostiikka ja hoito ovat kehittyneet, siihen liittyy edelleen merkittävää sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Endokardiitin taudinkuvassa on viime vuosina tapahtunut muutoksia monissa maissa.

LL Maija Heiron tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää infektiivisen endokardiitin kliinista kuvaa ja ennustetta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 1980–2004 endokardiitin vuoksi hoidetuilla aikuispotilailla.

Tutkimusaikana todettiin 326 endokardiittitapausta 303 aikuispotilailla. Vuosittaisten tautitapausten määrä lisääntyi jonkin verran seuranta-aikana. Vuonna 1996 todettiin TYKSissä ensimmäinen suonensisäisten huumeidenkäyttöön liittyvä endokardiitti ja vuodesta 2000 alkaen jo viidennes endokardiiteista todettiin tässä potilasryhmässä. Keinomunuaishoito osoittautui toiseksi, joskaan ei yhtä merkittäväksi, uudeksi endokardiitille altistavaksi tekijäksi.

Potilaiden keski-ikä nousi

Vuosina 1980–2004 potilaiden keski-ikä nousi 47 vuodesta 55 vuoteen. Jos huumeiden käyttäjiä ei otettu huomioon, keski-ikä nousi 62 vuoteen. Suusta peräisin olevien viridans-ryhmän streptokokkien osuus laski ja Staphylococcus aureuksesta tuli yleisin aiheuttajabakteeri. Tämä muutos selittyi huumeiden käyttöön liittyvien tapausten lisääntymisellä, koska ne olivat lähes poikkeuksetta Staphylococcus aureuksen aiheuttamia.

Endokardiitin diagnostiikassa alettiin käyttää vuonna 1994 julkaistuja Duken kriteereitä. Niiden avulla tautitapauksen voi luokitella varmaksi myös ilman leikkauksessa tai ruumiinavauksessa saatavaa varmistusta sairastuneesta läpästä. Ne osoittautuivat aiemmin käytettyjä kriteereitä luotettavimmiksi. Tulos on tärkeä siksi, että varma endokardiitti vaatii 4-6 viikkoa kestävän suonensisäisen mikrobilääkehoidon parantuakseen. Jos taas endokardiitti voidaan sulkea pois luotettavasti, potilas säästyy pitkältä sairaalahoidolta.

Läppäleikkauksen yhteydessä poistetuista läpistä pyrittiin osoittamaan aiheuttajabakteerin DNA monistustekniikkaa hyväksi käyttävällä PCR-menetelmällä. Menetelmä selvitti endokardiitin aiheuttajabakteerin muutamassa sellaisessa tapauksessa, jossa aiemmin aloitettu mikrobilääkehoito esti bakteerin kasvun tai bakteeri oli sellainen, että sen kasvattaminen normaalimenetelmin on mahdotonta.

Erityisesti bakteeritulehduksissa kohoava C-reaktiivinen proteiini (CRP) osoittautui muita tulehdusparametreja paremmaksi endokardiitin diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Uutena löydöksenä todettiin sairaalaan tulovaiheessa mitatun korkean CRP-arvon ennustavan kuolleisuutta paitsi akuuttivaiheessa, vielä vuoden kohdallakin.

Lähes kolmasosa potilaista kuoli vuoden sisällä

Huolimatta endokardiitin diagnostiikan ja mikrobilääkehoidon kehittymisestä tautiin liittyvät komplikaatiot eivät seuranta-aikana vähentyneet. Endokardiitti johti sydämen vajaatoimintaan yli puolessa tapauksia. Aivolöydöksiä, joista yleisin oli aivoinfarkti todettiin 26 %:lla ja tulehduspesäkkeiden leviämistä muualle elimistöön 31 %:lla. Taudin vioittama läppä vaati kirurgisen korjauksen akuuttivaiheessa 27 %:ssa. Potilaista 17 % kuoli endokardiittiin 3 kk:n sisällä ja 29 % vuoden sisällä. Myöskään kirurgisen hoidon tarve ja kuolleisuus eivät muuttuneet 25 vuoden seuranta-aikana.

Potilaan ennustetta huononsivat kahden sydänläpän samanaikainen tulehdus, sydämen vajaatoiminnan kehittyminen ja aivoissa tai muualla elimistössä todetut tulehduspesäkkeet.

Hoitamattomana infektiivinen endokardiitti on kuolemaan johtava sairaus. Taudin varhainen toteaminen, mikrobilääkehoidon nopea aloittaminen ja kirurgiseen hoitoon varautuminen osoittautuivat parhaiksi keinoiksi estää endokardiitin komplikaatioita ja parantaa potilaiden ennustetta.

Maija Heiron väitöskirja, Infective endocarditis in a Finnish Teaching Hospital. 25 years of experience of adult patients (Infektiivinen endokardiitti yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 1980–2004 hoidetuilla aikuispotilailla), tarkastettiin 27.10. Turun yliopistossa.