Ahdistuneisuudella tarkoitetaan pelonsekaista tai huolestunutta tunnetilaa, johon liittyy osin tietoinen tai tiedostamaton huoli jostain nykyhetkeen tai tulevaisuuteen liittyvästä tapahtumasta.

Ahdistuneisuuden luonne ja voimakkuus vaihtelevat lievästä päivittäisiin stressitilanteisiin liittyvästä jännittyneisyydestä paniikinomaisiin tai järjenvastaisiin pelkotiloihin. Vähänkin voimakkaampi ahdistuneisuus aktivoi elimistön sympaattisen hermoston. Tämän vuoksi ahdistuneisuuteen liittyy usein erilaisia somaattisia (elimellisiä) oireita, kuten sydämentykytystä, verenpaineen kohoamista, suun kuivumista, hengenahdistusta, hikoilua, ruokahaluttomuutta, palan tunnetta kurkussa, vapinaa, huimausta tai silmäterien laajenemista.

Kyky tuntea pelkoa ja ahdistuneisuutta on terve ominaisuus, koska se varoittaa ihmistä uhkaavista tilanteista. Heikentäessään ihmisen toiminta- tai vuorovaikutuskykyä ahdistuneisuus voi kuitenkin olla myös psykiatrisen sairauden oire.

Ahdistuneisuus ilmenee oireena lähes kaikissa psykiatrisissa sairaustiloissa. Jos ahdistuneisuuteen ei liity psykoottisia oireita tai vakavaa masennustilaa, kyse on usein jostakin yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä tai muusta ahdistuneisuushäiriöstä. Äkillinen ja odottamatta ilmenevä paniikinomainen pelkotila on usein oire paniikkihäiriöstä. Jos ahdistuneisuus on luonteeltaan tiettyyn kohteeseen tai tilanteeseen liittyvää pelkoa, kyse on usein erilaisista fobioista tai pelkotiloista. Traumaattisiin tapahtumiin liittyvät muistot laukaisevat ja ylläpitävät ahdistuneisuutta, jolloin kyseessä voi olla traumaperäinen stressihäiriö tai traumaattisen kokemuksen ylläpitämä dissosiaatiohäiriö. Unen saanti häiriintyy herkästi ahdistuneisuuden vuoksi, ja eri syistä johtuva ahdistuneisuus onkin tavallinen syy myös unettomuuteen. Ahdistuneisuus on tärkeä päihteiden käytön ja päihderiippuvuuden sekä syy että seuraus.

Erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin tai pakonomaiseen päihteiden käyttöön liittyvä ahdistuneisuus on usein hyvin voimakasta, ja se muistuttaa kuolemaan, hajoamiseen tai yksinjäämiseen liittyvää kauhunomaista ja lamaavaa pelkoa. Kyse ei tällöin ole useimmille ihmisille tutusta jännittyneisyydestä tai lievistä peloista. Tämän voimakkaan ahdistuneisuuden luonteen ymmärtäminen on tärkeää autettaessa ja tuettaessa voimakkaasta ahdistuneisuudesta kärsiviä. Vaarana on muuten työ- tai toimintakykyä lamaavan tai pakonomaisen ja impulsiivisen käytöksen taustalla olevan sietämättömän ahdistuneisuuden tai pelon tunteen väheksyminen tai mitätöiminen.

Ahdistuneisuus voi olla myös monien somaattisten (elimellisten) sairauksien oire tai erilaisten lääkkeiden aiheuttama sivuvaikutus. Tällaisia somaattisia sairauksia ovat mm. erilaiset sydänsairaudet, diabetes, kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta tai astma. Etenkin iäkkäillä ihmisillä ahdistuneisuuden taustalla on usein yksinäisyys, tarkoituksettomuus ja kuoleman pelko. Myös psyykenlääkkeet, kuten myös ahdistuneisuushäiriön hoidossa käytetyt masennuslääkkeet, voivat ohimenevästi tai liian suurissa annoksissa aiheuttaa tai lisätä ahdistuneisuutta lääkehoidon alkuvaiheessa. Useimpien psyykenlääkkeiden lopettamisen yhteydessä voi ilmetä lopetus- tai vierotusoireina 1–3 viikon ajan asteittain vähenevää ahdistuneisuutta.

Traumaattisiin muistoihin tai tilanteisiin liittyvää ahdistuneisuutta voi työstää erilaisten harjoitusten ja rentoutusmenetelmien avulla sekä keskustelemalla ahdistuneisuuden syistä ymmärtävien läheisten ja kanssaihmisten kanssa. Runsas alkoholin tai muiden päihteiden käyttö pahentaa ahdistuneisuutta. Hankalampaa ja itsepäisempää ahdistuneisuutta voidaan hoitaa tehokkaasti sekä erilaisten psykoterapioiden että psyykenlääkkeiden avulla. Jos ahdistuneisuus on taustaltaan psyykkisperäinen, sen hoito edellyttää usein sen asteittaista kohtaamista ja ymmärtämistä.

Ahdistuksen omahoitoon on välineitä Mielenterveystalon verkkosivuilla, ks. "Ahdistuksen omahoito" ja Työkaluja mielen hyvinvointiin.

Lisää tietoa ahdistuneisuudesta

Suomen Mielenterveysseura

Bourne EJ. Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja pelosta kärsiville. Rikurex Ky, 2000

Huttunen M, Kalska H (toim.). Psykoterapiat. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2015

Huttunen MO, Raaska K. Psyykenlääkkeiden käytön sudenkuopat. Duodecim 2015;131:1651-1657.

Huttunen MO, Socada L. Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Marks I. Pelko – osa elämää. Prometheus kustannus Oy 2008

Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017

Stenberg J-H, Saiho S, Pihlaja S, Service H, Joffe G, Holi H. Irti paniikista. Kustannus Oy Duodecim 2013