Alkoholismi on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Alkoholiriippuvuudelle (alkoholismille) on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista. Alkoholismiin liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin henkilön kyky sietää alkoholin vaikutuksia on kohonnut (toleranssi) ja hänellä ilmenee alkoholin käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita. Vieroitus- tai lopetusoireyhtymä saa henkilön usein jatkamaan alkoholin haitallista käyttöä. Alkoholiriippuvuus voi ilmetä kuitenkin ilman merkittävää toleranssia tai vieroitusoireita.

Alkoholiriippuvuuden kehityttyä henkilön alkoholin käytölle on ominaista, että hän käyttää alkoholia suurempia määriä tai pidempään kuin hänen tarkoituksensa oli aloittaessaan alkoholin käytön. Hän ei myöskään kykene halustaan huolimatta vähentämään tai lopettamaan käyttöä huolimatta sen aiheuttamista haitoista. Humalatiloihin voi liittyä sammumista ja muistikatkoksia. Tuloksena voi olla ristiriitoja läheisten kanssa, avioero, vaikeudet työssä tai työstä irtisanominen, taloudelliset vaikeudet, rattijuoppous, rikkeet tai rikokset. Usein huomattava osa henkilön ajasta kuluu alkoholin hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen. Kiinnostus muihin harrastuksiin vähenee, masennus, univaikeudet ja ärtyisyys lisääntyvät. Osa alkoholisteista juo yksinään tai salaa, osa kotonaan ja ravintoloissa.

Pakonomainen, jatkuva, riippuvuutta ilmaiseva (addiktiivinen) tai humalahakuinen alkoholin käyttö on vakava sairaustila. Psykologisella tasolla pakonomaisen tai addiktiivisen päihteiden käytön taustalla on henkilön taustaan ja elämäntilanteeseen liittyvä ja mielelle sietämätön avuttomuuden tunne. Biologisella tasolla taustalla on päihteiden jatkuvan käytön ja pitkäaikaisen stressin aiheuttama keskushermoston toiminnan muutos. Tämän vuoksi addiktiivisesti päihteitä käyttävä ei yleensä pysty katkaisemaan alkoholin tai päihteen käyttöään ilman ammatillista apua tai katkaisuhoitoa sairaalassa tai katkaisuhoitoyksikössä. Riippuvuutta eli addiktiota ylläpitävä keskushermoston toimintatavan muutos korjautuu hitaasti ja edellyttää 3–6 kuukauden pituista raitista jaksoa. Raitistuminen tai addiktiivisen päihteen käytön lopettaminen edellyttää myös, että henkilö luopuu päihteen käytöstä keinona vapautua mielelle sietämättömistä tunnetiloista. Näistä syistä viikon kestävä katkaisu tai raittius ei hävitä pakonomaista tarvetta käyttää alkoholia tai päihteitä. Pakonomaisesti tai addiktiivisesti päihteitä käyttänyt ajautuu herkästi myös uudelleen päihteiden pakonomaiseen käyttöön pitkienkin raittiuskausien jälkeen.

Alkoholiriippuvuus on kaikkine seuraamuksineen keskeinen kansanterveydellinen ongelma. Noin 10–15 % miehistä kärsii jossain elämänsä vaiheessa alkoholiriippuvuudesta. Vaikka alkoholiriippuvuus onkin miesten parissa naisia yleisempää, on naisten kärsimä alkoholiriippuvuus viime vuosina selvästi yleistynyt.

Perinnölliset tekijät näyttelevät tärkeätä osaa erityisesti nuoruudessa alkavassa alkoholismissa. Hyvä alkoholin sietokyky tai vaikeus tunnistaa humaltumisensa astetta tai kummatkin ovat rakenteellisia riskitekijöitä, jotka altistavat alkoholiriippuvuuden kehittymiselle. Monet psykiatriset häiriöt lisäävät alkoholin ongelmakäyttöä ja alkoholiriippuvuuden kehittymisriskiä, koska alkoholin käyttöön turvaudutaan usein eriasteisten ahdistus-, pelko- ja masennusoireiden lievittämiseksi. Varsin usein etenkin jaksoittaisen alkoholin käytön taustalla voi olla hoitamaton, vakava masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Toisaalta alkoholin ongelmakäyttö ja alkoholiriippuvuus kaikkine seurauksineen sekä aiheuttaa että vaikeuttaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita. Psykologisella tasolla alkoholin pakonomainen käyttö voidaan nähdä keinona paeta psyykelle sietämätöntä avuttomuuden tunnetta ja depressiivistä lamaantumista.

Alkoholin jatkuva käyttö aiheuttaa alkoholismiin perinnöllisesti alttiilla henkilöillä aivojen toiminnassa muutoksia, jotka monien kohdalla tekevät alkoholin hallitun tai pienimuotoisen käytön hyvin vaikeaksi, joillakin lähes mahdottomaksi. Tällöin ainoa keino katkaista alkoholin ongelmakäyttö on täysraittius vähintään usean viikon ajan, usein ainakin 3–6 kuukauden ajan, ja monien kohdalla myös pysyvästi.

Alkoholismiin liittyvä jatkuva ja suuriannoksinen alkoholin käyttö altistaa henkilöä tapaturmille ja monille hengenvaarallisillekin ruumiillisille sairauksille, joista tavallisimmat ovat haimatulehdukset ja maksakirroosi.

Itsehoito

Alkoholismin ja varsinaisen alkoholiriippuvuuden kehittyminen kestää usein vuosikausia, jona aikana henkilö ei tunnista ongelmakäyttöään tai vähitellen lisääntyvää riippuvuuttaan. Mitä aikaisemmin henkilö kykenee tunnistamaan ja ottamaan vakavasti lisääntyvän ongelmakäyttönsä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän voi oppia hallitsemaan alkoholinkäyttönsä ja välttämään varsinaisen alkoholiriippuvuuden ja alkoholismin kehittymisen.

Säännöllinen ja päivittäinen alkoholin käyttö lisää alkoholiriippuvuuden kehittymisen riskiä. Perinnölliset tekijät lisäävät alkoholismin riskiä, minkä vuoksi alkoholismista kärsineiden vanhempien lasten kannattaa olla varovaisia alkoholin käytössään ja välttää säännöllistä tai humalahakuista käyttöä. Korkeaan alkoholin sietokykyyn sekä vaikeuteen tunnistaa oma humaltuminen liittyy selvästi kohonnut alkoholismin kehittymisen riski.

Yksinkertainen tapa kartoittaa omaa mahdollista alkoholiriippuvuutta on kysyä itseltään neljä kysymystä:

  1. Oletko yrittänyt vähentää alkoholin käyttöäsi ja epäonnistunut siinä?
  2. Onko läheisesi tai tuttavasi ilmaissut huolensa tai ärtymyksensä alkoholin käytöstäsi?
  3. Käytätkö alkoholia keinona lievittää krapulaasi?
  4. Tunnetko syyllisyyttä alkoholin käytöstäsi?

Jos vastaus on myöntävä vähintään kahteen näistä kysymyksistä, on syytä olla huolissaan alkoholin käytöstä ja mahdollisesta alkoholiriippuvuudesta.

Omaa riippuvuutta alkoholin tai muun päihteen käytöstä voi arvioida myös kysymällä itseltään seuraavat kysymykset: Onko Sinusta tuntunut, että alkoholin käyttösi on hallitsematonta? Ahdistutko tai huolestutko, jos Sinulta puuttuu seuraava annos? Oletko huolestunut alkoholin käytöstäsi? Oletko ajatellut lopettaa tai vähentää alkoholin käyttöäsi? Kuinka vaikealta Sinusta tuntuu lopettaa tai olla ilman alkoholia? Odotatko erityisellä innolla tilaisuuksia, tapahtumia tai paikkoja, joissa on tarjolla alkoholia? Selvä myöntävä vastaus johonkin näistä kysymyksistä on usein osoitus alkoholiriippuvuudesta.

Pakonomaisen alkoholin käytön laukaisevana tekijänä on usein omaan elämäntilanteeseen ja historiaan liittyvä ja mielelle sietämätön avuttomuuden tunne. Tämän tilanteen tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen muilla tavoin on toipumisen kannalta tärkeää.

Alkoholin ongelmakäytön itsehoitoon on kehitetty nettiterapioita (ks. esimerkiksi Mielenterveystalo).

Addiktiivisesta alkoholiriippuvuudesta kärsivät oppivat vain harvoin hallitsemaan alkoholinkäyttönsä. Jos on vähänkään huolissaan alkoholinkäytöstään, on tärkeää välttää päivittäistä juomista. Alkoholia käytettäessä juoma-annosten määrä tulee rajoittaa korkeintaan 4–5 alkoholiannokseen. Alkoholin humalakäyttöä tai käyttöä "lääkkeenä" ahdistuneisuuteen, unettomuuteen, häpeään, tyhjyyden tunteeseen tai masentuneisuuteen tulee välttää. On viisasta välttää tilanteita, joissa aikaisemman kokemuksen valossa juo helposti enemmän kuin alun perin ajatteli. Näissä tilanteissa on viisasta olla joko täysin raitis, käyttää ainakin osin alkoholittomia juomia tai vain 3–4 alkoholiannosta alkoholia. Alkoholin tarpeetonta käyttöä voi tehokkaasti vähentää löytämällä harrastuksia tai toimintoja, joita voi käyttää "tyhjien" tai ahdistavien hetkien täyttämiseen.

Stressitilanteet ja pitkäaikainen jatkuva stressi lisävät alttiutta käyttää alkoholia keinona vähentää stressiin liittyvää ärtymystä ja unettomuutta. Tämän vuoksi kaikki stressiä vähentävät toimenpiteet ja muut itsehoidolliset keinot auttavat hallitsemaan alkoholin käyttöä. Stressaavan työpäivän jälkeen reipas liikunta hävittää usein turhaksi tavaksi muodostuneen 2–3 oluen tai viinilasin käytön stressin tai siihen liittyvän unettomuuden hoidossa. Säännöllinen alkoholin käyttö unettomuuden hoidossa vähänkin pidempään käytettynä vain pahentaa unettomuutta.

Alkoholiriippuvaisen kannattaa välttää niitä ärsykkeitä tai sosiaalisia tilanteita, jotka tuovat mieleen alkoholin käytön. Siten esimerkiksi kotimatkalla kannattaa välttää tuttuja kuppiloita tai Alkon liikkeitä. Jos sosiaalisissa tilanteissa tarjotaan alkoholia, on helpompaa ja viisaampaa olla täysin raitis tai ottaa vain yksi alkoholipitoinen juoma. Monilla alkoholiongelmallisilla jo 3–4 oluen tai viinilasin ottaminen käynnistää humalatilaan johtavan juomisen.

Jos alkoholin käyttö on johtanut jatkuvaan humalahakuiseen alkoholin käyttöön, on useimmille lähes mahdotonta siirtyä alkoholin hallittuun käyttöön ilman vähintään 3–6 kuukauden pituista täysraittiutta.

Osallistuminen AA-liikkeentoimintaan tai A-kiltoihin voi auttaa raittiuden saavuttamisessa tai ongelmakäytön hallinnassa.

Huomattavalla osalla alkoholisteista, erityisesti vahvan perinnöllisen alttiuden omaavilla, ainoa tehokas hoitokeino on pysyvä täysraittius.

Milloin hoitoon

Alkoholiriippuvaisen kannattaa aina kääntyä lääkärin, psykologin, mielenterveystoimiston tai A-klinikan puoleen, jos hän ei kykene omin avuin lopettamaan alkoholin ongelmakäyttöään. Osa alkoholiongelmaisista ei kykene sitoutumaan AA-ryhmiin tai A-kiltoihin. Ammatillinen hoito koostuu erityyppisistä psykoterapioista sekä lääkehoidosta. Lääkehoidossa käytetään ensi sijassa mielialalääkkeitä, alkoholin käytön estävää disulfiraamia (Antabus®) tai lääkkeitä, jotka estävät alkoholin humalluttavia vaikutuksia ja siten joidenkin kohdalla retkahduksia (naltreksoni tai nalmefeeni).

Lisää tietoa alkoholismista

Stenberg J-H, Service H, Saiho S, Pihlaja S, Koivisto E-M, Holi M, Joffe G. Irti alkoholista. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Käypä hoito -suosituksen potilasversio

Käytettyjä lähteitä

Dodes L. Breaking Addiction. A 7-Step Handbook for Ending Any Addiction. New York: Harper & Collins 2011.

Huttunen MO, Socada L. Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Häkkinen I. Toipumiskulttuuri. Päihdetoipuminen ja esimerkin voima. Prometheus kustannus Oy 2013.

Kuoppasalmi K, Heinälä P, Lönnqvist J. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 491-559.

Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L (toim.). Alkoholiriippuvuus. 3., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito: ks.

Kirjallisuutta

  1. Dodes L. Breaking Addiction. A 7-Step Handbook for Ending Any Addiction. New York: Harper & Collins 2011.
  2. Huttunen MO, Socada L. Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö. Kustannus Oy Duodecim 2017.
  3. Häkkinen I. Toipumiskulttuuri. Päihdetoipuminen ja esimerkin voima. Prometheus kustannus Oy 2013.
  4. Kuoppasalmi K, Heinälä P, Lönnqvist J. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 491-559.
  5. Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L (toim.). Alkoholiriippuvuus. 3., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.
  6. Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito