Elimellisoireisilla eli somatoformisilla psykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan sellaisia häiriöitä, joiden oirekuvaa hallitsee jokin ruumiillinen oire tai elimelliseen sairauteen viittaava oire. Mikään tunnettu ruumiillinen sairaus ei kuitenkaan selitä näitä oireita tai niiden voimakkuutta.

Elimellisoireisista psykiatrisista häiriöistä tavallisimpia ovat hypokondrinen häiriö, konversiohäiriö ja somatisaatiohäiriö. Monissa elimellisoireisissa psykiatrisissa häiriöissä ilmenee vaihtelevasti useita erilaisia ruumiillisia oireita, kuten lihasnykäyksiä tai kipuja.

Elimellisoireiset psykiatriset häiriöt ovat varsin yleisiä. Häiriöiden tausta ja syyt ovat osin tuntemattomia ja eri henkilöillä mitä ilmeisemmin myös erilaisia.

Osa elimellisoireisista psykiatrisista häiriöistä on olemukseltaan selvästi psyykkisperäisiä. Erilaiset ahdistavat ja pelottavat mielikuvat ja traumaattiset muistot muuttavat autonomisen hermoston toimintaa tai hormonien eritystä aiheuttaen siten erilaisia ruumiillisia oireita, jotka muistuttavat olemukseltaan selvästi fyysisiä sairauksia. Joskus psyykelle sietämättömät tunnetilat niihin liittyvine tunnemuistoineen aiheuttavat lihasnykäyksiä tai tahdonalaisten lihasten lamaantumisen aina lihashalvauksen asteelle.

Osa aikaisemmin psykiatrisiksi häiriöiksi luokitelluista elimellisoireisista häiriöistä on kuitenkin olemukseltaan ruumiillisia sairauksia, joiden syy on toistaiseksi suurelta osin kuitenkin vielä tuntematon. Tämän mukaisesti pitkäaikaiset kipu- ja väsymysoireyhtymät tai fibromyalgia eivät ole olemukseltaan ensisijaisesti psykiatrisia tai psyykkisperäisiä tiloja, vaikka masennustila voi kehittyä niiden jatkuessa.

Etenkin pitkäaikaisessa masentuneisuudessa ilmenee masennusoireiden ohella myös väsymystä tai muita somaattisia oireita. Psyykkisperäiset somaattiset oireet eivät koskaan poissulje oireiden taustalla olevia mahdollisia samanaikaisia somaattisia sairauksia.

Itsehoito ja hoito

Selittämättömien somaattisten oireiden ollessa voimakkaita tai jatkuessa vähänkin pitempään on aina syytä kääntyä lääkärin puoleen taustalla mahdollisesti olevien somaattisten sairauksien poissulkemiseksi. Mikäli oireiden taustalla ei voida todeta mitään somaattisia sairauksia, niin oireita voi usein huomattavasti lievittää vähentämällä stressaavia tekijöitä, ylläpitämällä hyvää fyysistä kuntoa, oireita lievittävillä lääkkeillä ja erilaisin rentoutusmenetelmin. Mikäli oireiden taustalla on erilaisia psyykkisiä ongelmia tai oireita ylläpitäviä traumaattisia muistoja, voi asianmukainen psyko-, pari- tai traumaterapia lievittää olennaisesti oireita.

Kirjallisuutta

  1. Joukamaa M. Somaattisin oirein ilmenevät häiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 385-402.