Oppimiskyvyn häiriöinä voidaan erottaa lukemisen erityisvaikeus (dysleksia), laskemiskyvyn erityisvaikeus (dyskalkulia) ja kirjoittamisen erityisvaikeus. Joillakin lapsilla ilmenee vaikeuksia kaikilla kolmella alueella, vaikka kyse ei olekaan älyllisestä kehitysvammaisuudesta.

Oppimisen erityisvaikeudet ovat varsin yleisiä, sillä koululaisista ja aikuisista vähintään joka 20. kärsii erilaisista oppimisen erityisvaikeuksista. Oppimisen erityisvaikeudet johtavat erityisesti omaa älykkyystasoa huomattavasti heikompaan koulu- ja opintomenestykseen erityisesti silloin, jos oppimisvaikeutta ei ole huomattu (diagnosoitu).

Lukemisen erityisvaikeudessa lapsen tai aikuisen lukemistarkkuus tai lukemisen ymmärtäminen on odotettua selvästi huonompaa suhteessa henkilön ikään, mitattuun älykkyyteen ja koulutukseen. Lukemisen vaikeus voi ilmetä kyvyttömyytenä erottaa eri kirjaimia toisistaan, vaikeutena yhdistää eri äänteitä tai äänneyhdistelmiä vastaaviin kirjaimiin tai kirjainyhdistelmiin. Lukemisen erityisvaikeus on selvästi yleisempää pojilla ja miehillä kuin tytöillä ja naisilla.

Laskemisen erityisvaikeudessa lapsen tai aikuisen laskemiskyky on odotettua selvästi huonompaa suhteessa henkilön ikään, mitattuun älykkyyteen ja koulutukseen. Laskemisen erityisvaikeus voi ilmetä monin tavoin, kuten ”kielellisenä” vaikeutena ymmärtää tai nimetä matemaattisia käsitteitä tai tehtäviä, ”havaitsemisen” vaikeutena tunnistaa matemaattisia symboleja, ”tarkkaavuuden” ongelmana kopioida numeroita tai symboleja oikein tai ”matemaattisena” vaikeutena seurata laskutehtävien etenemistä tai oppia kertolaskutauluja.

Kirjoittamisen erityisvaikeudessa lapsen tai aikuisen kirjoitustaito on odotettua selvästi huonompaa suhteessa henkilön ikään, mitattuun älykkyyteen ja koulutukseen. Kirjoittamisen erityisvaikeus ilmenee erilaisina kieliopillisina virheinä, tavutusvirheinä, vaikeutena jäsentää kappaleita ja huonona käsialana.

Lukemisen erityisvaikeus, laskemiskyvyn erityisvaikeus ja kirjoittamisen erityisvaikeus perustuvat keskushermoston näitä toimintoja säätelevien hermoverkostojen toiminnan poikkeavuuteen. Perinnölliset tekijät ovat usein tärkeä tekijä oppimisen erityisvaikeuksissa ja etenkin lukemisen vaikeudessa. Joskus taustalla on jokin hoitoa edellyttävä neurologinen sairaus.

Itsehoito ja hoito

Jos epäilee lapsensa tai itsensä kärsivän oppimisen erityisvaikeudesta, on aina tärkeää kääntyä lähiviikkojen tai -kuukausien kuluessa häiriön tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneen lääkärin tai yksikön puoleen. Ongelman varhainen diagnosointi mahdollistaa häiriön hoidon erityisin valmennuskeinoin.

Kirjallisuutta

  1. Korkeila J, Leppämäki S. Keskushermoston kehitykseen liittyvät häiriöt > Autismikirjon häiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 126-128.
  2. Reinikainen E. Leimatut lapset – Kun koulu ei ymmärrä. Otava, 2007
  3. Stranden K (toim.). Ei tyhmä vaan erilainen oppija – Oppimisvaikeuksien syyt, esiintyvyys ja kuntoutus. Gummerus Kirjapaino Oy, 2000.