Skitsoaffektiivisessa häiriössä (ICD-10-diagnoosikoodi F25) saman sairausjakson aikana ilmenee sekä skitsofrenialle ominaisia psykoottisia oireita että vakava masennus- tai maniajakso (ks. Mielialahäiriö). Ennen kuin tilaa nimitetään skitsoaffektiiviseksi häiriöksi, skitsofrenialle tyypillisiä harhaluuloja tai aistiharhoja tulee esiintyä sairausjakson aikana vähintään kahden viikon ajan ilman, että niiden aikana olisi ilmennyt vakavia mielialaoireita. Jos harhaluulot tai aistiharhat liittyvät koko ajan vakaviin mielialaoireisiin, kyseessä on diagnostisesti psykoottinen vakava masennus- tai maniajakso. Skitsoaffektiivista häiriöitä on sekä kaksisuuntaisia että pelkästään masennusoireisia. Kaksisuuntaisessa muodossa sairausjaksossa ilmenee masennusoireiden lisäksi maanisia oireita, masennusoireisessa tyypissä ilmenee pelkästään masennusoireita.

Skitsoaffektiivinen häiriö on jonkin verran harvinaisempi kuin skitsofrenia. Skitsoaffektiivisen häiriön ennuste on sosiaalisen toimintakyvyn kannalta keskimäärin jonkin verran parempi kuin skitsofrenian mutta huonompi kuin vakavista mielialahäiriöistä kärsivien. Yksilölliset erot sairauden kulussa ovat kuitenkin suuria. Tutkimusten valossa skitsoaffektiiviseen häiriöön sairastuneilla on suvussaan keskimääräistä enemmän sekä skitsofreniaan että vakaviin mielialahäiriöihin sairastuneita henkilöitä.

Itsehoito

Ks. skitsofrenia ja vakavat mielialahäiriöt (artikkeli Mielialahäiriöt).

Hoito

Jos epäilee itsessään skitsoaffektiivista häiriötä tai jos aikaisemmasta skitsoaffektiivisesta psykoosista toipuneella ilmenee uuden akuutin mielisairauden ennakko-oireita, on aina viisasta kääntyä viimeistään lähiviikkojen aikana lääkärin, psykiatrin tai mielenterveystoimiston puoleen.

Skitsoaffektiivisten häiriöiden lääkehoidossa käytetään usein mielisairauksiin käytettyjen psykoosilääkkeiden, mielialan tasaajien ja masennuslääkkeiden yhdistelmiä.

Kirjallisuutta

  1. Alanen Y. Skitsofrenia – syyt ja tarpeenmukainen hoito. WSOY 1993.
  2. Suvisaari J, Isohanni M, Kieseppä T, Koponen J, Hietala J, Lönnqvist J. Skitsofrenia ja muut psykoosit. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 143-227.