Lääkehoitoa tarvitaan joskus raskauden ja imetyksen aikana. Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi. Lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Joskus pitkäaikaiseen tai säännölliseen lääkehoitoon liittyy riski, että lääke vaikuttaa myös vastasyntyneeseen ja imeväiseen. Erityisessä vaarassa ovat ennenaikaisesti syntyneet.

Rintamaito on ihanteellinen ravinto vastasyntyneelle. Rintamaito sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta kaikki lapsen kasvuun ja kehitykseen ensimmäisten elinkuukausien aikana tarvittavat ravintoaineet. Tietoa yksittäisten lääkkeiden erittymisestä maitoon ei ole kovin paljon käytettävissä. Imettävän äidin lääkeannoksesta keskimäärin alle 1 % päätyy lapseen. Vastasyntyneen elimistön kyky käsitellä lääkeaineita on kuitenkin kehittymätön.

Imetyksen aikana haitalliset lääkkeet

Kiellettyjen lääkeaineiden luettelo ei ole pitkä, mutta imetysajan kestosta kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

Ns. dopamiiniagonistit aiheuttavat maidon tulon loppumisen. Näitä lääkkeitä käytetään prolaktiinin liikaerityksen hoitoon.

Kiellettyjä lääkkeitä ovat

 • isotretinoiini (akne- ja psoriaasilääke)
 • amiodaroni (sydänlääke)
 • doksepiini (psyykenlääke)
 • ergotamiini (migreenilääke)
 • radioaktiiviset lääkkeet
 • solunsalpaajat.

Ei-suositeltavia lääkkeitä ovat

 • litium (masennuslääke)
 • kultavalmisteet (reumalääke)
 • pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit sekä barbituraatit (rauhoittava lääke)
 • morfiini ja muut opioidiryhmän kipulääkkeet
 • statiinit (kolesterolilääke).

Seuraavien lääkkeiden käytössä voi olla riskiä imetyksen aikana:

 • fluorokinolonit (eräs antibioottilääkeryhmä)
 • kodeiini
 • psyykenlääkkeet yleisesti
 • uudet epilepsialääkkeet (topiramaatti, lamotrigiini).

Ohjeita imetysajalle

Kuten raskauden aikana käytetään imetyksenkin aikana mieluummin vanhaa tunnettua lääkettä ja pienintä vaikuttavaa lääkeannosta. Kerran vuorokaudessa otettavan lääkkeen kohdalla imetys kannattaa ajoittaa siten, että lääke otetaan heti imetyksen jälkeen.

Säännöllistä lääkehoitoa käyttävän äidin ja hänen lapsensa seuranta neuvolassa (painon nousu, normaali kehitys) on riittävä. Joissakin tilanteissa voi olla paikallaan tarkistaa lääkkeen pitoisuus lapsessa. Äidin imetyksen aikaisen lääkehoidon aiheuttamat vakavat haitat ovat erittäin harvinaisia, mutta lääkealtistusten pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti keskushermostoon ja immuunivasteeseen vaikuttavien lääkkeiden vaikutukset voivat tulla esiin vasta lapsen kehittyessä.

Lisätietoa

Lääkityksen turvallisuudesta lisätietoa saa Teratologisesta tietopalvelusta. Valtakunnallinen palvelu: puh. 09 4717 6500, arkisin klo 9–13.

Kirjallisuutta

 1. Malm H. Lääkkeiden käyttö raskauden aikana. Lääkärin käsikirja / Lääkärin tietokannat [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 31.5.2018.
 2. Malm H. Lääkkeet ja imetys. Duodecim 2008;124(6):632–9
 3. Malm H, Vähäkangas K, Enkovaara A-L, Pelkonen O. Lääkkeet raskauden ja imetyksen aikana. Lääkelaitos 2008