Kaikkien päihteiden käyttö lisää raskaudenajan häiriöiden riskiä ja vaarantaa sikiön kasvun ja kehityksen. Eniten tietoa on alkoholivaurioista. Huumeiden käyttö on yleistynyt Suomessakin, ja niiden vaikutuksista raskauteen ja sikiöön tulee jatkuvasti uutta tietoa. Tupakointi liittyy usein päihteiden käyttöön ja lisää sekä äidin että sikiön terveysriskejä.

Suurin osa odottajista vähentää merkittävästi tai lopettaa alkoholin käytön ja tupakoinnin kokonaan, kun tietää olevansa raskaana. Mahdollinen lääkkeiden samanaikainen käyttö voi lisätä haittoja. Välttämätöntä lääkehoitoa ei pidä lopettaa.

Päihderiippuvaisen naisen raskaudenaikainen hoito kannattaa järjestää moniammatillisen työryhmän yhteistyönä (esim. neuvola, lastensuojelu, synnytyssairaala, päihdehoitopaikka, lastenlääkäri).

Neuvolan tehtävät

Neuvolassa pyritään tunnistamaan ne tilanteet, jolloin päihteiden käyttö tai tupakointi on ongelma. Se ei ole helppoa terveydenhuollon ammattilaisellekaan.Toisaalta lähes kaikki odottavat äidit tietävät päihteiden ja tupakoinnin haitallisuuden sikiön terveydelle, ja he toivovat sekä tietoa että apua. Neuvolan tehtävänä on tunnistaa apua tarvitsevat odottavat äidit ja ohjata heidät äitiyspoliklinikan seurantaan.

Päihteitä käyttävien raskaana olevien ravitsemustilaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa heidän riittävä kivennäis- ja hivenaineiden saantinsa.

Terveydenhuollon on järjestettävä raskaana olevan naisen vieroitus- ja kuntouttava päihdehoito viipymättä hänen omalla suostumuksellaan ja kun hän on siihen motivoitunut.

Raskaana olevasta päihteidenkäyttäjästä tehdään ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos käytöstä on varmaa näyttöä. Lapsen synnyttyä vahva päihteidenkäytön epäily riittää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.

Äitiyspoliklinikka ja sairaala

Päihteitä käyttävän naisen raskaus on riskiraskaus, jota tulisi seurata raskauden alusta lähtien. Raskauden seuranta suunnitellaan yksilöllisesti, päihteiden käytön vaikeusasteen mukaisesti. Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua esimerkiksi neuvolan ja synnytyssasiraalan kätilö, synnytys- ja lastenlääkäri sekä sosiaalityöntekijä. Psykologista tukea pyritään tarjoamaan. Sikiön vointia seurataan kaikukuvauksella ja loppuraskaudessa sydänäänikuuntelun (KTG = kardiotokografia) avulla. Tarvittaessa otetaan laboratoriotutkimuksia.

Vastasyntynyttä seurataan synnytyksen jälkeen huolellisesti. Tarvittaessa lapselle järjestetään pitkäaikaisseuranta.

Kirjallisuutta

  1. Kahila H. Raskaana oleva päihteidenkäyttäjä. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 20.7.2018.
  2. Raudaskoski T, Kahila T. Päihteenkäyttäjän raskaus raskaus. Kirjassa Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 517-524.