Johtopäätökset

Yleisesti käytetyistä yskänlääkkeistä on lumelääkkeeseen verrattuna vain vähäinen yskimiskertoja vähentävä teho tai ei lainkaan tehoa tavallisen flunssayskässä. Yskiminen saattaa kuitenkin vähentyä, jos potilas uskoo saavansa tehokasta yskänlääkettä.

Tutkimusselostukset

Yskänlääkkeiden tehoa koskevaan kirjallisuuskatsaukseen Smith SM, Schroeder K, Fahey T. löytyi 29 satunnaistettua vertailututkimusta, joissa oli tutkittu yleisesti käytettyjen yskälääkkeiden tehoa äkilliseen yskään. Tutkimuksissa oli ollut yhteensä 4835 potilasta, joista aikuisia 3799 ja lapsia 1036. Yhteenvedon tulokset on yskänlääkkeiden vaikuttavien aineiden mukaan koottu alla olevaan taulukkoon.

Vaikuttava aine Tutkimusten / potilaiden määrä Tulos
Yskänärsytystä vähentävät aineet:
– kodeiini
– dextrometorfaani
– moguisteiini
Aikuiset: 6 tutkimusta, 1476 potilasta
Lapset: 4 tutkimusta, 327 potilasta
Vertailuna vaikuttava aine ja lumelääke
Aikuiset: Kahdessa dextrometorfaania käyttäneistä tutkimuksista vaikuttava aine (30 mg) vähensi yskää tilastollisesti merkittävästi, yhdessä ei, muilla aineilla ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa lumelääkkeeseen verrattuna. Lapset: Dextrometorfaani ei vähentänyt yskää lumelääkkeeseen verrattuna
Yskösten määrää tai liman juoksevuutta lisäävät aineet:
– guaifenesiini
– bromheksiini
Guaifenesiini: 2 tutkimusta / 304 potilasta
Bromheksiini: 1 tutkimus / 99 potilasta
Toisessa tutkimuksessa potilat ilmoittivat guaifenesiinilääkkeen lumelääkettä paremmaksi, toisessa ei näiden välillä eroa.
Bromheksiinitutkimuksessa tiuhaa yskää (2–5 minuutin välein) ilmoitti vaikuttavan aineen ryhmässä 9 % ja lumelääkeryhmässä 15 %
Antihistamiinin ja limakalvoturvotusta vähentävän lääkeen yhdistelmät:
– Dexbromfeniramini + pseudoefedriini
– loratadiini + pseudoefedriini
Aikuiset: 2 tutkimusta, 356 potilasta
Lapset: 2 tutkimusta, 155 potilasta
Aikuiset: Toisessa tutkimuksessa aktiivisen lääkkeen ryhmässä lievästi vähemmän yskään 3–5 päivänä hoidon alkamisesta, toisessa tutkimuksessa ei eroa aktiivisen ja lumelääkkeen välillä. Lapset: Ei eroa lääkkeen ja lumelääkkeen välillä
Antihistamiini:
– terfenadiini
2 tutkimusta /
350 potilasta
Ei eroa aktiivisen ja lumelääkkeen välillä
Hunaja Lapset: 1 tutkimus, 2300 potilasta Yksi annos hunajaa vähensi merkittävästi yskäoireita lumevalmisteeseen verrattuna.

Lapsipotilaille suoritetussa tutkimuksessa Paul IM, Yoder KE, Crowell KR, ym. 100 äkillistä ylähengitystietulehdusta sairastavaa lasta jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai dextrometorfaania (yskänärsytystä vähentävä lääke) ja difenhydramiinia (antihistamiini) sisältävää lääkettä, toinen lumelääkettä. Ryhmien välillä ei ollut eroja yskän määrässä. Sen sijaan molemmissa ryhmissä yskän määrä väheni huomattavasti ensimmäisestä tarkkailuyöstä, jolloin lääkettä ei annettu, toiseen tarkkailuyöhön, jolloin lääkettä annettiin. Väheneminen oli yhtä suurta sekä lääkeainetta että lumelääkettä saaneessa ryhmässä.

Tutkimuksessa, jossa selvitettiin yskänlääkkeen lumevaikutusta 54 ylähengitystietulehdusta sairastavalla Lee P, Jawad M, Hull J ym., annettiin toiselle ryhmälle yskään vaikuttamaton E-vitamiinikapseli sanoen sen olevan yskänlääkettä. Toinen ryhmä sai 50 ml vettä juodakseen ja sille ilmoitettiin, etteivät saa mitään hoitoa. E-vitamiinin imeytyminen ruoansulatuskanavasta kestää 2–4 tuntia, mutta kapselin saaneista 27 potilaasta 26:n yskimiskerrat vähenivät jos 15 minuutin kuluttua kapselin nauttimisesta. Vertailuryhmällä yskiminen vähentyi 19:llä 27:stä.

Kirjallisuutta

  1. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD001831. DOI: 10.1002/14651858.CD001831.pub5.
  2. Paul IM, Yoder KE, Crowell KR, ym. Effect of Dextromethorphan, Diphenhydramine, and Placebo on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing Children and Their Parents. Pediatrics 2004;114;85-90
  3. Lee P, Jawad M, Hull J ym. The Antitussive Effect of Placebo Treatment on Cough Associated With Acute Upper Respiratory Infection. Psychosomatic Medicine 2005;volyymi 67:s.314