Psykoterapioiden tavoitteena on tunnistaa, värittää uudelleen ja poistaa oireita ylläpitäviä ahdistavia ajatusmalleja. Psykoterapian pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta oireita ylläpitävistä ajatus- ja toimintamalleista ja löytää uusia toimivampia tapoja suhtautua itseensä ja muihin.

Psykoterapeuttiset hoidot

Psykoterapia on tutkimusten perusteella varsin tuloksellista. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia potilaista voi psykoterapian jälkeen paremmin kuin vastaavista ongelmista kärsivät ilman psykoterapiaa. Psykoterapia on niin tehokasta, että mielenterveyden häiriöistä kärsivän kannattaa aina vakavasti harkita itselleen sopivaa psykoterapiaa. Hyvä hoitotulos voidaan saavuttaa myös lyhyillä hoitojaksoilla, ja tulos voi tällöinkin olla melko pysyvä. Joidenkin kohdalla riittävä tai paras tulos saavutetaan kuitenkin vain vuosikautisen ja tiiviin psykoterapian avulla.

Erilaisia psykoterapioita on kymmeniä, jopa satoja. Psykoterapiat jaetaan usein yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapioihin sekä niin kutsuttuihin luoviin terapioihin. Luovia terapioita ovat musiikki-, taide- ja kirjallisuusterapia sekä psykodraama. Käytännössä psykoterapioiden sisältö vaihtelee suuresti hoidettavan potilaan ja psykoterapeutin mukaan. Psykoterapeutin persoonallisuus vaikuttaa terapiaan usein yhtä paljon kuin hänen suuntautumisvaihtoehtonsa. Monilla terapeuteilla on koulutusta eri terapioista, ja he voivat yhdistää niitä. Potilaan kokemus psykoterapeutista ymmärtävänä ja kunnioittavana henkilönä, potilaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde ja riittävän samanlainen tapa tarkastella elämän ilmiöitä ovat tärkeimmät hyvää hoitotulosta ennustavista tekijöistä.

Suomessa eniten käytettyjä yksilöpsykoterapioita ovat psykodynaaminen psykoterapia ja psykoanalyysi, kognitiivinen ja kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, käyttäytymisterapia, interpersoonallinen psykoterapia, traumaterapia, erilaiset ratkaisukeskeiset lyhytpsykoterapiat ja luovat terapiat. Yksilöterapioiden ohella käytetään tilanteesta riippuen myös erilaisia ryhmäterapioita tai pari- ja perheterapioita Huttunen MO, Kalska H (toim..

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan hakeudutaan tarpeeseen nähden liian harvoin. Tarve on kuitenkin olemassa olevia mahdollisuuksia suurempi: terapeutteja on liian vähän, ja psykoterapia saattaa olla yksittäiselle ihmiselle usein liian kallista. Myös itselle ja omaan tilanteeseen sopivan psykoterapeutin löytäminen voi olla hankalaa.

Käytännössä psykoterapia usein yhdistetään lääkehoitoon. Hyvään psykiatriseen hoitoon sisältyy aina psykoterapeuttisia aineksia. Hyvä lääkehoito tukee hyvää psykoterapiaa ja hyvä psykoterapia hyvää lääkehoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Huttunen MO, Kalska H (toim.). Psykoterapiat. Kustannus Oy Duodecim 2015.