Masennuslääkkeistä ainoastaan trisykliset masennuslääkkeet ovat yliannoksina selvästi hengenvaarallisia. Yli 750 mg:n kerta-annokset ovat vaarallisia ja yli 2 000 mg:n annos johtaa kuolemaan ilman välitöntä sairaalahoitoa. Trisyklisten masennuslääkkeiden aiheuttamat myrkytykset ovat yleisimpiä ja vakavimpia tehohoitoa vaativia myrkytyksiä.

Trisyklisen masennuslääkkeen yliannostus alentaa tajunnan tasoa ja lamaa hengitystä. Lisäksi se aiheuttaa kouristuksia, liikalämpöä, ekstrapyramidaalioireita, virtsaamiskyvyttömyyttä ja epänormaalin matalaa verenpainetta. Vaarallisimpia ovat kuitenkin yliannostuksen vaikutukset sydämeen, kuten esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, tiheälyöntisyys ja erilaiset rytmi- ja johtumishäiriöt.

Myrkytys on pahimmillaan ensimmäisen vuorokauden aikana. Sydänoireet alkavat yleensä 6 tunnissa ja kestävät pari vuorokautta.

Itsemurha-alttiille henkilöille pyritään valitsemaan yliannoksina vähiten vaarallinen lääke. Masennuslääkkeistä tällaisia ovat SSRI-lääkkeet, tratsodoni, mianseriini, milnasipraani, mirtatsapiini ja venlafaksiini. Trisyklisten lääkkeiden käyttöön siirrytään vain, jos muut lääkkeet eivät auta tai sairastuneen sairaudenkuva on selvästi melankolinen.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin masennustiloja käsittelevä artikkeli Masennustila eli depressio.