Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjaksoa hoidetaan tavallisista masennustiloista poikkeavalla tavalla. Masennusjaksoa hoidetaan joko ketiapiinilla ja lurasidonilla tai pelkällä mielialan tasaajalla, tai masennuslääkkeen ja mielialantasaajan tai olantsapiinin yhteiskäytöllä.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson ensisijaisena hoitona pidetään nykyään ketiapiinia, lurasidonia tai lamotrigiinia, joskus myös litiumia. Litiumiin tai lamotrigiiniin saatetaan liittää 2–6 viikon ajaksi jokin bentsodiatsepiini ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoitoon. Sen sijaan ketiapiini on sellaisenaan hyvin sedatiivinen, jonka vuoksi bentsodiatsepiinin lisäys ei ole ainakaan unettomuuden vuoksi tarpeellista. Lamotrigiinin käyttöä masennusjaksojen hoidossa rajoittaa kuitenkin se, että annoksen titraaminen varsinaiseen hoitoannokseen on suhteellisen hidasta. Sen sijaan toistuvien masennusjaksojen estossa lamotrigiinin käyttö on tavallista.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakso voidaan myös toteuttaa yhdistämällä hoidossa valproaatti tai olantsapiini ja masennuslääke. Masennuslääke voidaan liittää lisälääkkeeksi myös litiumiin, ketiapiiniin ja lurasidoniin, jos ne eivät yksinään tuota riittävää hoitovastetta.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa ei suositella pelkän masennuslääkkeen käyttöä, vaikka kaikki asiantuntijat eivät tässä suhteessa ole yksimielisiä. Tämä johtuu siitä, että osalla potilaista pelkän masennuslääkkeen käyttö ilman samanaikaista mielialan tasaajaa tai psykoosilääkettä saattaa laukaista hypomanian tai manian.

Kun masennuslääke liitetään mielialaa tasaavaan lääkkeeseen tai psykoosilääkkeeseen, sen käyttö lopetetaan masennusjakson mentyä ohi ja estohoitoa jatketaan pelkällä mielialan tasaajalla tai toisen polven psykoosilääkkeellä (taulukko Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä käytettävät lääkkeet).

Trisyklisten masennuslääkkeiden ja SNRI-lääkkeiden käyttöä masennusjaksojen hoidossa pyritään välttämään, koska niiden arvellaan laukaisevan maniaa muita masennuslääkkeitä helpommin. Trisyklisen masennuslääkkeen käyttö saattaa myös lisätä myöhempien sairausjaksojen esiintymisen tiheyttä. Jos trisyklisiä masennuslääkkeitä halutaan kuitenkin kokeilla muiden masennuslääkkeiden tehottomuuden takia, tulee niiden käyttöön yhdistää mielialaa tasaava lääke.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevä artikkeli Kaksisuuntainen mielialahäiriö.