Bentsodiatsepiineilla on yleisesti ottaen varsin vähän kiusallisia haittavaikutuksia muihin psyykenlääkkeisiin verrattuna. Myös buspironin haittavaikutukset ovat vähäisiä.

Väsymys

Bentsodiatsepiinien tavallisin haittavaikutus on väsymys, jota esiintyy hoidon ensimmäisinä päivinä ja joka lievittyy ajan myötä. Myöhemmin esiintyvä väsymys viittaa siihen, että käytetty lääkeannos on tarpeettoman suuri.

Psykomotoriset vaikutukset

Bentsodiatsepiinit voivat heikentää tarkkaavuutta ja psykomotorisia toimintoja. Nämä vaikutukset ovat voimakkaimmillaan lääkityksen ensipäivien ja samanaikaisen alkoholinkäytön aikana. Yleistynyt tuskaisuus tai jännittyneisyys voi kuitenkin hoitamattomana heikentää tarkkaavaisuutta tai psykomotorisia toimintoja enemmän kuin bentsodiatsepiinit.

Bentsodiatsepiini voi vaikuttaa haitallisesti ajokykyyn, jos henkilölle annetaan sitä ensimmäistä kertaa esimerkiksi leikkaus- tai hammaslääkäripelon takia. Pitkäaikaisessa käytössä bentsodiatsepiinit eivät enää aiheuta yhtä voimakasta väsymystä tai motorisia hankaluuksia, ellei käytetty annos ole liian suuri.

Muut haittavaikutukset

Bentsodiatsepiinit heikentävät mieleenpainamista ja lyhytkestoista muistia. Tälle ei kehity toleranssia. Pitkäaikaisen bentsodiatsepiinilääkityksen muistivaikutukset saattavat jatkua jonkin aikaa myös lääkkeenkäytön lopettamisen jälkeen. Bentsodiatsepiinien vaikutukset psykomotorisiin ja kognitiivisiin toimintoihin sekä muistiin ovat usein suhteellisen vähäisiä. Poikkeuksena ovat erityisesti ikääntyneet, joiden muutenkin huonontuvaa muistia bentsodiatsepiinit voivat heikentää huomattavastikin. Tämän vuoksi vanhusten bentsodiatsepiinien käyttöä pyritään välttämään tai ainakin käytetyt annokset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Iäkkäillä saattaa esiintyä bentsodiatsepiinien käytön yhteydessä sekavuutta, kävelyvaikeuksia, haparointia, huimausta, kiihtyneisyyttä tai aggressiivisuutta, ohimenevää epätavallisen matalaa verenpainetta sekä vatsavaivoja.

Buspironi voi aiheuttaa vatsavaivoja, pahoinvointia, huimausta ja päänsärkyä.

Aiheesta lisää Terveyskirjastossa