Unilääkkeenä käytettyjen bentsodiatsepiinien haittavaikutukset on esitetty Ahdistuneisuus- ja pelko-oireiset häiriöt -luvun yhteydessä olevassa artikkelissa Bentsodiatsepiinien ja buspironin haittavaikutukset. Ahdistus- ja unilääkkeet lisäävät iäkkäiden muistivaikeuksia ja kaatumisalttiutta.

Tsopiklonin ja tsolpideemin haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin bentsodiatsepiinien. Liian suuri annos aiheuttaa päiväväsymystä ja keskittymisvaikeuksia sekä heikentää hienomotoriikkaa ja muistia. Tsopiklonin haittavaikutuksena voi aamuisin ilmetä metallinmakua. Kaikki nukahtamislääkkeet voimistavat alkoholin vaikutuksia.

Erityisesti hyvin lyhytaikaisten nukahtamislääkkeiden (midatsolaami ja triatsolaami) käytön yhteydessä on esiintynyt aamuisin ilmenevää sekavuutta ja muistamattomuutta. Nämä tapaukset ovat vähentäneet hyvin lyhytvaikutteisten nukahtamislääkkeiden käyttöä.

Tsopikloni ja tsolpideemi voivat aiheuttaa sekä lääkeriippuvuutta että joskus harvoin lääkkeen addiktiivista käyttöä.

Lääkeriippuvuus on yleisin syy tarpeettomaan unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön. Unettomuus on nimittäin ahdistusoireiden ohella yleisin ja kiusallisin lopetusoire, joka syntyy lopetettaessa pitkäaikaista lääkkeen käyttöä. Lopetusoireena ilmenevä unettomuus lievittyy lääkkeen lopettamisen jälkeen asteittain 1–4 viikon kuluessa. Pitkäaikainen unilääkkeen käyttö lopetetaan samojen periaatteiden mukaan kuin ahdistusta lievittävän lääkkeen.

Nopeasti imeytyvien bentsodiatsepiinien tapaan myös kaikkien nukahtamislääkkeiden käyttö voi joskus johtaa tavanomaisen lääkeriippuvuuden lisäksi myös lääkkeen pakonomaiseen ja addiktiiviseen käyttöön. Tällöin lääkettä käytetään tavanomaisia annoksia selvästi suuremmissa annoksissa mielelle sietämättömän ahdistuneisuuden hoidossa. Addiktiivinen lääkeriippuvuus tulee erottaa tavanomaisesta vain lopetusunettomuutena ilmenevästä lääkeriippuvuudesta, jonka hoito ja hallinta on yleensä suhteellisen yksinkertaista.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin unettomuutta käsittelevä artikkeli Unettomuus.