Bentsodiatsepiinit ja tsopikloni lisäävät alkoholin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden vaikutusta. Masennuslääkkeet saattavat suurentaa jonkin verran joidenkin bentsodiatsepiinien pitoisuutta plasmassa.

Sienilääkkeinä käytettävät itrakonatsoli ja ketokonatsoli voivat suurentaa huomattavasti lyhytvaikutteisten nukahtamislääkkeiden eli midatsolaamin ja triatsolaamin pitoisuuksia plasmassa. Sienilääkkeitä käyttävien tulee välttää näitä nukahtamislääkkeitä. Sienilääkkeet eivät kuitenkaan vaikuta muiden bentsodiatsepiinien pitoisuuteen plasmassa.

Ks. myös Lääkärikirja Duodecimin unettomuutta käsittelevä artikkeli Unettomuus.