Huumeiden aiheuttamat myrkytykset voivat olla hengenvaarallisia. Niitä hoidetaan asianmukaisella lääkityksellä.

Myrkytyksen hoidon alussa on selvitettävä, mitä aineita henkilö on käyttänyt, kuinka kauan ja millä tavalla sekä milloin hän on ottanut huumetta viimeksi. Usein henkilö on käyttänyt sekaisin eri aineita.

Amfetamiini

Amfetamiinin ja muiden psykostimulanttien myrkytysoireita ovat ahdistunut kiihtyneisyys, levottomuus, suuruuskuvitelmat, euforia ja ruokahaluttomuus. Lisäksi henkilöllä on usein kohonnut verenpaine, sydämen tiheälyöntisyyttä, kuumetta, kouristuksia ja laajentuneet silmäterät.

Amfetamiinimyrkytystä hoidetaan ensisijaisesti bentsodiatsepiineilla. Diatsepaamia annetaan suun kautta 5–20 mg tai loratsepaamia lihaksensisäisesti 1–2 mg. Lääkettä annostellaan oireiden voimakkuuden ja keston mukaan 1–2 tunnin välein. Jos psykoottisia oireita ilmenee, lääkehoitoon lisätään haloperidolia lihaksensisäisesti tai suun kautta tai risperidonia. Sydämen tiheälyöntisyyttä, kohonnutta verenpainetta ja kuumetta voidaan lievittää beetasalpaajilla (esimerkiksi propranololia suun kautta tai laskimonsisäisesti). Beetasalpaajia ei käytetä henkilöillä, joilla on astma, diabetes tai sydän- ja verisuonisairaus. Mahdolliset epileptiset kouristukset hoidetaan suonensisäisesti annetulla diatsepaamilla.

Kannabis

Kannabinoidit ovat aineita, joita laajasti käytetään päihteinä ja jotka voivat suuremmissa annoksissa aiheuttaa voimakasta ahdistusta tai paranoidisia kokemuksia.

Kannabiksen käytön haittaoireet ilmenevät 1–2 tuntia runsaan kannabiksen käytön jälkeen. Oireita ovat euforia, suun kuivuminen ja jano, ruokahalun lisääntyminen, sydämen tiheälyöntisyys, silmien punoitus, ahdistuneisuus, paranoidiset ajatukset ja ajantajun häiriö.

Lievien haittaoireiden hoito ei vaadi lääkehoitoa. Voimakkaan ahdistuneisuuden hoitoon voidaan käyttää bentsodiatsepiineja, esimerkiksi diatsepaamia 5–20 mg tai loratsepaamia 1–2 mg. Psykoottisten oireiden hoitoon voidaan käyttää eri psykoosilääkkeitä.

Opiaatit

Opiaattimyrkytys ilmenee pian liian suuren opiaattiannoksen jälkeen. Myrkytyksen syynä on joko itsemurhayritys tai vahingossa otettu liian suuri annos. Eri opiaattien vaikutusaika on erilainen (heroiini 3–4 tuntia, meperidiini 2–4 tuntia, morfiini 4–5 tuntia, metadoni 12–24 tuntia, propoksifeeni 12 tuntia, pentatsoksiini 2–3 tuntia). Opiaattimyrkytyksen oireita ovat silmäterien pienuus ja reagoimattomuus valolle, tokkuraisuus, tajunnan tason ja tarkkaavaisuuden lasku, hengityksen heikentyminen, kivuntunnottomuus, puheen sekavuus, pulssin hidastuminen, keuhkopöhö ja ruokahaluttomuus.

Vakavia myrkytysoireita hoidetaan naloksonilla. Sitä annostellaan laskimonsisäisesti, kunnes hengitys on säännöllinen. Mikäli henkilö on saanut 10 mg naloksonia, eivätkä oireet ole lievittyneet, diagnoosi voi olla väärä. Naloksonin antoa suoneen jatketaan, jos myrkytysoireet lievittyvät, koska sen puoliintumisaika elimistössä on huomattavasti lyhyempi kuin monien opiaattien. Naloksonia annostellaan erityisen varovasti, jos henkilö on käyttänyt opiaatteja pitkään. Näin voidaan välttää vaikeita vieroitusoireita.

Hallusinogeenit

Tavallisimmat Suomessa käytetyt hallusinogeenit ovat LSD ja fensyklidiini (enkelipöly). Myös kuivattujen kärpässienten ja madonlakin jauho voi aiheuttaa LSD-tyyppisen myrkytyksen.

Hallusinogeenimyrkytyksen oireita ovat voimakkaan epävakaa tunnetila, erilaiset aistinharhat, laajentuneet silmäterät, sydämen tiheälyöntisyys, vapina, verenpaineen kohoaminen, ruumiinlämmön nousu, ihon kananlihareaktio, voimakkaat pelot ja paranoidiset ajatukset.

Hallusinogeenien aiheuttama myrkytys kestää yleensä 6–12 tuntia. Hallusinogeenejä pitkään käyttäneille voi tulla aistiharhoja myös käytön lopettamisen jälkeen.

Hallusinogeenimyrkytyksen hoidossa tärkeintä on henkilön rauhoittaminen. Häntä ei saa jättää yksin. Lääkehoitona voidaan käyttää bentsodiatsepiineja (diatsepaamia tai loratsepaamia), koska ne vaikuttavat psykoosilääkkeitä nopeammin. Henkilöä ei saa päästää kotiin yksin, vaan kotiuttaminen edellyttää sukulaisten tai ystävien tukea ensimmäisten vuorokausien aikana. Jos oireet kestävät yli 24 tuntia, sairaalahoito on välttämätön.

Liuottimet

Liuottimien hengittäminen voi aiheuttaa myrkytyksen, jonka oireina ovat tajunnan tason lasku, euforia, erilaiset aisti- ja ajatusharhat, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, rintakivut ja sydämen tiheälyöntisyys.

Käytetyn liuottimen selvittäminen on tärkeää, jotta hoidossa voidaan pyytää apua myrkytyskeskuksesta. Psykoottisten oireiden hoitoon voi käyttää haloperidolia.