Kavauute on kavakavapuusta (lat. Piper methysticum; engl. kava) juurista valmistettu uute, josta tehtyä juomaa Polynesian alkuasukkaat käyttivät sekä lääkkeenä että rituaaliyrttinä. Euroopassa ja Yhdysvalloissa kavaa on käytetty ahdistuksen ja unettomuuden hoidossa. Monet kavapyrronit ovat myös tehokkaita noradrenaliinin takaisinoton estäjiä.

Useat kontrolloidut tutkimukset ovat vahvistaneet näkemystä kavauutteen lievästä anksiolyyttisestä vaikutuksesta. Kavan anksiolyyttinen teho on näissä lievistä ahdistusoireista kärsivillä potilailla tehdyissä tutkimuksissa vastannut verrokkilääkkeinä käytettyjen bentsodiatsepiinien tehoa. Tehtyjen tutkimusten valossa kavalla ei ole bentsodiatsepiinien tapaan kielteisiä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, tarkkaavaisuuteen tai motoriikkaan. Kokeellisissa tutkimuksissa kavan vaikutuksille ei kehity toleranssia ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Kavavalmisteiden suositeltu päiväannos sisältää kavalaktoneja tai -pyrroneja 60–200 mg joko yhdessä ilta-annoksessa tai jaettuna kolmeen päiväannokseen.

Kavaa pidettiin suhteellisen turvallisena lääkkeenä, kunnes ensin Saksassa ja myöhemmin muualla on julkaistu useita kavan käyttöön liittyviä vakavia maksavaurioita. Joissakin tapauksessa nämä maksavauriot ovat johtaneet maksansiirtoihin. Tämän vuoksi kavan käyttöä pidetään nykyään vaarallisena eikä sitä tule lievästä anksiolyyttisestä vaikutuksesta huolimatta käyttää.