Etusivu » Lääketietoa verkossa

Lääketietoa verkossa

Lääkärikirja Duodecim
30.5.2018
lääkealan asiantuntijalääkäri Pirkko Paakkari, FM farmaseutti Marja Forsell ja yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Internetistä löytyy paljon lääkkeisiin liittyvää tietoa. Tälle sivulle on koottu internetistä löytyviä suomalaisia luotettavan lääketiedon lähteitä. Alla olevassa tekstissä linkit on merkitty numerolla, jota napauttamalla linkki aukeaa.

Lääketiedon linkkikokoelmaa on koottu kansallisen lääkeinformaatioverkoston (ks. «https://www.innokyla.fi/web/hanke167840/etusivu»1) Lääketietoa lääkkeiden käyttäjille -työryhmän aloitteesta.

Internetistä löytyvän lääkkeisiin liittyvän tiedon luotettavuutta voi arvioida KATSE -tarkistuslistan avulla (ks. «http://www.fimea.fi/vaestolle/laaketiedon_luotettavuus»2). KATSE -tarkistuslista kuvaa viisi näkökulmaa, joiden avulla luotettavuutta voi arvioida. Nämä näkökulmat ovat: kirjoittaja, ajankohtaisuus, tarkoitus, sivuston rahoittaja ja tiedon taustalla oleva tutkimusnäyttö.

Lääketiedon viranomaislähteitä

Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Se perustuu lääkeyrityksen laatiman terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun valmisteyhteenvedon tietoihin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA hyväksyy valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiedot lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisen yhteydessä.

Eri lääkeyritykset saattavat painottaa erilaisia asioita, joten samaa vaikuttavaa ainetta sisältävillä valmisteilla voi pakkausselosteesta löytyä hieman erilaisia tietoja lääkkeestä. Tietojen tulee kuitenkin perustua tutkimuksiin, joten pakkausselosteita voidaan pitää luotettavina perustiedonlähteinä.

Suomessa myyntiluvan saaneiden lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet löytyvät seuraavilta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sivuilta: Valmisteyhteenvedot, ks. «http://www.fimea.fi/laaketieto/valmisteyhteenvedot/laakkeet»3 ja pakkausselosteet (ks. «http://www.fimea.fi/laaketieto/valmisteyhteenvedot/humpl»4). Valmisteyhteenveto sisältää lääkkeen tai kasvirohdosvalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä.

Kelan ylläpitämä lääkehakupalvelu sisältää tietoa lääkkeiden hinnoista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Kelan sivuilla on myös kuvattu lääkekorvausten periaatteet sekä niiden saamisen potilaskohtaiset edellytykset, (ks. Lääkekorvaukset «http://www.kela.fi/laakkeet»5)

Muita kansallisia lääketietopalveluja

Myrkytystietokeskuksen sivuilta löytyvät ohjeet myrkytysten ensiapuun. Sivustolla on laajasti tietoa erilaisten aineiden, muun muassa lääkkeiden akuutista myrkyllisyydestä. Myrkytystietokeskuksen aineluettelo: «http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/aineluettelo/Sivut/default.aspx»6

Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Teratologisen tietopalvelun sivuilta löytyy tietoa hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista aineista. Toisaalta kuvataan, mitkä lääkkeet ovat turvallisia käyttää raskauden aikana. Teratologinen tietopalvelu - odottavien vanhempien lääkeneuvonta: «http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx»7.

Sairauslähtöistä tietoa lääkkeistä

Terveyskirjasto on kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, joka sisältää artikkeleita ja ohjeita terveydestä ja sairauksista. Terveyskirjaston artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisemiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin. Terveyskirjasto: «http://www.terveyskirjasto.fi/»8.

Käypä hoito -suositukset ovat puolueettomia ja tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suositukset laaditaan hoitopäätösten pohjaksi ja ne on suunnattu lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja myös potilaille. Suositukset laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito -suosituksista kirjoitetaan myös potilasversiot, joissa on kansantajuisessa muodossa suositusten keskeiset sisällöt. Käypä hoito -suositusten potilasversiot: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle»9.

Lasten sairauksien itsehoitoa koskevia ohjeita on julkaisu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:n sivuilla: «http://www.laakekasvatus.fi/tyypillisia_lasten_sairauksia»10.

Muita lääketiedon lähteitä

Lääkevahingot. Lääkevahinkovakuutuksen tarkoitus on korvata niitä yllättäviä haittavaikutuksia, joita on aiheutunut Suomessa myytävien tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjille. Lääkevahinkovakuutuksen sivuilla kuvataan miten lääkevahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Lisäksi sivuilla kuvataan, millaisia vahinkoja korvataan ja millaisia korvauksia voidaan maksaa. Sivuilta löytyvät myös ohjeet vahinkoilmoituslomakkeen täyttämiseksi: lääkevahinkovakuutus (ks. «http://www.laakevahinko.fi/suomeksi/»11).

Yliopiston Apteekin lääkekorvauslaskurilla «https://www.yliopistonapteekki.fi/kela/compensation/index/»12 voi arvioida lääkekustannuksia syöttämällä laskuriin tiedot omista lääkkeistään. Seuraava korvauserä -laskurin «https://www.yliopistonapteekki.fi/kela/frequency/index»13 avulla voi selvittää päivämäärän, jolloin voi seuraavan kerran käydä ostamassa reseptilääkkeet Kela-korvattuna.

eApteekki.fi -verkkoportaalista löytyvällä lääkekorvauslaskurilla «https://laakehaku.apteekkariliitto.fi/Hakutulokset.aspx»14 voi hakea lääkkeiden hintoja ja Kela-korvauksia. Verkkoportaali on Suomen Apteekkariliiton ylläpitämä.

Farmaseutti neuvoo -artikkelit «http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/apteekkipalvelut/laakejaterveystieto/farmaseuttineuvoo/Pages/Default.aspx»15 ovat Yliopiston Apteekin julkaisemia ohjeita pienten vaivojen itsehoitoon ja itsehoitotuotteiden valintaan. Artikkelit linkittyvät Yliopiston Apteekin verkkoapteekkiin.

Lääkkeiden pakkausselosteet löytyvät Lääketietokeskuksen toimittamina lääkeinfo.fi -sivuilta «http://www.laakeinfo.fi/»16 sekä rinnakkaisista lääkevalmisteista lääkeohje.fi -sivuilta «http://www.laakeohje.fi/»17.

Lääkevalmistajien tuottama informaatio ja lääkemainonta

Lääkeyritykset saavat mainostaa itsehoitolääkkeitä, mutta eivät reseptilääkkeitä suoraan väestölle. Jos kyse on itsehoitovalmisteilla hoidettavista oireista, lääkeyritykset markkinoivat hoitokeinona usein erityisesti omaa valmistettaan.

Osa lääkeyritysten ylläpitämistä verkkosivustoista on niin kutsuttua terveystiedotusta, osa puolestaan lääkkeiden markkinointia. Terveystiedotukseen kuuluvilla verkkosivuilla kaikki tietyn sairauden hoitovaihtoehdot, mukaan lukien lääkehoidot, tulee esittää tasapuolisesti. Lääketeollisuus on laatinut omat kuluttajiin suuntautuvaa markkinointia koskevat eettiset ohjeet ks. «http://www.laaketeollisuus.fi/laakkeet/markkinointi»18.

Vastuuvapauslauseke

Tähän lääketiedon lähteiden listaan on valittu linkkejä lääkkeiden käyttäjille suunnattuihin internetistä löytyviin lääketiedon lähteisiin, jotka ovat kolmansien osapuolten ylläpitämiä. Kustannus Oy Duodecim ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lista lähteistä ei ole kattava.