Terveysportin käyttöehdot

Info
14.9.2018
Toimitus

Tietokanta

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä "Duodecim") julkaisee Terveysportti-palvelua (jäljempänä "Terveysportti") Internetissä osoitteessa www.terveysportti.fi, jossa se on käyttöoikeuden ostaneiden (jäljempänä "Käyttäjä") käytössä.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Terveysportin ja sen tietokantojen käytöstä Duodecimin ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Terveysporttia Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Terveysportti on maksullinen palvelu. Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Terveysporttiin kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään.

Kaikki oikeudet Terveysporttiin ja sen tietokantojen sisältöön, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kustannus Oy Duodecimille tai sen yhteistyökumppaneille.

Terveysportin käyttöoikeus on tarkoitettu henkilökohtaisesti Käyttäjälle hänen ammattimaiseen tai muuhun henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa luovuttaa Käyttöoikeutta kolmannelle taholle miltään osin edes väliaikaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Terveysportin sisältöä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Terveysportin sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Terveysportin sisältöä tai sen kopioita tai saattaa Terveysportin sisältöä muuten yleisön saataviin millään tavalla.

Loppukäyttäjä on oikeutettu käyttämään yksittäisiä kuvia ei-kaupallisissa tieteellisissä opinnäytetöissään tai muissa tieteellisissä kirjoituksissaan selventämään tai havainnollistamaan kirjoituksensa tekstiä. Edellytyksenä mainitulle käytölle on, että kuvan lähde ilmoitetaan.

Kuvien uudelleen julkaisu muutoin kuin edellä mainitussa käytössä edellyttää Duodecimin tai muun tekijänoikeuden haltijan erillistä suostumusta.

Jos Terveysporttiin hankittu käyttöoikeus on henkilökohtainen (yhden käyttäjän käyttöoikeus), käyttöoikeus on vain sillä, jolle Duodecim on antanut käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Jos käyttöoikeus on organisaatio- tai yrityskohtainen, käyttöoikeuden tunnistus tapahtuu ip-tunnistuksella. Käyttöoikeuden haltija on organisaatio tai yritys, joka voi luovuttaa käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen tai salasanan työntekijöilleen. Käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty.

Mitä edellä on sanottu Terveysportista, koskee myös määrällisesti olennaista osaa palvelun tietokantojen sisällöistä. Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Terveysportin tietokannoista itselleen. Käyttäjän toisintamat Terveysportin yksittäisen tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Terveysportin yksittäisestä tietokannasta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Duodecimille, mikäli Käyttäjä pitää mahdollisena, että Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana on tullut kolmannen tahon tietoon.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Terveysporttia ja sen tietokantoja näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Terveysportin käytöstä.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecim pyrkii tarjoamaan Terveysportin Käyttäjän saataville korkeatasoisena ja jatkuvana. Duodecim ei vastaa Terveysportin tietokantojen saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista. Duodecimilla on oikeus keskeyttää tilapäisesti Terveysportin tietokantojen tarjoaminen kokonaan tai osittain tietoturvallisuudesta johtuvista syistä tai mikäli tietokantojen oikeudet omistavat Duodecimin yhteistyökumppanit perustellusta syystä näin vaativat.

Duodecim ei vastaa Terveysportin sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Terveysportin sisällön virheellisyydestä, eikä Terveysportissa mainittujen lääkkeiden ominaisuuksista tai vaikutuksista tai muista lääkkeistä annetuista tiedoista.

Duodecimilla on oikeus välittömästi peruuttaa Käyttäjän käyttöoikeus, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja taikka käyttää Terveysporttia lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Tietosuojakäytännöt

Duodecim noudattaa tietosuojan osalta Duodecimin asiakasrekisterin ja Duodecim tilin tietosuojaselosteista ilmeneviä käytäntöjä. Tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.duodecim.fi/tietosuojaselosteet.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Terveysporttia koskevan sopimuksen ilmoittamalla siitä Duodecimille kirjallisesti taikka sähköpostitse. Kun Käyttäjä on irtisanonut sopimuksen, tulee Duodecimin viivyttelemättä poistaa käyttäjärekisteristään Käyttäjää koskevat tiedot. Duodecim ei palauta jo maksettuja sopimuskauden käyttöoikeusmaksuja mikäli käyttäjä irtisanoo Terveysportti-sopimuksen kesken osapuolten välisen sopimuskauden. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse taikka Internet-verkon kautta Käyttäjän käyttäessä Terveysporttia. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen muutosta, tulee Käyttäjän irtisanoa Terveysportin käyttöä koskeva sopimus. Jatkamalla Terveysportin käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja Terveysportin käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lainsäädäntöä.

Kustannus Oy Duodecim

Kaivokatu 10 A, 7. krs, PL 874

00101 Helsinki

puh. 09 618 851

e-mail: terveysportti@duodecim.fi