julkaistu 25.08.2015/Duodecim
 Ihminen tarvitsee vuorovaikutusta kasvaakseen ja kehittyäkseen, syntymästä kuolemaan saakka. Ilman vuorovaikutusta me emme ole olemassa ihmisinä. Psykiatrisessa hoidossa vuorovaikutuksella on aina merkitystä kaikissa hoidon vaiheissa.

Psykoterapeuttinen hoitosuhde -teos on käytännönläheinen, kattava kuvaus psykodynaamisen hoitosuhteen perusteista. Yleisen psykodynaamiseen hoitotyön lisäksi kirjassa käsitellään erityiskysymyksiä, jotka liittyvät haastavimpiin avo- ja laitoshoidon kysymyksiin: vaikeasti oireileviin nuoruusikäisiin, persoonallisuushäiriöihin, traumoihin ja psykoottistasoisiin häiriöihin.

Hoitosuhteessa vuorovaikutuksessa hoitavan henkilön kanssa pyritään laajentamaan terapiassa kävijän itsetuntemusta, lisäämään hänen valmiuttaan tunteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä kehittämään itsereflektiokykyä. Psykodynaamisen hoitosuhteen tavoitteena voi olla myös pysähtyneen psyykkisen kasvun ja kehityksen käynnistyminen uudelleen tai psyykkisen kehityksen esteiden vähentyminen.

Psykiatristen laitoshoitopaikkojen lopettamisen myötä avohoidossa poliklinikoilla ja mielenterveystoimistoissa tehtävässä psykoterapeuttisessa hoitosuhdetyössä hoidetaan yhä vaikeammin oireilevia potilaita. Lisäksi valmisteilla oleva laki oikeuspsykiatrisesta avohoidosta tarkoittaa toteutuessaan todennäköisesti sitä, että avohoitoyksiköissä tullaan kohtaamaan aikaisempaa haastavampia hoitosuhteita – psykoottisista häiriöistä, persoonallisuushäiriöistä ja päihdeongelmasta, sekä näiden yhdistelmistä kärsiviä ihmisiä. Vaikeidenkin häiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon perehtyminen on siten entistäkin ajankohtaisempaa myös avohoidon piirissä.

Terapiamuoto ei määrää sen vaikuttavuutta, merkityksellisempää suhteen laatu

Vahvan tutkimusnäytön perusteella psykoterapia on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi psyykkisiin ongelmiin. Eri psykoterapiamuotojen vaikuttavuutta vertailevissa tutkimuksissa ei yleensä ole löydetty merkitseviä eroja eri psykoterapiamuotojen välillä. Psykoterapiamuotoja yhdistävistä tekijöistä keskeisin on terapeuttinen vuorovaikutus ja yhteistyösuhde. Terapiamuodoille yhteisistä tekijöistä vaikuttavuuden kannalta merkityksellisimmäksi on osoittautunut terapiasuhteen laatu, erityisesti terapiassa kävijän kokemana.

Tärkeä tekijä onnistuneen terapiasuhteen kannalta on tunnepitoinen, luottamukseen pohjautuva, riittävän läheinen mutta samalla ammatillinen suhde potilaan ja hoitavan työntekijän välillä. Terapiassa kävijän toivon ja luottamuksen rakentumisen kannalta on tärkeää, että hänelle välittyy terapeutin luottamus terapeuttisen työskentelyn mahdollisuuksiin ja sovelletun hoitomenetelmän hyödyllisyyteen potilaan auttamiseksi.

Terapeutilla ja terapiassa kävijällä molemmilla omat tehtävänsä

Psykoterapeuttinen suhde on terapeutin ja terapiassa kävijän välinen yhteistyösuhde, jossa molemmilla on omat määritellyt tehtävänsä. Terapiasuhteen pitkän aikavälin kokonaistavoite on potilaan itsehavaintakyvyn kehittyminen ja sen myötä tapahtuva mielen sisäisen informaationkulun esteiden väheneminen.

Hoitava henkilö on sitoutunut avustamaan potilasta tämän tavoitteen saavuttamisessa. Potilas puolestaan sitoutuu työskentelyyn yrittämällä parhaansa mukaan havainnoida, mitä hänen mielessään on juuri nyt. Hän sitoutuu myös mahdollisimman tarkasti kuvailemaan havaintojaan terapeutille.

Teoksella annettavaa niin opiskelijalle kuin kokeneelle kliinikollekin

Psykoterapeuttinen hoitosuhde on suunnattu hoitoalan, psykologian, lääketieteen ja psykoterapian opiskelijoille sekä terveydenhuollon ammattihenkilöille. Teoksessa esitellään keskeisiä terapeuttisia työtapoja sekä niiden käytännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Kirjoittajien pitkä kokemus kliinikkoina ja kliinisinä opettajina välittyy kykynä tiivistää psykoanalyyttisen ja -dynaamisen lähestymistavan keskeisiä käsitteitä ja toiminnan perusteita selkeään muotoon.

Kirja soveltuu psykodynaamisesti suuntautuneiden hoitosuhdekoulutusten oppimateriaaliksi, selväkielisenä katsauksena psykodynaamisen hoitosuhteen perusteisiin myös kokeneelle kliinikolle sekä itsenäisesti luettavaksi kaikille psykoterapiasta kiinnostuneille.


Teos on saatavilla Duodecimin verkkokaupassa (verkkokauppa.duodecim.fi), Duodecimin toimipisteissä sekä Suomalaisissa Kirjakaupoissa.