Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija (taulukko Alaraajasairauksia ja -ongelmia hoitavat ja ehkäisevät ammattilaiset). Jalkaterapeutin keskeisinä työvälineinä on viisi ydinosaamisaluetta: toimintakyvyn arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, ihon ja kynsien hoito, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat ja jalkaterän apuvälineterapia (taulukko Jalkaterapeutin työn ydinosaamisalueet).

Jalkaterapeutilla on vahvaa osaamista, tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisen ohella, neurologisessa ja vaskulaarisessa tutkimisessa sekä lasten kasvun ja kehityksen yhteydessä ilmenevien poikkeavuuksien tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja hoidossa.

Jalkaterapeutteja on tällä hetkellä noin 350. Heistä suurin osa työskentelee itsenäisinä ammatinharjoittajina. Julkisella sektorilla jalkaterapeuttien virkoja ja toimia on edelleen niukasti.

Asiantuntemus

Pienet koulutusmäärät ovat pitäneet jalkaterapeuttien ammattikunnan laajalti tuntemattomana sekä terveydenhuollossa tiimien ja moniammatillisten työryhmien ulkopuolella diabeetikoiden hoitoa lukuun ottamatta.

Jalkaterapia voi olla ehkäisevää, korjaavaa, hoitavaa tai tukevaa asiakkaan jalkaterveyden tilan mukaan. Jalkaterapian keskeisiä tavoitteita (taulukko Jalkaterapian tavoitteet jalkojen omahoidon toteutumiseksi s) ovat alaraaja- ja jalkakipujen poistuminen, nivelten suojaaminen, jalkapohjiin kohdistuvan paineen ja kuormituksen vähentäminen ja tasaaminen, iho- ja kynsimuutosten syntymisen ehkäiseminen sekä turvallisiin jalkojen omahoitotapoihin liittyvän tiedon välittäminen.

Jalkaterapiassa annetaan kaikenikäisille asiakkaille jalkojen omahoidon ohjausta (ks. Jalkavaivojen ehkäisy ja omahoito). Jalkaterapeutin osaamisaluetta ovat tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt, alaraajojen rasitusvammat sekä jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset, yleisimmät urheiluvammat, nivel-, jänne- ja nivelsidevammat pääpiirteissään sekä pre- ja postoperatiivinen omahoidon ohjaus ja kuntoutumisen edistäminen.

Merkittävä osa korkean riskin asiakkaista ovat diabeetikot, alaraajojen verenkiertohäiriöistä kärsivät sekä reumatauteja sairastavat. Jalkaterapiassa hoidetaan myös neurologisia sairauksia, alaraajan tavallisimpia hermovaurioita sekä ihotauteja: psoriasis, säärihaava, sienitaudit, ekseemat. Lasten ja nuorten alaraajojen linjauspoikkeamien, lihasepätasapainon ja virheellisten omahoitotapojen korjaamiseen keskitytään jalkakoulussa.

Työskentely

Valtaosa jalkaterapeuteista työskentelee yksityisellä sektorilla. Suurin syy siihen on että jalkaterapeutin tutkintoa ja osaamisen laajuutta ei tunneta työelämässä eikä virkoja tai toimia ole perustettu. Julkisella sektorilla on yhä jalkojenhoitajien virkoja, joita ei ole muutettu koulutuksen muutoksen myötä jalkaterapeuttien viroiksi.

Jalkaterapeutteja työskentelee myös perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Työpaikkoja on tarjolla myös konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävistä sekä apuvälineitä valmistavista yrityksistä tai ulkomailta.

Taulukko 1. Jalkaterapeutin työn ydinosaamisalueet.
Toimintakyvyn arviointi Pystyasento, alaraajojen linjaus, nivel- ja lihastoiminnot
Kävely, tasapaino, toimintakyky
Jalkojen perustutkimus: iho- ja kynsimuutokset, jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset, kipu, turvotus, kengät
Jalkapeili ja painannekuva: jalkapohjien kuormitus ja painepiikit
Neurologinen, vaskulaarinen ja jalkahaavan tutkimus, diabeettisen riskijalan tunnistaminen ja riskiluokitus.
Terveyttä edistävä jalkaterapia Jalkojen terveystarkastus ja omahoitotottumusten kartoitus
Omahoidon ohjaus:
1. Ihon hoito: pesu, kuivaus, rasvaus
2. Sukat, lääkinnälliset kompressiosukat pohjalliset, kengät
3. Jalkavoimistelu, spiraalidynaaminen lähestymistapa
Apuvälineet: omahoito, liikkuminen, erityisjalkineet
Yksilölliset harjoitusohjelmat, jalkakoulu
Jalkaterveyteen liittyvä koulutus ja luennointi
Ihon ja kynsien hoito Ihomuutokset: kovettumat, känsät, rakot, halkeamat varvasvälihautumat, haavat. Ihon suojaus ja keventäminen.
Jalkainfektiot: jalka- ja kynsisilsa, syylä.
Mekaaninen hionta ja ulkoinen lääkehoito, syylän kemiallinen haudehoito (okluusio)
Kynsimuutokset: paksut ja sisäänkasvaneet kynnet, kynnenalainen verenvuoto, kynsivallin tulehdus, kynsipatjan hoito.
Mekaaninen hionta, ulkoinen lääkehoito, kynnen oikaisuhoito ja kemiallinen haudehoito (okluusio)
Varpaiden asentomuutokset: nivelten liikkuvuus ja suojaus.
Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat Kivun hoito: kylmä, TENS, ultraääni
Hieronta, mobilisaatio, teippaus, faskiaaliset tekniikat
Toiminnallinen harjoittelu: alaraajojen linjaus, lihastasapaino
Jalkaterän apuvälineterapia Yksilölliset pohjalliset, pikapohjalliset (chairside)
Kevennykset, varpaiden suojat ja oikaisijat (varvasortoosit)
Taulukko 2. Jalkaterapian tavoitteet jalkojen omahoidon toteutumiseksi sekä alaraajoihin, jalkateriin ja varpaisiin kohdistuvien tai sairauksiin liittyvien vaivojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
Omahoito Jalkojen oikeiden omahoitotapojen omaksuminen ja säännöllinen toteuttaminen
Liikkuvuus, toiminnot Mahdollisimman normaalin sekä kivuttoman liikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen
Alaraajojen tasapainoisen linjauksen ja kuormituksen säilyminen tai palautuminen
Alaraajan, jalkaterän ja varpaiden nivelten liikkuvuuden sekä lihasten tasapainoisten toimintojen säilyminen tai palautuminen
Asentomuutokset, kuormitus, kiputilat Jalkaterän ja varpaiden asentomuutosten syntymisen ehkäiseminen
Alaraajan, jalkaterän ja varpaiden niveliin kohdistuvien kipujen ja turvotuksen vähentyminen tai poistuminen
Päkiään ja varpaisiin kohdistuvan kuormituksen ja paineen vähentäminen ja tasaaminen
Iho ja kynnet Jalkaterän ja varpaiden nivelten ja ihon hankauksen estyminen ja ihon pysyminen ehjänä
Jalkahaavojen syntymisen ehkäiseminen
Iho- ja kynsimuutosten syntymisen ehkäiseminen ja syntyneiden muutosten hoitaminen
Apuvälineet Jalkaterän apuvälineiden sekä jalkojen omahoitoon tarvittavien apuvälineiden hankinnan tukeminen