Näyttötutkintona suoritettava jalkojenhoidon ammattitutkintoon (taulukko Alaraajasairauksia ja -ongelmia hoitavat ja ehkäisevät ammattilaiset) valmistava koulutus on 1.1.2011 alkaen tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää (kolme vuotta) alan työkokemusta sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja. Koulutuksen alkaessa vuonna 2002 opetushallituksen perusteiden mukaan koulutukseen otettiin myös kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneita tai aiemman kosmetologin tutkinnon suorittaneita.

Jalkojenhoidon ammattitutkinto on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Tutkinnon pakolliset osat ovat ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito sekä jalkojen hoito osana asiakkaan kokonaishoitoa. Lisäksi tulee suorittaa yksi valinnainen opintojakso. Jalkojenhoidon ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta antavia oppilaitoksia on 13. Valmistuneita on noin 500.

Koska tutkinnon laajuus on vain 40 opintoviikkoa, se ei vastaa sisällöltään eikä laajuudeltaan aiempaa jalkojenhoitajan koulutusta. Valvira ei voi antaa ammattitutkinnon suorittaneelle nimikesuojausta eikä rekisteröidä jalkojenhoitaja-nimikkeen mukaan (ks. Jalkaterveysalan ammattilaisten koulutus ja ammattinimikkeet).

Osaaminen

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä (taulukko Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen keskeinen osaam). Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ennaltaehkäisevä toiminta sekä potilaiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Jalkojenhoito osana potilaan kokonaishoitoa edellyttää tietoa eri sairauksien ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön.

Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää saumatonta yhteistyötä jalkojenhoidon palveluketjussa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kolmannen sektorin palvelujen tuottajien kanssa. Henkilöillä, jotka ovat suorittaneet valinnaisena opintojakson haavanhoito jalkojenhoidossa, on osaamista tällä alueella.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) mukaan jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneiden jalkojenhoidon osaaminen vaihtelee paljon riippuen siitä, onko näyttökokeet annettu kosmetologikoulussa tai terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Näistä syistä diabeetikoiden ja ostopalvelusopimuksia tekevien hoitoyksikköjen on vaikea hahmottaa jalkojenhoidon asiantuntijoina toimivien ammatillisen osaamisen eroja.

Työskentely

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, esimerkiksi sairaalassa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaan kodissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille.

Taulukko 1. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen keskeinen osaaminen perusjalkojenhoitotyössä.
Ongelmien tunnistaminen, hoito ja ehkäisy Eri-ikäisten alaraajaongelmien tunnistaminen ja ehkäisy
Ohjaus Jalkojen omahoidon ohjaus ja avustaminen
Muu ohjaus: apuvälineiden hankinta ja käyttö
Hoito Jalkojen perushoito: tavallisimmat iho- ja kynsimuutokset ja ihoa suojaavat kevennykset
Jalkaterien ja säärien hieronta
Yleisimpien alaraajaongelmien hoito
  • Vaativammat hoitotoimenpiteet: ohjaus alan erikoisasiantuntijoille
Yhteistyö Potilaan verkosto, jalkojenhoidon palveluketju