Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus -ohjelma on Kustannus Oy Duodecimin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehittämä tietokoneohjelma, jonka avulla itse kukin voi arvioida elintapojaan ja henkistä hyvinvointiaan. Käyttäjän antamien tietojen perusteella ohjelma antaa arvion sairausriskeistä ja keskimääräisestä elinajan odotteesta. Lisäksi ohjelma antaa neuvoja, miten terveytensä ja hyvinvointinsa edellytyksiä voi parantaa

Testin laskentakaavat perustuvat laajaan suomalaiseen FINRISKI-tutkimusaineistoon ja lukuisiin suuriin kansainvälisiin tutkimuksiin. Testiä ja siihen liitetyn valmennusohjelman vuoden 2012 versiota käytettiin YLE:n Elämä pelissä kolmannen tuotantokauden televisio-ohjelmassa. Tietokoneohjelma valmennuksineen oli TV-ohjelman ajan syksyllä 2012 kansalaisten käytettävissä oman terveytensä edellytysten kohentamiseksi. Testiä ja valmennusta on kehitetty edelleen vastaamaan käyttäjien tarpeita ja mahdollisuudella yhdistää se terveyspalvelujen antamaan tukeen.

Sairausriskit ja elinikä määräytyvät suurelta osin elintapojen perusteella. Elintapoihin taas vaikuttaa suuresti henkilön henkinen hyvinvointi, luottamus tulevaisuuteen ja kyky kohdata arjen vastoinkäymisiä. Vaikuttamalla näihin tekijöihin kukin voi lisätä mahdollisuuttaan elää terveempänä ja pitempään.

Sähköisen hyvinvointi- ja terveystarkastuksen kysymykset

Testissä on yhteensä noin 40 ihmisen ominaisuuksiin, elämänasenteeseen ja elintapoihin liittyvää kysymystä, joihin liittyvien tekijöiden on todettu vaikuttavan sairastuvuuteen ja elinikään. Henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Terveyden edistämisen kannalta keskeinen ajatus on, että jos ongelmat henkisessä hyvinvoinnissa kuormittavat, se voi johtaa terveyden kannalta haitallisiin tottumuksiin. Toisaalta esimerkiksi stressin hyvä hallinta ja luottamus tulevaisuuteen auttavat myös omaksumaan terveyden kannalta edullisia elintapoja.

Jos jokin testin kysymyksistä tuntuu vaikealta vastata, sen yli voi hypätä. Testi laskee keskimääräisen eliniän odotteen sekä antaa muut arvionsa vastattujen kysymysten perusteella.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tuloksen tulkinta

Eliniästä ja sairausriskeistä testi antaa tarkimman ennusteen 25–70-vuotiaille, joilla ei ole todettu vakavaa tautia, esimerkiksi sepelvaltimosairautta tai syöpää. Muutkin voivat testiä käyttää, mutta heidän kohdallaan saatu tulos on epätarkempi.

Testi ilmoittaa, mikä on iältään, sukupuoleltaan ja vastauksiltaan vastaajan kaltaisten ihmisten todennäköinen keskimääräinen elinikä. Ennuste perustuu tutkimuksiin, joissa on seurattu tuhansia suomalaisia ihmisiä, joiden elintavoista on saatu tieto samanlaisen kyselyn perusteella.

Keskimääräinen elinikä ei läheskään aina toteudu. Siihen on useita syitä. Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ei ota huomioon aivan kaikkia ihmisen terveyteen vaikuttavia elintapoja. Siinä ei kysytä esimerkiksi suolan saantia ravinnosta, kovien rasvojen saantia rasvaisista lihatuotteista, huumeiden käyttöä ja riskialttiita extreme-harrastuksia tai työoloja, koska näiden vaikutuksista ei ole saatavilla ennusteiden antamiseksi riittävän tarkkaa tutkimustietoa. Joskus sattuma puuttuu peliin, esimerkiksi voi joutua liikenneonnettomuuteen. Myös perintötekijät ja sikiön kasvuolot kohdussa vaikuttavat eliniän pituuteen. Toisaalta läheskään kaikkia elinikää pidentäviä terveyttä tukevia tekijöitä ei tunneta vielä niin tarkasti, että ne voitaisiin sisällyttää arvioon. Testin arviot perustuvat kuitenkin todellisten henkilöiden seurantaan, joten niiden keskimääräinen ennustearvo on kohtuullisen hyvä.

Testin antama ennuste ei ole sama asia kuin kuolinsyytilastojen perusteella lasketut ikäryhmittäiset elinajanodoteluvut, vaikka ennusteen keskimääräiset luvut varsin hyvin vastaavatkin Tilastokeskuksen eri ikäryhmille antamia elinajan odotteita. Elinajanodoteluvut eivät perustu henkilöiden seurantaan, vaan ne lasketaan kunkin vuoden ikäryhmittäisen kuolleisuuden perusteella. Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus -ohjelmassa taas kunkin ikäisen ennuste vaihtelee terveyteen vaikuttavien elintapojen mukaan. Kun elintavat vaihtelevat väestössä, keskimääräiset elinajanodoteluvut asettuvat terveesti ja epäterveesti elävien ennustelukujen välimaastoon.

Elinikäarvion lisäksi ohjelma arvioi todennäköisyyttä sairastua eräisiin yleisimpiin sairauksiin, jotka vaikuttavat sekä elinikään että eliniän loppupuolelle painottuviin sairauksien värittämiin elinvuosiin. Ohjelma antaa arvion myös näiden sairaiden elinvuosien määrästä, samoin kuin arvion siitä, kuinka monta tervettä elinvuotta terveemmät elintavat saattaisivat tuottaa.

Sähköiset valmennusohjelmat

Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ja valmennus -ohjelma antaa kattavan raportin siitä, mihin tekijöihin vastaajan kannattaisi kiinnittää huomiota terveytensä ja elämänsä laadun parantamiseksi. Raportin perusteella käyttäjä voi valita 1–3 noin kahdentoista viikon mittaista valmennusohjelmaa seuraavista aiheista:

  • Henkisen hyvinvoinnin valmennukset (stressin hallinta, arjen harmituksen vähentäminen ja mielen hyvinvoinnin valmennukset)
  • Alkoholin vähentäminen
  • Tupakoinnin lopettaminen
  • Painonhallinta
  • Liikunta
  • Terveellinen ravinto
  • Uni
  • Lapsiperheen valmennus
  • Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa
  • Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa

Valmennusohjelmat perustuvat käyttäytymistieteelliseen (kognitiivis-behavioraaliseen) lähestymistapaan. Valmennettava saa sähköpostiin valitsemastaan aihealueesta tietoa ja harjoitteita, joiden avulla hän saa tukea terveyttä edistäviin käyttäytymismuutoksiin.

Tutkimusnäyttö

Keskeiset Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ja valmennus -ohjelman kehittelyssä käytetyt tutkimusviitteet on kuvattu ohjelmasivuston Tutkimusnäyttö-sivulla.

Duodecimin tuottama Sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ja valmennus -ohjelma on kansalaisten käytettävissä Omaolo-palvelussa nimellä Terveystarkastus.