Duodecim STAR® (myöhemmin STAR-palvelu) eli digitaalinen terveystarkastus ja -valmennus on verkkopalvelu, joka sisältää muun muassa Kustannus Oy Duodecimin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehittämän kyselyn, jonka avulla käyttäjä voi arvioida elintapojaan ja henkistä hyvinvointiaan. Käyttäjän antamien tietojen perusteella STAR-palvelu antaa arvion sairastumisriskeistä ja keskimääräisestä elinajan ennusteesta. Lisäksi ohjelma antaa neuvoja, miten terveytensä ja hyvinvointinsa edellytyksiä voisi parantaa. Duodecim STAR® on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Palvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palvelun laskentakaavat perustuvat laajoihin suomalaisiin tutkimusaineistoihin ja suuriin kansainvälisiin tutkimuksiin. Terveystarkastusta ja siihen liitettyjä valmennusohjelmia käytettiin Ylen Elämä pelissä -televisio-ohjelmassa kolmannella tuotantokaudella. Terveystarkastus valmennuksineen oli TV-ohjelman ajan kansalaisten käytettävissä oman terveytensä edellytysten kohentamiseksi. Terveystarkastusta ja valmennuksia on kehitetty edelleen vastaamaan käyttäjien tarpeita ja niitä hyödynnetään myös osana terveyspalvelujen antamaa tukea.

Sairastumisriskit ja elinikä määräytyvät suurelta osin elintapojen perusteella. Elintapoihin puolestaan vaikuttavat olennaisesti henkilön henkinen hyvinvointi, luottamus tulevaisuuteen ja kyky kohdata arjen vastoinkäymisiä. Vaikuttamalla näihin tekijöihin voi lisätä mahdollisuuttaan elää terveempänä ja pidempään.

Terveystarkastuksen kysymykset

Terveystarkastuskyselyssä on yhteensä noin 40 kysymystä käyttäjän ominaisuuksiin, elämänasenteeseen ja elintapoihin liittyvistä tekijöistä, joiden on todettu vaikuttavan sairastuvuuteen ja elinikään. Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Terveyden edistämisen kannalta keskeinen ajatus on, että jos ongelmat henkisessä hyvinvoinnissa kuormittavat, se voi johtaa terveyden kannalta haitallisiin tottumuksiin. Toisaalta esimerkiksi stressin hyvä hallinta ja luottamus tulevaisuuteen auttavat myös omaksumaan terveyden kannalta edullisia elintapoja.

Terveystarkastuksessa kysytään muutamia mittaustuloksia, joihin on hyvä varautua ennen kyselyn täyttämistä. Kyselyssä kysytään muun muassa viimeisiä verenpainearvoja, vyötärön ympärysmittaa sekä veren kolesteroliarvoja. Palvelu laskee keskimääräisen eliniän ennusteen sekä antaa muut arvionsa vastattujen kysymysten perusteella.

Terveystarkastuksen tulosten tulkinta

Terveystarkastuksen taustalla olevan tutkimusaineiston perusteella STAR-palvelu antaa eliniästä ja sairausriskeistä tarkimman ennusteen 18–70-vuotiaille, joilla ei ole todettu vakavaa tautia, esimerkiksi sepelvaltimosairautta tai syöpää, tai jotka eivät ole raskaana. Muutkin voivat palvelua käyttää, mutta heidän kohdallaan saatu tulos on epätarkempi.

Palvelu ilmoittaa, mikä on iältään, sukupuoleltaan ja vastauksiltaan vastaajan kaltaisten ihmisten todennäköinen keskimääräinen eliniän ennuste. Ennuste perustuu tutkimuksiin, joissa on seurattu tuhansia suomalaisia ihmisiä, joiden elintavoista on saatu tieto samanlaisen kyselyn perusteella.

Keskimääräinen elinikä ei läheskään aina toteudu. Siihen on useita syitä. Palvelu ei ota huomioon aivan kaikkia terveyteen vaikuttavia elintapoja. Terveystarkastuksessa ei kysytä esimerkiksi suolan saantia ravinnosta, kovien rasvojen saantia rasvaisista lihatuotteista, huumeiden käyttöä ja riskialttiita työoloja tai extreme-harrastuksia, koska näiden vaikutuksista ei ole saatavilla ennusteiden antamiseksi riittävän tarkkaa tutkimustietoa. Myös perintötekijät ja sikiön kasvuolot kohdussa vaikuttavat eliniän pituuteen. Toisaalta läheskään kaikkia elinikää pidentäviä terveyttä tukevia tekijöitä ei tunneta vielä niin tarkasti, että ne voitaisiin sisällyttää arvioon. Palvelun antamat arviot perustuvat kuitenkin todellisten henkilöiden seurantaan, joten niiden keskimääräinen ennustearvo on kohtuullisen hyvä.

Palvelun antama eliniän ennuste ei ole sama asia kuin kuolinsyytilastojen perusteella lasketut ikäryhmittäiset elinajanodoteluvut, vaikka ennusteen keskimääräiset luvut varsin hyvin vastaavatkin Tilastokeskuksen eri ikäryhmille antamia elinajan odotteita. Elinajanodoteluvut eivät perustu henkilöiden seurantaan, vaan ne lasketaan kunkin vuoden ikäryhmittäisen kuolleisuuden perusteella. STAR-palvelussa taas eri ikäisten ennuste vaihtelee terveyteen vaikuttavien elintapojen mukaan.

Eliniän ennusteen lisäksi palvelu arvioi todennäköisyyttä sairastua tiettyihin yleisimpiin sairauksiin, kuten diabetekseen, jotka vaikuttavat sekä elinikään että eliniän loppupuolelle painottuviin sairauksien kuormittamiin elinvuosiin. Palvelu antaa arvion myös näiden sairaiden elinvuosien määrästä, samoin kuin arvion siitä, kuinka monta tervettä elinvuotta mahdollisimman terveelliset elintavat saattaisivat tuottaa.

Palvelu ei voi ennustaa sairastumista tiettyyn sairauteen ja se kertoo vain parhaaseen tutkimustietoon nojaten sairastumisen todennäköisyydestä. Palvelua ei voi käyttää sairauksien toteamiseen eikä hoitopäätösten tekemiseen. Jos käyttäjä on huolissaan terveydestään, hänen tulee keskustella asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Valmennusohjelmat terveyden ja hyvinvoinnin tueksi

Terveystarkastuksen raportin antamien suositusten ohjaamana käyttäjä voi valita noin 2–4 kuukauden kestoisia valmennusohjelmia seuraavista aiheista:

  • Henkinen hyvinvointi (stressin hallinnan, arjen harmituksen vähentämisen ja mielen hyvinvoinnin valmennukset)
  • Alkoholin käytön vähentäminen
  • Tupakoinnin lopettaminen
  • Painonhallinta
  • Liikunta
  • Terveellinen ravinto
  • Uni
  • Parempi vuorovaikutus lapsiperheessä

Valmennusohjelmat perustuvat käyttäytymistieteelliseen (kognitiivis-behavioraaliseen) lähestymistapaan. Valmennettava saa kerran viikossa sähköpostiin valitsemastaan aihealueesta tietoa ja harjoitteita, joiden avulla hän saa tukea terveyttä edistäviin käyttäytymismuutoksiin.

Tutkimusnäyttö

Keskeiset STAR-palvelun kehittämisessä käytetyt tutkimusviitteet on kuvattu palvelun Tutkimusnäyttö-sivulla.

Duodecimin tuottama digitaalinen terveystarkastus ja -valmennus on kansalaisten käytettävissä Omaolo-palvelussa nimellä Terveystarkastus.