Useimmat yli 40-vuotiaat pystyvät lukemaan paremmin pientä, lähellä olevaa tekstiä lukulasien avulla (ks. Ikänäkö). Mitä enemmän lukulaseihin laitetaan plus-voimakkuutta, sitä pienempi teksti erottuu. Plussaa suurennettaessa luettava kohde täytyy kuitenkin tuoda lähemmäs silmää. Tästä syystä eri katseluetäisyyksille saatetaan tarvita useammat silmälasit. Päätetyötä tekevät hyötyvät usein erillisistä päätelaseista, joissa terävyysalue on säädetty vastaamaan työskentelyetäisyyttä. Työnantajan tulee järjestää työterveyshuollon kautta päätetyötä tekevien näkökyvyn ja silmien tarkastukset ja tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin.

Lukulasien sovitus

Lukulasien voimakkuutta valitessa optikon tai silmälääkärin on tärkeää tietää, millä etäisyydellä lukulaseja tarvitaan. Kotioloihin sovitetut lähilasit voivat olla sopimattomat toimistotyöhön. Usein on helpointa, jos käytössä on kahdet erilliset lähilasit eri käyttötarkoituksiin. Jos lukulaseja käytetään useimmiten sängyssä kirjaa lukiessa, on lähikorjaus suurempi kuin käytettäessä laseja sanomalehteä lukiessa tai päätetyöskentelyssä.

Päätetyöskentely asettaa silmälaseille usein suurempia vaatimuksia. Oikealle katseluetäisyydelle sovitetut lähilasit lisäävät työskentelyn mielekkyyttä. Sovitukselle tuleekin varata riittävästi aikaa parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Ennen lasimääritystä optikon tai silmälääkärin luona on hyvä mitata tarkasti silmien etäisyys tietokoneen näyttöruudusta sekä etäisyys työtasolle, jossa paperilla olevia tekstejä pidetään.

Pelkät yksiteholasit lähityöskentelyssä

Jos kauas katsominen sujuu ilman lasikorjausta, luonnollinen valinta lähityöskentelyyn ovat tällöin pelkät yksiosaiset lähilasit. Yhdelle katseluetäisyydelle suunnitellut koko linssin pinta-alan hyväksi käyttävät lähilasit antavat parhaan näön. Mikäli kauas katsomiseen tarvitaan myös laseja, on silti hyvä vaihtoehto harkita erillisiä yksitehoisia lähilaseja lähityöskentelyyn. Yhdistelmälasit ovat usein kompromissi kuva-alan ja kuvavääristymien takia.

Kaksiteholasien sovitus

Aiemmin silmälaseja käyttäneille voidaan tehdä yhdistelmälasit, joissa yläosassa on kauas katsomiseen tarvittava korjaus ja linssin alaosassa tarvittava lähikorjaus. Näitä laseja kutsutaan kaksiteholaseiksi.

Perinteisissä kaksiteholaseissa on selvä raja ylä- ja alaosan välillä. Lasireseptissä oleva merkintä ADD kertoo alaosan lähikorjauksen määrän. Ensimmäisissä ikänäkölaseissa tämä on usein +0.5 tai +1.0 diopteria. Ikääntymisen myötä plussan tarve lisääntyy.

Kaksiteholasit voidaan valmistaa myös rajattomiksi laseiksi. Rajattomissa laseissa linssin yläosan ja alaosan välillä ei näy selvää rajaa. Linssin voimakkuus muuttuu rajattomissa laseissa portaattomasti. Katsominen tällä välialueella voi tuntua aluksi hankalalta, ja laseihin tottuminen voi vaatia totuttelua jonkin aikaa.

Kolmiteholasien sovitus

Kaksiteholasit eivät välttämättä riitä kaikille etäisyyksille. Tällöin voidaan harkita kolmiteholaseja. Näissä laseissa on erillinen alue kauas katsomiseen, välialueelle ja lähelle. Välialueen voimakkuus on usein noin puolet lähilukulisän voimakkuudesta. Välialueen lasikorjauksella tavoitetaan hyvää tarkkuutta noin 1–1,5 metrin alueelle.

Kolmiteholaseihin tottuminen vie usein kauemmin kuin perinteisiin kaksiteholaseihin tottuminen. Etuna on näön tarkkuus useille etäisyyksille. Useat käyttäjät kokevat etenkin alkuvaiheessa haitalliseksi linssin reuna-alueiden kuvavääristymät. Samoin voimakkuuksien raja-alueet voivat tuntua aluksi epämukavilta.

Kolmiteholasit voidaan myös suunnitella pelkästään toimistotyöhön. Tällöin voidaan esimerkiksi päätetyöskentelyyn varata suurin näköalue, lisätä lähikorjausta linssin alaosaan lähempänä olevien paperidokumenttien lukua varten sekä vielä varata pieni alue, jolla näkee auttavasti esimerkiksi 5–7 metrin etäisyydelle (ns. toimistonäkö).

Monovision

Monovision on menetelmä, jossa luodaan edellytykset nähdä lähelle ja kauas ilman monitehoisia laseja. Monovision toteutetaan usein kaihileikkauksen tai linssileikkauksen avulla, mutta myös piilolaseilla tai sankalaseilla voidaan testata monovisionin toimivuutta. Aluksi määritellään, kumpi silmä on johtava silmä; tämän optikko tai silmälääkäri määrittää tähtäämiskokeella. Johtava silmä säädetään näkemään kauas ja ei-johtavaan silmään määritellään sopiva lähikorjaus.

Syväterävät linssit

Syväterävissä linsseissä käytetään kehittynyttä linssien hiontatekniikkaa, jolla tavoitellaan tarkkaa näköä useammalle eri katseluetäisyydelle. Syväteräviä linssejä voidaan harkita esimerkiksi ns. toimistotyölaseissa, joissa tarkan lähityöskentelyetäisyyden lisäksi tavoitellaan hyvää näköä myös välietäisyydellä sijaitseviin kohteisiin (esim. asiakaspalvelutilanteissa kasvojen etäisyydelle). Syväterävissä linsseissä voidaan painottaa yksilöllisten tarpeiden mukaan haluttuja katseluetäisyyksiä. Linssien reuna-alueilla vääristymät voivat heikentää kuvan laatua.

Erityistyölasit

EU-direktiivi 90/270/ETY sekä valtioneuvoston päätös VNp 1405/93 antavat ohjeet näyttöpäätetyöskentelyn järjestämisestä. Näiden mukaan työntekijöiden on päästävä näöntarkastukseen ennen näyttöpäätetyön aloittamista ja jos päätetyössä on näköön liittyviä vaikeuksia.

Ensisijaisesti työpiste suunnitellaan siten, että työntekijä voi käyttää tavallisia silmälasejaan. Jos tavanomaisilla laseilla työskentely ei onnistu, voi työterveyshuolto lähettää työntekijän optikon tai silmälääkärin tutkittavaksi. Näöntutkijan lausunnon perusteella työterveyshuolto arvioi erityislasien tarpeen. Tällaisessa tapauksessa työntekijä saattaa saada erityistyölasit työnantajan korvaamina.

Lisätietoa

Seppänen M. Silmälasien valinta. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen J, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018; s. 365-366.

Uusitalo H, Monovision. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen J, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018; s. 367-368.

Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä