Yksi parhaista menetelmistä kuvata erilaisten arkiaskareiden ja liikuntamuotojen fyysistä rasittavuutta on MET-arvo. MET on lyhenne sanoista metabolinen ekvivalentti (engl. Metabolic Equivalent). MET-arvo kuvaa fyysisen aktiivisuuden (lihasten aktiivinen käyttö) aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta verrattuna lepotasoon.

Mitä MET tarkoittaa?

Yksi MET vastaa elimistön perusaineenvaihdunnan aiheuttamaa hapenkulutusta. Yksi MET eli lepotason (rauhallisesti tuolilla istuen) hapenkulutus vastaa keskimäärin 3,5 millilitraa painokiloa kohden minuutissa. Hapenkulutuksesta johdettuna energiankulutuksena 1 MET vastaa yhtä kilokaloria painokiloa kohden tunnissa. Kuusikymmentäkiloisen henkilön pitäisi kuluttaa tuolilla rauhallisesti istuen keskimäärin 60 kcal tunnissa.

MET:n oletetaan olevan samansuuruinen henkilön iästä, kehon koosta ja koostumuksesta riippumatta. Maksimisuorituskykyarvo MET-lukuna kuvaa, kuinka moninkertainen energian ja hapen kulutus on maksimisuorituksessa verrattuna lepotasoon.

MET-arvo kertoo energiankulutuksesta

Arkiaskareiden ja liikuntamuotojen rasittavuutta voidaan siis kuvata MET-arvon avulla. Se kertoo, kuinka paljon tietty liikuntasuoritus kuluttaa energiaa verrattuna lepotilaan.

Koska energiankulutus nukkuessa on noin 10 % pienenpää kuin lepoaineenvaihdunta, on nukkumisen MET-arvo 0,9. Seisominen kasvattaa energiankulutuksen 1,2-kertaiseksi lepoaineenvaihduntaan verrattuna. Kevyet arkiaskareet, kuten syöminen ja peseytyminen, kasvattavat energiankulutuksen kaksi kertaa lepoaineenvaihduntaa suuremmaksi, näin ollen näiden toimintojen MET-arvo on 2. Liikunnan MET-arvot vaihtelevat 1:n ja noin 20:n välillä (esimerkkejä taulukossa).

Liikunnan energiankulutus riippuu sekä rasittavuudesta että kestosta. Yksittäisen liikuntasuorituksen arvioitu energiankulutus tunnissa voidaan laskea kertomalla liikunnan MET-arvo henkilön painolla (kg). Esimerkiksi reipas kävely 6 km/h vauhdilla vastaa keskimäärin 5 MET:iä. 70-kiloisen henkilön pitäisi siis kuluttaa energiaa tällä vauhdilla noin 350 kcal tunnissa (5 MET x 70 kg ≈ 350 kcal/h).

MET suosituskyvyn arvioinnissa

MET-arvoja voidaan käyttää erilaisissa työhön, fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon liittyvissä arvioinneissa. Voimme myös arvioida, onko hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky työn vaatimuksien tasolla. Miten esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia poteva selviää fyysisestä työstään? Onko kuntotaso riittävä fyysisesti raskaasta työstä suoriutumiseen?

Yleisesti voidaan todeta, että kahdeksan tunnin työpäivän aikana työ ei saisi kuormittaa enempää kuin 30–40 % henkilön maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max, ks. Maksimaalinen hapenottokyky kestävyyskunnon mittarina). Maksimi tarkoittaa tehoa, jota jaksaa ylläpitää muutamia minuutteja. Raskaimpien työjaksojen fyysinen kuormitus tulisi olla enintään 60–80 % maksimimaalisesta tasosta.

Ruumiillinen työ (esim. siivooja) vastaa MET-arvoltaan noin 3,5. Tämä tarkoittaa sitä, että fyysinen kunto (maksimisuorituskyky) pitäisi olla vähintään tasolla 9, jotta työstä selviää kohtuuttomasti kuormittumatta. Tällöin henkilön pitäisi pystyä juoksemaan muutaman minuutin ajan vauhdilla 8–10 km/h. Maksimaalisena hapenottoarvona tämä vastaa noin 31 ml/kg/min. Hyvä fyysinen kunto näkyy siis myös työssä jaksamisena ja siitä palautumisena.

Esimerkkejä töiden ja liikuntamuotojen MET-arvoista

Taulukko 1. Erilaisten aktiviteettien rasittavuus esitettynä lepoaineenvaihdunnan kerrannaisina (MET). (Taulukko mukailtu Ainsworth, ym. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc 2000; 32 (suppl): S498–S504.)
Aktiviteetti MET
Nukkuminen 0,9
Istuminen 1
Kevyt työ istuen tai seisten, peseytyminen, kevyt siivoaminen, ruuan valmistus, päätetyö, autolla ajo 1,3-2
Kevyt fyysinen aktiivisuus, siivoaminen, puutarhatyöt, rauhallinen kävely (4-5 km/h), taitolajien harjoittelu, ratsastus 2,5-3
Siivoojan työ 3,5
Kävely 6 km/h 4–5
Raskas sairaanhoitotyö, lumityöt, halonhakkuu, kohtalainen fyysinen aktiivisuus, reipas kävely (6-7 km/h), kuntosaliharjoittelu, kevyt pallopeli, tanssi 4–6
Rakennus, nostotyö 5–7
Raskaat vaiheet rakennus- ja varastotyössä, reipas fyysinen aktiivisuus, aerobiset voimistelut, pallopelit, painiharjoittelu, juoksu 8 km/h 7–9
Raskas metsätyö yli 9
Juoksu 10 km/h 10
Soutuergometri, hyvin rasittava 200 w 12
Pyöräily 27–30 km/h 12
Hiihto, rasittava 14–18 km/h 14
Juoksu 15 km/h 15
Pyöräily yli 30 km/h 16
Kilpailunomainen kestävyyssuoritus yli 17

Kirjallisuutta

  1. Vuori I, Taimela S, Kujala U: Liikuntalääketiede. Kustannus Oy Duodecim 2012.