Käypä hoito -suositus

  • Potilasversio tulostettavassa muodossa (PDF)
  • Patientinformation på svenska Akut njurskada

Syyt ja riskitekijät

Akuutin munuaisvaurion syynä on tavallisimmin jokin munuaisten verenkiertoa vähentävä tekijä, kuten munuaisten toimintaa heikentävä lääke, suuri leikkaus, verenmyrkytys, tai suonensisäiset varjoaineet.

Lääkeaineista munuaisille haitallisia voivat olla ovat tulehduskipulääkkeet, verenpainelääkkeenä käytetyt ACE:n estäjät, diabeteslääke metformiini, antibiootit vankomysiini ja aminoglykosidi sekä nestettä poistava spironolaktoni. Myös myrkylliset aineet, kuten myrkylliset sienet tai tietyt oireyhtymät, kuten rabdomyolyysi (lihasvaurio, jossa lihaspunaa erittyy virtsaan), tuumorilyysioireyhtymä tai kohonnut vatsaontelonsisäinen paine, voivat aiheuttaa akuutin munuaisvaurion.

Akuutin munuaisvaurion riskiä lisäävät etenkin korkea ikä, diabetes, valtimoiden rasvoittuminen, useat lääkehoidot, sydämen vajaatoiminta, miessukupuoli ja lieväkin munuaisten krooninen vajaatoiminta. Sairaalassa ilmaantuvan akuutin munuaisvaurion syynä on tavallisimmin munuaisten verenkiertoa vähentävä tekijä, kuten suuri leikkaus, septinen infektio tai munuaisten toiminnalle haitallinen lääke.

Oireet ja toteaminen

Akuutissa munuaisvauriossa virtsaneritys usein vähenee ja se onkin yleensä ensimmäinen merkki akuutista munuaisvauriosta, jonka itse voi todeta. Mutta joka kolmannella virtsaneritys säilyy täysin normaalina. Akuutti munuaisvaurio todetaan siis seuraamalla virtsanerityksen määrää sekä mittaamalla virtsan kreatiiniini-pitoisuus.

Hoito

Kun akuutti munuaisvaurio on todettu, sen aiheuttavien tai sitä pahentavien lääkkeiden käyttö keskeytetään toistaiseksi.

Hoidon kulmakiviä ovat riittävä nestehoito suolaliuoksella, verenpaineen saaminen normaaliksi ja esteettömän virtsankulun varmistaminen.

Lääkityksestä ei ole hyötyä akuutin munuaisvaurion hoidossa.

Ennuste

Lieväkin akuutti munuaisvaurio paranee huonosti ja sen pitkäaikaisennuste on varsin huono. Ennustetta heikentävät korkea ikä, verenmyrkytys, aivo-oireet, maksan vajaatoiminta, vereen liittyvät oireet ja dialyysi. Pieni osa, alle 10 prosenttia, tarvitsee akuutin munuaisvaurion jälkeen munuaisten korvaushoitoa eli ns. dialyysia.

Ehkäisy

Riskipotilaisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja seurata heidän munuaistoiminta-arvojaan (glomerular filtration rate, GFR). Tämä tulisi tarkistaa aina lääkkeiden käytön aloituksen ja annosten suurentamisen jälkeen.

Varjoainevauriota voidaan ehkäistä nesteytyksellä.

Yleisyys

Useimmiten lievä akuutti munuaisvaurio syntyy muualla kuin sairaalassa. Avohoidossa tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä akuutti munuaisvaurio on kuitenkin todennäköisesti alidiagnosoitu ja huomattavasti luultua yleisempi. Muualla kuin sairaalassa todettuja lieviä akuutteja munuaisvaurioita esiintyy Suomessa noin 1.6 prosentilla potilaista. Dialyysihoitoa vaativan munuaisvaurion saa noin yksi tuhannesta avohoitopotilaasta.

Tehohoitoa tarvitsevista potilaista jopa 6 prosentilla on akuutti munuaisvaurio. Väestön ikääntyessä akuutti munuaisvaurio tulee lisääntymään.

Potilasversion tekstin on Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen pohjalta laatinut lääketieteen toimittaja Teija Riikola. Sen ovat tarkistaneet suosituksen laatineen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, tehohoidon ylilääkäri Ville Pettilä HYKS:stä ja erikoislääkäri Annika Laukkanen HYKS:n anestesiologian ja tehohoidon yksiköstä.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.