Perhekeskus

Perhekeskus on lapsiperhepalvelujen yhteen sovitettu palvelukokonaisuus. Se sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatun hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävän toiminnan sekä varhaisen ja erityisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskuksen palvelutoimintaa johdetaan yhtenä toimivana kokonaisuutena. Perhekeskus voi toimia verkostomaisena, fyysisessä toimipisteessä tai sähköisen perhekeskuksen muodossa.

Perhekeskuksen palvelutoiminnalla ehkäistään hyvinvointi- ja terveysongelmia, vahvistetaan perheiden varhaista tukea ja hoitoa, tarjotaan vertaistukea, ehkäistään eriarvoistumista ja edistetään monitoimijaista yhteistä työtä. Palvelutoiminnalla hillitään myös korjaavien palvelujen kustannusten kasvua.

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien opiskeluhuoltopalvelut, erityis- ja vaativan tason palvelut, sivistystoimen sekä kuntien muut palvelut, kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta, järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut, Kelan etuudet, avoin kohtaamispaikkatoiminta lapsille, nuorille ja perheille sekä sähköiset palvelut.

Lue lisää perhekeskuksista

Lastenneuvola

Lastenneuvolapalveluiden työntekijöiden tehtävänä on seurata ja tukea alle kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Neuvolassa vanhemmat saavat tukea turvalliseen, lapsilähtöiseen kasvatukseen ja lapsen hyvään huolenpitoon. He saavat tukea tarvittaessa myös vanhemmuuteen ja parisuhteensa hoitamiseen. Neuvolassa keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista, vanhempien jaksamisesta, perheen erilaisista tilanteista ja tarvittaessa sopivan avun järjestämisestä.

Lastenneuvolan työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä myös perhekeskuksen muiden työntekijöiden kanssa. Tavanomaisimpia yhteistyökumppaneita ovat perhetyö, kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvolat, lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja lastensuojelu sekä varhaiskasvatus, opiskeluhuolto ja erikoissairaanhoito.

Lue lisää lastenneuvolapalveluista

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Kotipalvelu, perhetyö ja sosiaaliohjaus

Kotipalvelu on kotiin tuotettua konkreettista apua. Palvelu sisältää vanhempien ohjausta lastenhoidossa, kotitöissä ja muissa perheen arkeen liittyvissä kysymyksissä. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei muutoin ole mahdollista. Perheessä voi tulla tarve kotipalvelulle esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. Näitä voivat olla esimerkiksi vanhemman uupuminen tai perheen arjen erityinen elämäntilanne, esimerkiksi jos perheeseen syntyy kaksosvauvat. Kotipalvelun avulla tuetaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä. Kotipalvelu on maksullista palvelua.

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat tukea ja ohjausta. Tuki kohdentuu usein vanhempien omien voimavarojen vahvistamiseen ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Apua ja tukea voi saada lyhyt- tai pidempiaikaisesti. Perhetyö on asiakasperheille maksutonta.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen voi olla yhteydessä perheen monenlaisten ongelmien ja tuen tarpeiden vuoksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi perheen talouteen ja asumiseen liittyvät kysymykset. Tavoitteena on tunnistaa perheen arjen vähäiset voimavarat ja ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota apua perheelle.

Lue lisää lapsiperheiden sosiaalipalveluista

Kasvatus- ja perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvoloiden toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuolosuhteille. Kasvatus- ja perheneuvoloissa edistetään lapsen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä tuetaan vanhempia lapsen kasvatustehtävässä. Ohjauksella ja neuvonnalla lisätään perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä sekä psykososiaalista hyvinvointia. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy myös lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää tukea, ohjausta ja neuvontaa. Tavallisimpia syitä ottaa yhteyttä kasvatus- ja perheneuvolaan ovat perheenjäsenten keskinäiset ongelmat. Perheessä voi olla huolta lapsen kehityksestä, erilaisia pelkoja tai vaikeutta noudattaa annettuja rajoja. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan perhekeskuksessa monialaisesti. Työskentelytavoista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää kasvatus- ja perheneuvolan palveluista

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisilla palveluilla turvataan lapsen hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eroavat. Palveluissa tarjotaan apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten tekemiseen liittyen esimerkiksi vanhemmuuteen, lapsen huoltoon ja elatukseen.

Lue lisää perheoikeudellisista palveluista

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun perustehtäviä ovat lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä sekä varsinainen lasten suojelutehtävä. Lastensuojelu sisältää ehkäisevän lastensuojelun sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun.

Lue lisää lastensuojelusta

Vammaispalvelut

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää tarvittavat palvelut vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle lapselle ja heidän perheelleen. Perheellä on sosiaalihuoltolain perusteella oikeus palvelutarpeen selvitykseen. Tarvittaessa lapselle ja perheelle on osoitettava oma työntekijä, joka auttaa palveluiden kokoamisessa. Palvelujen järjestäminen voi perustua terveydenhuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin, lastensuojelulakiin, vammaispalvelulakiin ja/tai kehitysvammalakiin tai muuhun lainsäädäntöön. Palvelukokonaisuudella turvataan lapsen kehitystä.

Lue lisää vammaispalvelujen käsikirjasta

Ensikodit ja vauvaperheiden avopalvelut

Ensikodit on tarkoitettu yksilöllistä ja vahvaa tukea tarvitseville vauvaperheille. Ensikodeissa vahvistetaan vauvan ja vanhemman välistä suhdetta ja tuetaan äitiä ja isää kasvussa vanhemmuuteen. Koko perhe voi tulla ensikotiin jo odotusaikana tai pienen vauvan kanssa. Ensikotijaksoa varten tarvitaan kunnan maksusitoumus.

Lisätietoa ensikotien toiminnasta

Turvakodit ja väkivaltatyön avopalvelut

Turvakodit ja väkivaltatyön avopalvelut neuvovat ja auttavat perheväkivallan kaikkia osapuolia. Turvakodit on tarkoitettu lyhytaikaisiksi turvapaikoiksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Perheväkivallan vähentämisessä ja sen katkaisussa tärkeintä on väkivallan kohteeksi joutuneen ja perheen lasten turvallisuus. Turvakotiin voi mennä ilman lähetettä yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turvakodit ja niiden kriisipuhelimet päivystävät jatkuvasti, ja siellä on aina paikalla väkivaltatyöhön erikoistunut henkilöstö.

Lisätietoa turvakodeista

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset

Perheasiain neuvottelukeskukset ovat avoinna kaikille, jotka hakevat apua perheen ja parisuhteen vaikeuksissa. Toiminnassa painotetaan auttamista perheen ihmissuhdeongelmissa. Asiantuntevan perheneuvojan kanssa voi keskustella yksin tai yhdessä puolison tai koko perheen kanssa. Palvelu on maksutonta, ja sitä annetaan myös kirkkoon kuulumattomille. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten yhteystiedot löytyvät Suomen evankelisluterilaisen kirkon verkkosivuilta.

Kirkon perheneuvonnan yhteystiedot

Lapsiperheiden sosiaaliturva

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuuksiin sekä perhevapaisiin, jotka perustuvat työsopimuslakiin. Tarkempaa tietoa Kelan perhe-etuuksista

Artikkelin pohjana käytetty Meille tulee vauva -opasta. (Hakulinen T., Pelkonen M., Salo J., Kuronen M. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023)