Tietokanta

Kustannus Oy Duodecim (jäljempänä "Duodecim") julkaisee Terveyskirjasto-nimistä tietokantaa (jäljempänä "Tietokanta") internetissä ylläpitämässään www.terveyskirjasto.fi-palvelussa. Näillä käyttöehdoilla sovitaan Tietokannan käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") ja Duodecimin välisestä suhteesta. Käyttäessään Tietokantaa Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Tietokantaan kuin mitkä näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään. Kaikki oikeudet Tietokantaan ja sen sisältöön, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Tietokantaa pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Tietokantaa.

Mitä edellä on sanottu Tietokannasta, koskee myös määrällisesti olennaista osaa Tietokannasta. Käyttäjällä on oikeus ottaa yksittäisiä tietoja Tietokannasta itselleen. Käyttäjän toisintamat yksittäiset Tietokannan osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Tietokannasta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Tietokantaa näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Tietokannan käytöstä.

Terveyskirjaston aineistojen uudelleen julkaiseminen ja muu käyttö

Tieteellinen toiminta

Terveyskirjaston aineistoista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava.

  • Kotisivun internet-osoitteen tulee näkyä kaikissa uudelleenjulkaisuissa muodossa www.terveyskirjasto.fi

Viittaaminen on mahdollista hyvän tavan mukaisesti muun tekstin osana.

  • Tekstiviitteessä ja diassa: (Huttunen M., www.terveyskirjasto.fi, vvvv) (vvvv = artikkelin tarkistusvuosi)
  • Kirjallisuusluettelossa: Huttunen M. Akuutti stressihäiriö. www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim pp.kk.vvvv (viittaushetken viimeisin artikkelin tarkistuspäivämäärä)
  • Taulukkoa tai kuviota lainatessa tulee niiden näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten diassa.

Tekstin lainaaminen muihin julkaisuihin

Terveyskirjaston artikkelien tekstistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa lähde mainiten. Yksittäisiä lauseita, taulukoita tms. ei saa irrottaa asiayhteydestään. Lähdeviittauksen ohjeet on esitetty kohdassa tieteellinen toiminta.

Artikkeleista tehtyjä tiivistelmiä koskevat samat lähdeviitesäännöt.

Mikäli artikkeli halutaan julkaista kokonaisuudessaan, julkaiseminen edellyttää lupaa ja käyttöehdoista sopimista.

Artikkelien ja muun aineiston käyttäminen koulutuksessa

Aineisto on vapaasti käytettävissä, ja oppimateriaaleja voi monistaa kohderyhmälle sekä esittää opetuksessa, mutta sisältöä ei saa muokata, ja lähde on mainittava (ks. ohjeet edellä). Kuvissa olevia Terveyskirjaston ja Duodecimin logokuvioita ei saa kuvankäsittelyn keinoin poistaa tai rajata pois kuvasta.

Jos oppimateriaalien yhteydessä halutaan markkinoida tiettyä tuotetta, kaupalliset tiedotteet liitetään oppimateriaalin loppuun. Tähän tarvitaan erillinen lupa. Kaupallisten tiedotteiden esittäminen oppimateriaalien yhteydessä edellyttää aina erillistä Duodecimin lupaa (katso kohdasta Aineiston käyttö kaupallisten tiedotteiden yhteydessä). Luvan saaneet kaupalliset tiedotteet liitetään oppimateriaalin loppuun.

Aineiston käyttö kansalaisten neuvonnassa

Aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta sisältöä ei saa muokata ja lähde on mainittava edellä kuvatulla tavalla.

Aineiston käyttö kaupallisten tiedotteiden yhteydessä

Käyttöön tarvitaan aina erillinen kertaluonteinen lupa.

Hakemuksessa on kerrottava, mihin tarkoitukseen aineistoa on tarkoitus käyttää, kenelle se kohdennetaan sekä millä tavoin Terveyskirjaston aineistoa on tarkoitus tiedotteeseen liittää. Internet-materiaalin kohdalla Terveyskirjaston aineiston tulee aueta Terveyskirjaston omilta sivuilta eikä ympäröivillä raameilla saa antaa käsitystä Terveyskirjaston aineiston liittymisestä elimellisesti kaupalliseen tiedotteeseen. Lähdemerkinnät tulee olla kohdassa Tieteellinen toiminta kuvatun mukaisia.

Aineiston käyttö edelleen myytävissä tuotteissa

Terveyskirjaston aineistojen käyttö edellä kuvattuja asianmukaisia lainauksia lukuun ottamatta ei pääsääntöisesti ole mahdollista edelleen myytävissä aineistoissa (artikkeleissa, lehtisissä, oppaissa tms.). Poikkeustapauksissa tällainen on kuitenkin hakemuksen perusteella mahdollista Terveyskirjaston tavoitteiden mukaisiin käyttötarkoituksiin. Aineiston käytöstä myytäviin tuotteisiin peritään maksu.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecim ei vastaa Tietokannan sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Tietokannan sisällön virheellisyydestä. Duodecimilla on oikeus tarvittaessa keskeyttää Tietokannan maksuton käyttö koska tahansa ja ilman eri ilmoitusta. Duodecim ei vastaa Tietokannan saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon toimintakatkoksista.

Tietosuojaselosteet

Terveyskirjasto ei kerää henkilötietoja. Palautteiden käsittelyyn liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu palautteiden tietosuojaselosteessa.

Kustannus Oy Duodecim

Kaivokatu 10 A

00100 Helsinki

puh. 09 618 851

e-mail: terveyskirjasto(at)duodecim.fi

Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Duodecimilla on oikeus tarvittaessa ilmoittamatta keskeyttää tai lopettaa maksuton käyttö ilman irtisanomisaikaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Tietokannan käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja Tietokannan käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lainsäädäntöä.