Dissosiatiiviset oireet ja tilat

Lievät dissosiatiiviset oireet ovat hyvin tavallisia. Niitä voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun ihminen ajaa autoa pitkään. Hän voi suoriutua liikenteessä moitteettomasti ja samalla ajatella aivan muita asioita. Tällöin toiminta ja havainnointi (auton ohjaaminen) ja osa ajattelusta lohkoutuvat toisistaan erilleen.

Tavallisia harmittomia dissosiatiivisia tilanteita ovat päiväunelmiin vaipuminen, taide-elämykseen uppoutuminen tai ääriponnistuksissa kehon kokeminen konemaisena. Hieman voimakkaampia mutta silti normaaleja dissosiatiivisia oireita esiintyy usein unen ja valveen rajamailla, stressitilanteissa, läheisen ihmisen kuoleman jälkeen, päihtyneenä tai voimakkaan emotionaalisen kokemuksen yhteydessä.

Hypnoosissa luodaan tarkoituksellisesti dissosiatiivinen tila. Ihmistä ei voi tahtonsa vastaisesti vaivuttaa hypnoosiin, mutta hypnoosia hyödynnetään ainakin sosiaalisen jännityksen oireiden hallinnassa, huippu-urheilussa ja päihdevieroituksessa. Esimerkiksi tupakan vieroitusoireiden sietäminen onnistuu helpommin, jos hankala tunne saadaan eristetyksi ja ohitetuksi.

Traumaattisissa tilanteissa turvattomuus ja avuttomuus ylittävät ihmisen psyykkisen sietokyvyn. Silloin ihmisen mieli puolustaa itseään monin tavoin, joskus luomalla dissosiatiivisen tilan. Lyhytkestoisena se palvelee ihmisen psyykkistä selviytymistä, mutta pitkäkestoisena se sitoo henkisiä voimavaroja ja altistaa muulle psyykkiselle sairastamiselle.

Dissosiatiiviset häiriöt: dissosiatiivinen muistinmenetys, dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja depersonalisaatiohäiriö

Jos dissosiatiiviset oireet säilyvät pitkään ja tuottavat haittaa, puhutaan dissosiatiivisesta häiriöstä. Niistä tavallisin on dissosiatiivinen muistinmenetys. Se liittyy usein traumaattisiin tapahtumiin. Ihmisen on silloin vaikea palauttaa sietämättömän ääritilanteen tapahtumia mieleensä, vaikka muisti toimisi muuten hyvin. Häiriön alamuotona voidaan pitää dissosiatiivista pakkovaellusta eli niin sanottua fuugaa, jossa tyypillisesti ihminen vain poistuu paikalta, kun jotakin hirvittävää on tapahtunut.

Harvinaisempia ovat dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja depersonalisaatiohäiriö. Dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä ihmisellä on ikään kuin kaksi erillistä persoonallisuuden aluetta tai tilaa, jotka vaihtelevat yleensä äkillisesti. Se ei tarkoita sitä, että ihmisellä olisi kaksi täysin omillaan toimivaa persoonallisuutta, vaan pikemminkin sitä, että ihmisen persoonallisuus on pilkkoutunut rikki. Tällöin identiteetti, muisti ja tietoisuus eivät toimi saumattomasti yhdessä. Ilmiö sekoitetaan helposti lukuisiin muihin häiriöihin, kuten vaikeisiin persoonallisuushäiriöihin tai skitsofreniaan, jotka ovat paljon tavallisempia. Niistä ihmisistä, joilla todella on dissosiatiivinen identiteettihäiriö, käytännössä kaikki ovat kokeneet lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta vakavaa kaltoinkohtelua.

Depersonalisaatiossa ihminen kokee itsensä koko ajan epätodelliseksi, konemaiseksi, ikään kuin olisi vieraantunut itsestään tai katselisi itseään elokuvasta. Lyhytkestoisena oireena tämä on hyvin tavallinen esimerkiksi paniikkikohtauksen aikana, päihtymystiloissa tai unen ja valveen rajamailla. Jos oire on pysyvä ja tuottaa haittaa, voidaan puhua depersonalisaatiosta häiriönä, joka tosin on varsin harvinainen ilman muita psykiatrisia häiriöitä.

Dissosiatiivisia häiriöitä on arvioitu olevan noin 3 %:lla suomalaisista. Ne eivät yleensä johda mihinkään hoitoon. Psykiatrisista potilaista jopa noin kuudesosalla on jokin dissosiatiivinen häiriö.

Dissosiaatiohäiriöiden itsehoito

Lyhytkestoiset satunnaiset dissosiatiiviset oireet ovat yleensä normaaleja, eivätkä ne välttämättä ole edes haitallisia. Jos oirehdinta tuntuu häiritsevältä ja aaltoilee, kannattaa seurata, löytyykö oireille altistavia tekijöitä. Säännöllinen vuorokausirytmi, hyvä nukkuminen, päihteiden välttäminen ja stressitekijöiden purkaminen todennäköisesti tuovat helpotusta. Jos ihmisellä on muita psykiatrista hoitoa vaativia ongelmia, niiden hoito yleensä auttaa vähentämään dissosiatiivisia oireita.

Dissosiaatiohäiriöiden hoito

Hoitoon tai arvioon kannattaa hakeutua, jos oireista on haittaa ja aina jos epäillään varsinaista dissosiatiivista häiriötä. Tarkka diagnoosi vaatii käytännössä psykiatrin arvion.

Dissosiatiivisten häiriöiden tärkein hoitomuoto on psykoterapia. Tavoitteena on, että potilas voisi kohdata vaikeisiin traumaattisiin kokemuksiin liittyneet muistot ja tunteet, esimerkiksi jakamalla ne toisen ihmisen, kuten psykoterapeutin, kanssa. Samalla niille syntyy merkitys ja paikka nykypäivän elämässä. Niin ympäristön kuin hoitosuhteenkin on oltava turvallinen ja luotettava.

Hoito onnistuu vain, jos potilasta ei pakoteta ajattelemaan jotakin vastoin tahtoaan. Tästä syystä erilaisten kemiallisten, muistia muokkaavien aineiden käyttö on ongelmallista. Psyykenlääkkeitä tosin kannattaa käyttää, jos potilaalla on samaan aikaan muita psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta.

Kirjallisuutta

  1. Leikola A, Suokas-Cutclife A. Traumaterapia. Kirjassa: Huttunen MO, Kalska H, toim. Psykoterapiat. 3. painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.
  2. Lauerma H. Dissosiaatiohäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T, toim. Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017, s. 345–56.