Juoppohulluus eli delirium tremens (ICD-10-diagnoosikoodi F10.4) kehittyy muutama tunti tai useimmiten 2–3 vuorokautta pitkään kestäneen ja runsaan alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen.

Alkoholin vieroitusvaiheessa ilmenevässä juoppohulluudessa henkilön tajunnan taso ja keskittymiskyky ovat häiriintyneet ja hänen ajan ja paikan tajunsa on hämärtynyt. Hänellä ilmenee eri asteisia muistihäiriöitä sekä näkö-, kuulo- tai kosketusharha-aistimuksia. Hän hikoilee, hänen pulssinsa on nopeutunut ja hän on voimakkaan kiihtynyt tai pelokas.

Juoppohulluus on hengenvaarallinen tila. Hoitamattomana noin joka viides ja hoidettunakin 5–10 % delirium tremens -tiloista johtaa kuolemaan.

Itsehoito ja hoito

Juoppohulluus on hengenvaarallinen tila, jossa henkilö ei yleensä itse ymmärrä tilaansa eikä kykene vastaamaan itsestään. Tilanteeseen tulee aina kutsua ambulanssi tai päivystävä lääkäri, joka toimittaa sekavuustilassa olevan henkilön, tarvittaessa tahdonvastaisesti, kiireellisesti sairaalahoitoon.

Vaikka juoppohulluus onkin hoitamattomana hengenvaarallinen tila, se menee asianmukaisella hoidolla muutamassa vuorokaudessa ohi. Hoito perustuu olennaisin osin riittävään lääkitykseen, jossa käytetään ensi sijassa suuria annoksia diatsepaamia tai muita bentsodiatsepiineja, joskus myös psykoosilääkkeitä.

Kirjallisuutta

  1. Kuoppasalmi K, Heinälä P, Lönnqvist J. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 491-559
  2. Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L (toim.). Alkoholiriippuvuus. 3., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2015.