Käypä hoito -suositus Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia

Pre-eklampsia

Pre-eklampsialla tarkoitetaan sitä, että raskauden puolivälin eli 20. raskausviikon jälkeen odottajan

  • verenpaine on koholla (systolinen verenpaine vähintään 140 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 90 mmHg)
  • virtsassa todetaan virtsakokeiden perusteella proteiinia eli valkuaisainetta.

Lisäksi odottavalla äidillä saattaa olla erilaisia oireita: turvotusta, kipuja ylävatsalla, huonovointisuutta, päänsärkyä tai näköhäiriöitä (esimerkiksi silmien valonarkuus, kirkkaat valovälähdykset tai silmissä näkyy mustia pilkkuja).

Verikokeiden avulla saatetaan todeta, että odottajan verihiutaleiden määrä saattaa olla vähentynyt ja maksa- ja/tai munuaisarvot voivat olla suurentuneet.

Ja ultraäänitutkimuksessa saatetaan todeta, että sikiön kasvu on hidastunut.

Pre-eklampsian syytä ei tiedetä, mutta yleisesti sitä pidetään istukkaan liittyvänä sairautena. Pre-eklampsiaan sairastuu 2–3 prosenttia synnyttäjistä.

Muita aiheeseen liittyviä määritelmiä

Kohonnut raskaudenaikainen verenpaine = odottajan verenpainetaso on yli 140/90 mmHg. Suomessa kohonnut verenpaine todetaan 6–7 prosentilla raskaana olevista naisista.

Vaikea-asteinen pre-eklampsia = odottajan verenpaine nousee yli tason 160/110 mmHg, virtsaan erittyy runsaasti proteiinia ja hänellä on erilaisia oireita.

Eklampsia = pre-eklampsiaan liittyvä raskauskouristus, odottavan äidin henkeä uhkaava komplikaatio, jonka ensisijaisena hoitomuotona käytetään suonensisäistä magnesiumsulfaattilääkitystä.

Voiko pre-eklampsian ilmaantumiseen vaikuttaa ennalta?

Kun tilanne odottavalle äidille selviää, hän usein pohtii, onko hän voinut itse joillakin toimillaan aiheuttaa pre-eklampsian. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, sillä toistaiseksi ei voida täysin ennustaa, kenelle pre-eklampsia puhkeaa, vaikka altistavat riskitekijät tunnetaan hyvin. Tila pystytään havaitsemaan vain raskautta seuraamalla.

Ehkäisy

Niillä naisilla, joilla todetaan pre-eklampsian riskitekijöitä (ks. Käypä hoito -suosituksen taulukot Riskitekijät ja Suositus mini-ASAn käytön aloittamisesta sekä video MiniASA pre-eklampsian ehkäisyssä MiniASA pre-eklampsian ehkäisyssä (video)) voidaan pienellä annoksella (100 mg/vrk iltaisin) asetyylisalisyylihappoa (mini-ASA) eli aspiriinia vähentää pre-eklampsiaa. Ehkäisyteho on sitä parempi, mitä aiemmin lääkitys aloitetaan. Lääkitys tulisi aloittaa raskausviikoilla 12–16.

Kohdennettu päivitys 26.10.2022: Mini-ASA pidentää hyytymisaikaa, joten lääkitys tulee lopettaa raskausviikolla 36+0 tai välittömästi ennenaikaisen synnytyksen uhatessa.

Vaikka aspiriini on reseptivapaa tuote eli sitä saa apteekista ilman reseptiä, ei sitä pidä kuitenkaan lähteä käyttämään omin päin, vaan asiasta pitää keskustella ja sopia hoitavan tahon kanssa.

Säännöllinen neuvolaseuranta tärkeää

Suomessa odottavat äidit käyvät neuvolassa, ja pre-eklampsian riskitekijät kartoitetaan jo alkuraskauden aikana. Lisäksi kaikkien odottajien verenpainetta, proteiinin erittymistä virtsaan ja muita mahdollisia oireita seurataan säännöllisillä neuvolakäynneillä koko raskauden ajan.

Mikäli odottavalla äidillä todetaan kohonnut verenpaine, häntä seurataan joko tihennetysti äitiysneuvolassa, äitiyspoliklinikalla tai tarpeen mukaan osastohoidossa. Useimmiten suositellaan verenpaineen omaseurantaa. Tarvittaessa seurataan myös sikiön kasvua ja vointia.

Verenpainelääkitys suositellaan aloitettavaksi viimeistään silloin, kun verenpaine on ollut toistuvasti vähintään 150/100 mmHg.

Koska tila saattaa muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan, on tärkeää, että odottava äiti on saanut opastuksen siitä, milloin hänen pitää ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon (voimakas päänsärky, näköoireita, jotka eivät mene ohitse, ylävatsakipua, huonovointisuutta).

Jos odottajan tilanne kuitenkin kehittyy hoidosta huolimatta vaikeammaksi, saatetaan äidin ja sikiön voinnin vuoksi joutua synnyttämään ennen laskettua aikaa.

Omahoito (itsehoito)

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja aerobinen liikunta ennen raskautta ja raskausaikana saattavat pienentää raskaudenaikaisen kohonneen verenpaineen ja pre-eklampsian riskiä.

Liikuntaa voidaan – ja itse asiassa se on suotavaakin – harrastaa myös raskauden aikana (ks. UKK-Instituutin liikkumisen suositus raskauden aikana ).

Nykytiedon mukaan suolan käytön rajoittaminen ei ilmeisesti pienennä pre-eklampsian riskiä, joten suolaa voidaan käyttää ravintosuositusten mukaan.

Vuodelepoa ei suositella kohonneen raskaudenaikaisen verenpaineen ensisijaiseksi tai rutiininomaiseksi hoidoksi.

Seuranta synnytyksen jälkeen

Synnytyksen jälkeen äidin oireet yleensä helpottavat nopeasti: verenpaineen pitäisi laskea ja proteiinin virtsasta hävitä 6–12 viikon kuluessa synnytyksestä.

Koska pre-eklampsian sairastaneilla naisilla on kohonnut riski (2–6-kertainen) sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, suositellaan vuosittaista verenpaineen seurantaa. Jos verenpaine on jälkitarkistuksessa kohonnut, ohjataan potilas perusterveydenhuollon säännölliseen seurantaan (verenpaineen ja painoindeksin seuranta sekä verensokeri- ja kolesterolimittaukset). Ks. video Pre-eklampsian myöhäisvaikutukset Pre-eklampsian myöhäisvaikutukset (video).

Raskaushypertensio tai pre-eklampsia uusiutuu noin joka 5. naisella seuraavan raskauden aikana. Yleensä sairaus on silloin lievempi kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisätietoa aiheesta

  • Terveyskirjasto: Raskausajan kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia
  • Terveyskirjasto: Raskaus ja liikunta

Potilasversiossa mainitut organisaatiot antavat lisätietoa aiheeseen liittyen. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus ei vastaa muiden organisaatioiden antaman tiedon laadusta tai luotettavuudesta.

Tekijät

Potilasversion tekstin on Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen pohjalta kirjoittanut potilaiden osallisuutta tukeva toimittaja Kirsi Tarnanen.

Tekstin ovat tarkistaneet työryhmän puheenjohtaja, professori, ylilääkäri Hannele Laivuori Tampereen yliopistosta ja TAYS:sta, työryhmän kokoava kirjoittaja, LT, dosentti, apulaisylilääkäri Kati Tihtonen PSHP:sta ja TAYS:sta, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Pia Villa HYKS:n Naistenklinikasta ja Käypä hoito toimittaja, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri Arja Tuunainen Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Suositukset toimivat lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon tukena hoitopäätöksiä tehtäessä. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.