Kilpailun korostaminen voi myös vähentää tunnetta siitä, miten turvalliseksi yhteiskunta koetaan. Ihmiset ovat paljon turvallisuushakuisempia ja halukkaampia säilyttämään vallitseva tilanne kuin mitä taloustieteessä on ajateltu. Layard on aiemmin tutkinut paljon työttömyyttä ja sen vaikutusta ihmisten elämään. Työttömyys merkitsee aina ulkopuolelle joutumista, koska työllä on länsimaisessa yhteiskunnassa niin suuri merkitys. Tosin eri ihmiset mukautuvat työttömyyteenkin eri tavoin: jos työttömyys koskettaa suurta joukkoa ihmisiä, työttömäksi joutumista ei välttämättä koeta suurena henkilökohtaisena tappiona. Layard piti 1990-luvulla työttömyyttä suurimpana yhteiskunnallisena ongelmana, jonka korjaaminen pitäisi olla länsimaisen yhteiskunnan keskeisin tavoite. Erilaiset mielenterveyden ongelmat – erityisesti masennus – koskettavat 2000-luvulla vielä suurempaa osaa länsimaiden ihmisistä, jolloin yhteiskunnan pitäisi suunnata paljon nykyistä enemmän voimavaroja mielenterveyden ongelmien hoitamiseen. Taloustieteilijänä Layard on työtovereineen tehnyt laskelmia siitä, miten 10 000 terapeutin kouluttaminen Britanniaan hoitamaan masennusta lyhytterapialla paitsi lisäisi ihmisten hyvinvointia olisi myös rahassa mitattuna yhteiskunnalle kannattavaa, koska siten voitaisiin merkittävästi vähentää sairauspäiväraha- ja eläkekustannuksia (Depression report, 2006).