Tämä on Orphanet-artikkeli Orphanet-esittely

Adenosiini deaminaasin (ADA) puutteesta johtuva vaikea kombinoitu immuunivajaus (severe combined immunodeficiency, SCID) on SCID-muoto, jossa vaikea lymfopenia ja hyvin matalat immunoglobuliinitasot johtavat lukuisiin vaikeisiin ja toistuviin infektioihin. Tauti muodostaa 10-15 % kaikista SCID-tapauksista, sen kliininen kuva vaihtelee.

Tavallisin muoto alkaa varhaislapsuudessa vaikeina ja toistuvina tulehdustauteina (hengitystie- ja sieni-infektiot) ja huonona kehittymisenä johtaen yleensä varhaiseen kuolemaan. 10-15 % potilaista sairastuu myöhemmin, 6-24 kuukauden iässä ja pienemmällä osalla potilaista on osittainen ADA-puutos, jolloin tauti puhkeaa vielä myöhemmin, 4-vuotiaasta aina aikuisikään. Näissä molemmissa tulehdukset ovat lievemmät ja vastustuskyky heikkenee vähitellen. Taudissa voi systeemisinä oireina olla myös muita ilmenemismuotoja kuten hermostollisia oireita ja käytöshäiriöitä, sensorineuraalinen huonokuuloisuus sekä luuston ja maksan poikkeavuuksia.

Tauti periytyy autosomissa peittyvästi ja sen aiheuttavat ADA-geenin mutaatiot. Immuunijärjestelmän ulkopuoliset oireet aiheutuvat puriiniaineenvaihdunnan tuotteiden myrkyllisistä pitoisuuksista.

Diagnoosi perustuu punasolujen matalaan tai mittaamattomaan ADA-aktiviteettiin yhdistyneenä T-, B- ja NK-solujen merkittävästi vähäisempään määrään kuin samanikäisillä terveillä henkilöillä. Diagnoosi voidaan varmistaa punasolujen kohonneen dATP-pitoisuuden ja vähentyneen S-adenosyylihomokysteiinihydrolaasin aktiviteetin sekä virtsan deoxyadenosiinin lisääntymisen perusteella. Sikiödiagnostiikka on mahdollista mutaatiotutkimuksen avulla tai mittaamalla istukkanäytteestä viljeltyjen trofoblastisolujen tai lapsiveden solujen ADA-entsyymiaktiviteetti.

Hoitovaihtoehtoina ovat allogeeninen kantasolusiirto, entsyymikorvaushoito pegyloidulla adenosiinideaminaasi-entsyymillä tai geeniterapia ADA-vektorilla transdusoitujen CD34+ -luuydinsolujen infuusiolla. Ennuste riippuu taudin vaikeusasteesta. Ilman hoitoa varhaislapsuudessa alkava immuunivajaus johtaa kuolemaan nuorella iällä. Allogeenisella kantasoluhoidolla tai geeniterapialla eloonjäämisen mahdollisuudet ovat kuitenkin hyvät. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/200 000 - 1/1 000 000.

Orphanet ORPHA277