Med hjälp av FINRISKI-räknaren kan du räkna ut din risk för att insjukna i hjärtinfarkt eller för att få stroke inom de närmaste tio åren. Räknaren visar sjukdomsrisken i procent.

 

Anvisningar och tolkning av resultat

Hur använder jag FINRISKI-räknaren?

Vilka uppgifter matas in i räknaren?

Fyll i följande uppgifter i räknaren:

 • kön
 • ålder
 • totalkolesterolvärde
 • HDL-kolesterolvärde
 • röker du
 • systoliskt blodtryck (det högre av de två blodtrycksvärdena, det lägre värdet anger det diastoliska blodtrycket)
 • har du diabetes (typ 1- eller typ-2 diabetes)
 • har någondera av dina föräldrar haft hjärtinfarkt före fyllda 60 år
 • har någondera av dina föräldrar haft stroke (hjärnslag) före fyllda 75 år.

Mata in värdena antingen genom att skriva in värdena i fälten.

Resultatet presenteras i form av stapeldiagram och texter.

Hur tolkar jag resultatet?

Räknaren beräknar

 • din risk för att insjukna i hjärtinfarkt
 • din risk för att få stroke (hjärnslag)
 • den sammanlagda risken, dvs. din risk för att få någondera av dessa sjukdomar.

Det finns tre staplar för varje sjukdom, och nedanför staplarna finns ett procenttal. Om din risk (den rosa stapeln) överstiger 10 procent, bör du diskutera resultatet med din läkare.

Vad innebär procenttalen?

Det första procenttalet (den rosa stapeln) anger din risk för att insjukna i hjärtinfarkt, stroke (hjärnslag) eller någondera av dessa sjukdomar inom de närmaste tio åren.

Det andra procenttalet (den blåa stapeln) anger sjukdomsrisken hos en person:

 • som är i samma ålder som du
 • som är av samma kön som du
 • vars värden ligger på idealnivå:
  • kolesterolvärde 4,0 mmol/l (för HDL-kolesterol har värdet 1,5 mmol/l använts i räknaren)
  • systoliskt blodtryck 110 mmHg
  • röker inte
 • som inte har diabetes
 • vars föräldrar inte haft hjärtinfarkt före fyllda 60 år och
 • vars föräldrar inte har haft en stroke (hjärnslag) före fyllda 75 år.

Det tredje procenttalet (den gula stapeln) anger sjukdomsrisken hos en person i samma ålder och av samma kön som du och med samma riskfaktorer som finländare i samma ålder och av samma kön.´

Sjukdomsrisken är mycket låg hos unga personer. För att bedöma behovet av att ändra på dina riskfaktorer kan du antingen fylla i 60 år i åldersrutan eller jämföra din risk med en person i samma ålder som inte har några riskfaktorer. Ju lägre din riskfaktornivå är, desto bättre.

Riskfaktorer och information om hur de kan minskas (på finska)

Vad lämpar sig räknaren för?

FINRISKI-räknaren kan användas av både hälso- och sjukvårdspersonal och alla medborgare som är intresserade av sitt hälsotillstånd.

Hälso- och sjukvårdspersonalen kan använda räknaren för att bedöma patientens totala risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

När en yrkesperson bedömer om patientens riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (förhöjt blodtryck och högt kolesterol) kräver behandling, bedömer personen den totala risken utgående från God medicinsk praxis-rekommendationen, inte genom att endast granska enskilda riskfaktorer. Därför kan beslut om behandling av förhöjt blodtryck eller högt kolesterol inte enbart baseras på den riskbedömning som räknaren ger.

Förutom riskfaktornivåerna påverkas patientens vårdbehov också av patientens övriga sjukdomar och familjehistoria. Läkaren fattar vårdbeslutet på basis av patientens riskfaktorer, ärftliga belastning och övriga hälsotillstånd.

FINRISKI-räknaren bidrar till bedömningen av den totala risken eftersom den beaktar riskfaktorer och ärftlig belastning, men den beaktar exempelvis inte patientens alla associerade sjukdomar eller en befintlig sjukdoms svårighetsgrad.

Hälso- och sjukvårdspersonalen kan också använda FINRISKI-räknaren för att motivera patienten att ändra på sina levnadsvanor och för att ge rådgivning om levnadsvanor. Räknaren visar hur olika variabler påverkar sjukdomsrisken.

Vad bygger räknaren på?

FINRISKI-räknaren bygger på uppgifter om riskfaktorerna hos de personer som deltog i undersökningen FINRISKI år 1982, 1987, 1992, 2002 och 2007 och på uppföljningen av incidensen. Uppgifter om incidens och dödlighet hos deltagarna under de följande tio åren efter undersökningen har hämtats ur dödsorsaksregistren och sjukhusens vårdanmälningsregister.

Uppgifterna om riskfaktorer bygger på undersökningen FINRISKI. Samtliga riskfaktorers inverkan på incidensen och dödligheten har analyserats med hjälp av en modell som innehåller flera variabler.

Vid riskberäkningen beaktas ålder, kön, rökning, totalkolesterol, HDL-kolesterol, systoliskt blodtryck och uppgifter om huruvida personen har typ 2-diabetes och huruvida någondera av personens föräldrar haft en hjärtinfarkt före fyllda 60 år eller en stroke (hjärnslag) före fyllda 75 år. Riskkoefficienterna för varje riskfaktor bygger på dessa analyser och ingår i modellen för beräkning av sjukdomsrisken.

Ändringar som gjorts i räknaren

I den nyaste versionen av FINRISKI-räknaren (version 2.0, uppdaterad 26.11.2020) ingår två nya forskningsmaterial från åren 2002 och 2007 samt en äldre åldersgrupp på 65–74 år. Stroke (hjärnslag) hos föräldrarna har lagts till som riskfaktor i räknaren. I och med dessa förändringar kan räknaren ge en ännu noggrannare prognos för din sjukdomsrisk.

Mer information (på finska)

Tupakoinnin lopettaminen (tupakasta vieroitus)

Kolesteroli

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Valtimotauti (ateroskleroosi)

Diabetes (”sokeritauti”)

Sydäninfarkti ja sydänkohtaus

Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)

Litteratur

 1. FINRISKI-undersökningen (på finska)
 2. Vartiainen V, Laatikainen T, Jousilahti P, Peltonen M, Niiranen T, Salomaa V. Sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen riskin arviointi FINRISKI 2.0 -laskurilla. Suomen Lääkärilehti 2020;75:2778-2782 (de resultatmått, riskfaktorer och beräkningsformler som används i den nyaste versionen av räknaren)