Hoitoketju käynnistyy heti, kun jotain on tapahtunut. Vastuun siirtyessä hoitoketjussa ryhmältä toiselle on tärkeää, että tiedot autettavan tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ja tehdyistä toimenpiteistä välittyvät lopulliseen hoitopaikkaan asti.

Tilannearviossa selvitetään, mitä on tapahtunut: ensiarvio tapahtumasta, tapahtumapaikasta, autettavien määrästä, heidän tilastaan, oireistaan sekä avun tarpeestaan.

Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112 ja kerrotaan, mitä on tapahtunut ja missä. Avunpyytäjän tehtävänä on vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja noudattaa häneltä saamiaan ohjeita. Puhelinlinjan saa sulkea vasta kun hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan.

Kuva

Jokainen hoitoketjun osa on yhtä tärkeä.

Mahdolliset lisävaarat estetään pelastamalla loukkaantunut vaaratilanteesta oma turvallisuus huomioiden.

Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen.

Psyykkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja tukea avun tarpeessa olevaa.

Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivasteyksikkö voi olla esimerkiksi ambulanssi, poliisi tai muu pelastusyksikkö, kuten vapaapalokunnan (VPK:n) tai SPR:n ensivasteyksikkö. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivasteyksikkö avustaa ensihoitoyksikköä, mutta se ei yleensä kuljeta autettavia. Ensivastekoulutuksen saanut henkilö osaa tehdä ensiarvion onnettomuustilanteesta, antaa hätäensiapua, defibrilloida kammiovärinän defibrillaattoria apuna käyttäen sekä raportoida tilanteesta havaintojensa perusteella.

Ensihoito on asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemä tilanteen arviointi ja välittömästi antama hoito, jolla sairastuneen tai vammautuneen autettavan peruselintoiminnot pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan. Tapahtumapaikalla aloitettua ensiapua ja ensihoitoa jatketaan kuljetuksen aikana.

Kuljetus tapahtuu yksiköllä, jossa on riittävät valmiudet hoitaa ja valvoa autettavaa.

Sairaalassa autettavalle tehdään tarkempi tilan arviointi ja aloitetaan sen mukaiset hoidot.

Kuntoutuksella pyritään palauttamaan autettavan omatoimisuus ja työkyky.

Auttamistilanteessa rauhallinen ja järjestelmällinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Tietoisuus siitä, että jokainen meistä osaa tehdä jotain ja että kaikki apu on aina arvokasta, auttaa toimimaan erilaisissa ensiaputilanteissa.