Miksi lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat tärkeitä?

Lääkkeiden käyttö lisääntyy. Yhä useammalla ihmisellä on käytössään kaksi tai useampia lääkkeitä yhtä aikaa. Lääkkeet voivat yhtä aikaa käytettyinä joko voimistaa tai heikentää haitallisessa määrin toistensa vaikutusta. Lisäksi ruoka, nautintoaineet ja ravintolisät voivat vaikuttaa lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen.

Useimmiten lääkkeet eivät häiritse toistensa vaikutuksia. Lääkkeiden yhteisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin runsaasti, ja uusia haitallisia yhteisvaikutuksia ilmenee koko ajan. Onneksi yhteisvaikutusten takia aiheutuvia vakavia haittoja ilmenee vähän, kun niiden määrä suhteutetaan lääkkeiden runsaaseen käyttöön.

Voiko minulle tulla haitallinen lääkkeiden yhteisvaikutus?

Ihmisen riski saada haitallinen yhteisvaikutus riippuu kahdesta asiasta: hänen yksilöllisestä vasteestaan lääkeaineille ja hänen käyttämiensä lääkkeiden ominaisuuksista. Jos ihmisellä on kaksi tai useampia riskilääkkeitä ja lisäksi jokin elintoiminnan poikkeama, esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, hänellä on suurentunut riski saada haitallinen yhteisvaikutus. Kaikkiaan riski saada haitallinen yhteisvaikutus vaihtelee suuresti eri ihmisten välillä.

Esimerkkejä yhteen sopimattomista lääkkeistä

Keskenään yhteen sopimattomia lääkkeitä on runsaasti – tässä esitetään vain joitakin esimerkkejä paljon käytetyistä lääkkeistä.

Tulehduskipulääkkeet (taulukko Tulehduskipulääkkeet) eivät ole lainkaan vaarattomia, vaan ne voivat yksinäänkin käytettyinä aiheuttaa vakavia haittoja, kuten mahahaavaa ja munuaisten vajaatoimintaa. Lisäksi verenvuotoriski kasvaa, kun tulehduskipulääkkeitä käytetään yhdessä "verenohennuslääke" varfariinin (Marevan®) kanssa. Riski on olemassa myös uudempien suorien antikoagulanttien (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) kanssa. Lisäksi verenvuotoriski kasvaa myös, kun käytetään tulehduskipulääkkeitä yhdessä niin sanottujen SSRI-tyyppisten masennuslääkkeiden kuten fluoksetiinin (Seromex®, Seronil® kanssa. Merkittävä haitta on myös se, että tulehduskipulääkkeet heikentävät useiden verenpainelääkkeiden tehoa.

Taulukko 1. Tulehduskipulääkkeet. Suomessa käytetään erittäin paljon tulehduskipulääkkeitä.
Tulehduskipulääke Esimerkki valmisteesta
Asetyylisalisyylihappo Aspirin®, Disperin®, Finrexin® ym.
Ibuprofeeni Burana®, Ibumax®, Ibumetin®, Ibusal®, Ibuxin® ym.
Ketoprofeeni Keto®, Ketorin®, Orudis® ym.
Naprokseeni Miranax®, Naprometin®, Naproxen®, Pronaxen® ym.
Diklofenaakki Diclomex®, Dicuno®, Voltaren® ym.
Koksibit Arcoxia®, Celebra®, Celecoxib®, Etoricoxib® ym.

Nesteenpoistolääkkeet. Monet nesteenpoistolääkkeet ovat osapuolia haitallisissa yhteisvaikutuksissa. Esimerkiksi spironolaktoni (Spirix® ym.) ja kalium yhdessä käytettyinä voivat johtaa sydämen rytmihäiriöihin.

Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. Monien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden haittavaikutukset korostuvat, jos niitä käytetään useita yhtä aikaa. Seurauksena voi olla esimerkiksi iäkkään potilaan väsymys, sekavuus ja jopa harhaisuus. Vaarallinen seuraus on myös kaatumisriskin lisääntyminen. Riskilääkkeitä ovat erityisesti lääkkeet, jotka estävät autonomisen hermoston toimintaa (antikolinergit) tai lisäävät serotoniinin vaikutuksia keskushermostossa.

Muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet aiheuttavat yhteisvaikutuksia häiritsemällä toisten lääkkeiden aineenvaihduntaa elimistössä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa bakteerilääke klaritromysiini (Zeclar® ym.) ja sienilääke itrakonatsoli (Sporanox®), jotka voivat lisätä esimerkiksi statiinilääkkeiden pitoisuutta veressä aiheuttaen lihaskipuja. Epilepsian hoitoon käytetty karbamatsepiini (Tegretol® ym.) voi heikentää useiden lääkkeiden tehoa.

Rauta, kalsium ja magnesium heikentävät monien lääkkeiden imeytymistä. Kalsiumia on runsaasti maitotuotteissa ja magnesiumia on monissa närästyslääkkeissä. Esimerkiksi tetrasykliiniryhmän bakteerilääke, Parkinsonin tautiin käytettävä levodopa ja kilpirauhasen vajaatoimintaan käytettävä tyroksiini tulee ottaa 2–4 tuntia ennen rautaa, kalsiumia tai magnesiumia sisältäviä tuotteita.

Ruoka ja lääkkeet

Ruokavaliolla on hyvin harvoin vaikutusta lääkkeiden tehoon. Tästä on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi varfariinin (Marevan®) käytön aikana monet vihreät kasvikset ja hedelmät voivat heikentää lääkityksen tehoa, jos niiden käyttö lääkityksen aikana huomattavasti muuttuu. Greippimehu voi aiheuttaa useiden lääkkeiden vaikutuksen liiallisen tehostumisen (esim. useat sydämen rytmihäiriöiden lääkkeet ja statiiniryhmän kolesterolilääkkeet).

Maitotuotteet saattavat häiritä joidenkin lääkkeiden imeytymistä. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa mikrobilääkkeisiin kuuluvat tetrasykliinit ja fluorokinolonit sekä osteoporoosin hoitoon käytetyt bisfosfonaatit.

Ravintolisät, vaihtoehtovalmisteet ja lääkkeet

Yleensä ravintolisillä ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. On kuitenkin syytä kertoa kaikki käyttämänsä valmisteet lääkärille, koska joskus yhteisvaikutuksien riski voi kasvaa. Esimerkiksi mäkikuismasta tehdyt valmisteet voivat aiheuttaa vakavia yhteisvaikutuksia. Ne vähentävät esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden, ehkäisypillereiden, varfariinin ja HIV-lääkkeiden vaikutusta.

Alkoholi ja lääkkeet

Alkoholin kohtuukäytöllä ei yleensä ole vaikutusta lääkkeiden tehoon. On kuitenkin muistettava, että alkoholi vahvistaa kaikkien keskushermostoa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Alkoholia ei tule käyttää kolmiolääkkeen eli keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen kanssa. Pahimmillaan yhteisvaikutuksesta voi olla seurauksena kuolemaan johtava myrkytys. Antibioottikuurin aikana voi käyttää alkoholia kohtuullisesti. Poikkeuksena on metronidatsoli (mm. Flagyl®, Trikozol®), jonka käytön yhteydessä alkoholia ei tule käyttää lainkaan. Alkoholin suurkulutus ei sovi yhteen oikeastaan minkään lääkityksen kanssa.

Miten haitallisia yhteisvaikutuksia ehkäistään?

Paras yhteisvaikutusten ehkäisykeino on se, että lääkkeiden käyttäjällä on omalääkäri, joka tuntee potilaansa koko lääkityksen. On siis tärkeää kertoa lääkärille kaikki käytössään olevat lääkkeet ja vaihtoehtohoidot. Yhteisvaikutuksista voi kysyä myös apteekeissa. Terveyskeskuksissa, muissa hoitopaikoissa ja apteekeissa on käytössä tietokoneohjelmia, joilla seurataan potilaan lääkitystä ja jotka varoittavat, jos siinä on yhteen sopimattomia lääkkeitä. Lääkkeiden pakkausselosteet kannattaa lukea, sillä niissä on muun tärkeän tiedon lisäksi maininnat tärkeimmistä yhteisvaikutuksista. Terveysportissa on laaja ja erittäin käytännöllinen tietokanta lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön.

Kirjallisuutta

  1. Ojala R, Pennanen E. Tavallisimmat interaktiot ja lääkehoidossa piilevät vaarat. Suom Lääkäril 2022;77:403–6
  2. Neuvonen P. Lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset. Kirjassa Neuvonen PJ, Backman JT, Himberg J-J, ym. toim. Kliininen farmakologia ja lääkehoito. Kandidaattikustannus 2011, s. 49–66.
  3. Terveysportti/ Duodecim lääketietokanta (vaatii käyttäjätunnuksen)