Elämässä tarvitsemme kykyä selviytyä vastoinkäymisistä ja kykyä kääntää vastoinkäymiset tavalla tai toisella voitoksemme (resilience). Ainakin jokaisesta eteemme tulevasta tilanteesta voi ottaa oppia. Jo stoalainen filosofi Seneca totesi: "Onnettomuudet antavat hyveelle mahdollisuuden." Selviytymiskyvyllä tarkoitetaan sitä, mitä ihmiset tekevät lievittääkseen loukkaantumisen tunteita, stressiä tai kärsimyksiä, jotka aiheutuvat negatiivisista tapahtumista tai tilanteista.

Systemaattinen tutkimus trauman jälkeisestä kasvusta on vasta kaksikymmentä vuotta sitten alkanut suuntaus (yleiskatsaus aiheeseen Calhoun, Tedeshi, 2006). Tutkijat huomasivat, että monet ihmiset kertovat vaikeista elämänkokemuksista seuranneen monenlaista hyötyä. He näkevät itsensä ja maailman toisin silmin. Kasvua voi olla esimerkiksi se, että ihminen tuntee itsensä vahvemmaksi ja itsevarmemmaksi selviydyttyään tulikokeesta. Toisaalta oman haavoittuvuuden ja kuolevaisuuden tunnistaminen voi auttaa elämään täydempää elämää ja tarttumaan hetkeen (Carpe diem!). Voi oppia arvostamaan enemmän läheisiä ihmisiä tai avoimuus ihmissuhteissa lisääntyy. Joidenkin kohdalla koko elämänfilosofia muuttuu: Syntyy uusi varmuus siitä, mikä elämässä on todella tärkeää.

Tutkimusten mukaan traumasta toipumista voi edistää, jos ihminen kykenee näkemään kokemuksen jotenkin mielekkäänä tai merkityksellisenä tai jos hän löytää sen myötä tulleita hyötyjä (benefit finding). Tilanne voidaan nähdä esimerkiksi herätyskellona, mikä kertoo tarpeesta tarkistaa omaa elämäntapaa ja elämänasenteita. Elämän arvot ja arvostukset saattavat asettua uuteen järjestykseen. Empatiakyky ja toisten ihmisten ymmärtäminen voivat kehittyä (Mattila, 2006).

Mahdollisia muita rankoista ajoista saatavia hyötyjä voivat olla esimerkiksi:

  • Näet jotakin arvoa tai hyötyä menetyksessä tai negatiivisessa tapahtumassa.
  • Näet elämän uudessa valossa ja osaat arvostaa sitä.
  • Tunnet, että omalla elämällä on entistä suurempi arvo.
  • Koet kasvaneesi ihmisenä.
  • Ihmissuhteesi ovat parantuneet, ne ovat entistä syvällisempiä, merkityksellisempiä, tärkeämpiä.
  • Olet saanut kypsyyttä ja luonteen vahvuutta.
  • Uskallat näyttää tunteesi ja kertoa ajatuksesi.
  • Uskot entistä paremmin kykyysi kestää vastoinkäymisiä.
  • Ymmärrät, ketkä ovat todellisia ystäviäsi.
  • Tunnet enemmän myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan (Lyubomirsky, 2007: 156).

Toisaalta rankoista ajoista toipumista auttaa tutkimusten mukaan, jos kykenee löytämään tapahtuneesta joitakin merkityksiä ja tekemään sen jotenkin ymmärrettäväksi. Sellaisia ajatuksia voivat olla muun muassa elämän rajallisuuden ja haurauden tunnistaminen, tapahtuneen näkeminen Jumalan tahdon mukaisena tai tapahtuneen selittäminen kuolleen käyttäytymisen avulla (esim. "Hänhän aina poltti tupakkaa."). Kokemuksesta voi tulla merkityksellinen myös, jos hyväksyy, että joskus asioita tapahtuu ilman syytä, tai hyväksyy ajatuksen, että kuolema lopetti hänen kärsimyksensä. Joillekin kokemus on merkki siitä, että on lopetettava juominen, tai se sai heidät ryhtymään vapaaehtoistyöhön. Lyubomirsky (2007: 163) kertoo vuoden seurannasta, jossa ne jotka löysivät menetyksestä merkitystä kärsivät vuoden päästä vähemmän masennuksesta ja posttraumaattisen stressin oireista.