Alaraajojen ja lantion rakenteelliset tekijät, sekä nivelten asennot, toiminnot, lihaskunto ja liikehallinta ovat yhteydessä kaiken ikäisten ihmisten hyvään pystyasentoon ja kehon hallintaan (taulukko Alaraajojen asentojen ja toimintojen yhteys pystyasentoon ja). Hyvästä fyysisestä kunnosta huolehtimalla, sopivasti ja monipuolisesti liikkuen ja urheillen, myös alaraajojen kunto pysyy hyvänä (ks. Liikehallinnan harjoittaminen).

Ihmisen toiminnot ja liikkuminen tapahtuvat liikeketjuna. Kineettisen ketjun toimintoja muuttavat monet tekijät (taulukko Kineettisen ketjun toimintoja muuttavia tekijöitä, kuva ). Esimerkiksi kipu isovarpaassa tai kivulias känsä päkiässä muuttavat polvi- ja lonkkanivelen kuormitusta ja toimintoja. Muutoksia ilmenee myös lantion ja selkärangan asennoissa ja liikkeissä.

Kuva

Alaraajojen linjauspoikkeamat. Alaraajojen linjauspoikkeamat on otettava huomioon alaraajojen ja jalkaterän voimistelussa ja kuntoutuksessa. A) Tasapainoinen linjaus: lonkkien ulkokierto, sääriluiden sisäkierto sekä jalkaterän etu- ja takaosan välinen kierteinen liike. Kantaluu kiertyy sisään (supinaatioon) pysyen kohtisuorassa alustaan ja jalkaterän etuosa kiertyy ulos (pronaatioon), isovarpaat ankkuroituvat alustaan. B) Linjauspoikkeama: lonkkien sisäkierto, sääriluiden ulkokierto, kantaluu ja jalkaterän etuosa kiertyvät molemmat ulos. Jalkaterän etu- ja takaosan välinen kierteinen liike hävinnyt. Kuvat: Jukka Pääkkönen

Kenkien vaikutukset

Kengät muuttavat koko kehon luonnollisia asentoja ja toimintaa: pystyasentoa, alaraajojen linjausta, jalkaterien etu-, keski- ja takaosan asentoja (kuva Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia), nivel- ja lihastoimintoja, windlass-mekanismia, painon jakautumista, askellusta ja kävelytyyliä. Kengät rajoittavat eri tavoin kehon ja jalkaterän toimintoja sekä aiheuttavat monia jalkavaivoja ja -sairauksia. Painavien kenkien aiheuttama kuormitus pakottaa jalkaterän väärään asentoon kävelyn aikana ja normaali askellus häiriintyy (ks. Kengän materiaalin ja painon vaikutus jalkaterveyteen, Kenkien vaikutukset jalkaterveyteen).

Kengät muuttavat erityisesti jalkaterien kuormitusta. Mitä jäykemmät ja paksupohjaisemmat kengät, sitä enemmän kävely tapahtuu niin sanotusti tasapohjaisena ja sitä heikommin pystyasennon hallinnan edellyttämä yhteys jalkapohjasta aivoihin toimii. Mitä korkeampi korko, sitä enemmän on jalkaterän etu- ja takaosan välillä epäsymmetriaa kuormituksessa ja lihasepätasapainoa pohje- ja säärilihasten välillä. Myös kenkien vaikutuksesta pienentynyt jalkapohjan tukipinta heikentää tasapainoa (ks. Kengän pohjan vaikutus jalkaterveyteen ja Kengän koron ja lestin vaikutus jalkaterveyteen).

Epäsopivien kenkien käytön vastapainoksi paljasjaloin kävely (ks. Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua) sekä toiminnallinen harjoittelu (ks. Toiminnallisen harjoittelun merkitys ja periaatteet) ja jalkavoimistelu (ks. Spiraalidynamiikka jalkavoimistelun lähtökohtana, Jalkavoimistelun tavoitteet ja toteutusperiaatteet, Spiraalidynaamisia jalkaterän perusharjoitteita) sen osana, kehittävät jalkapohjan ihotuntoa, parantavat alaraajojen linjausta, aktivoivat ja vahvistavat jalkaterän toimintoihin osallistuvia pitkiä ja lyhyitä lihaksia sekä edistävät nivelten liikkuvuutta ja tasapainoista kävelyä osana koko kineettisen ketjun toimintaa (ks. taulukko Alaraajojen lihaskunnon harjoittaminen).

Vanhenemisen vaikutukset

Vanhenemisen myötä nivelten liikerajoitukset ja lihasten jäykkyys lisääntyvät. Alaraajojen liikerajoitukset ovat yhteydessä liikkumisvaikeuksiin. Selkärangan liikkeiden jäykistyessä ja pystyasennon muuttuessa tasapainon hallinta seistessä ja kävellessä vaikeutuu. Heikosta tasapainosta ja hidastuneesta reaktiokyvystä voi tulla merkittävä terveysriski, jota erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat lisäävät.

Suurimman osan vanhusten kaatumisista arvioidaan johtuvan tasapainovaikeuksista, alaraajojen heikentyneestä lihasvoimasta sekä nilkan koukistuksen vähenemisestä (ks. Alaraajojen lihaskunnon harjoittaminen, Alaraajojen liikkuvuuden harjoittaminen). Alaraajojen heikentynyt nopeus- ja maksimivoima sekä heikentynyt tasapaino ovat keskeiset liikkumiskyvyn rajoituksia ennustavat fyysisen suorituskyvyn osatekijät. Huono tasapaino lisää liikkumisen pelkoa, mikä helposti johtaa entistä suurempaan liikkumattomuuteen (ks. Liikehallinnan harjoittaminen).

Taulukko 1. Alaraajojen asentojen ja toimintojen yhteys pystyasentoon ja kehon hallintaan.
Anatomiset rakenteet ja kunto Alaraajojen ja jalkaterien anatomiset rakenteet Toimintojen tasapaino Toiminnallinen kokonaisuus
Jalkaterien monipuoliset tehtävät
Huomioitavat muutokset Liikkumisen väheneminen ja liian kuormittava liikunta heikentävät rakenteita.
Kenkien käyttö ja tasaiset alustat estävät jalkaterän monipuolisen toiminnan.
Alaraajojen kunto Toimintojen tasapaino Nivelten liikkuvuus ja joustavuus, lihasvoima, kestävyys, liikehallinta
Huomioitavat muutokset Arpikudos nivelen alueella voi rajoittaa nivelen liikkuvuutta.
Lihasepätasapaino alaraajoissa muuttaa linjausta ja toimintoja. Taustalla esimerkiksi virheellinen harjoittelu, asentotottumukset (kuva )
Muutokset alaraajojen asennoissa ja kuormituksessa: tasapaino huononee, kävely hidastuu, toimintakyky heikkenee, kaatumisriski lisääntyy.
Kehon kineettinen ketju Kehon kineettinen ketju Toimintojen tasapaino Kineettisen ketjun välityksellä kaikki kehon nivelet ovat yhteydessä toisiinsa.
Huomioitavat muutokset Häiriöt liikeketjussa: taustalla esimerkiksi alaraajavamma, nivelten yliliikkuvuus, lihasepätasapaino (ks. Alaraajojen lihastasapainon ja linjausten ylläpito).
Ihanteellinen pystyasento seisten Toimintojen tasapaino (kuvat , Seisoma-asento) Selkärangassa kaksi loivaa S-kirjaimen muotoista kaarta
Rintakehä ja lantio keskiasennossa, pää rangan jatkona linjassa rintakehän päällä
Hartiarengas keskiasennossa
Alaraajat lonkkien alla, jalkaterät hieman ulos suuntautuneina.
Huomioitavat muutokset Pystyasentomuutokset yleisiä (postural distortion syndrome, PDR), taustalla muun muassa kehon keskustan (core) puutteellinen hallinta, huonot asentotottumukset, vanhenemismuutokset, ylä- ja alavartalon ristikkäinen oireyhtymä (kuvat , Istuma-asento, Seisoma-asento)
Vahva kehon keskusta, ydintuki (core) Toimintojen tasapaino Pinnalliset ja syvät lihakset: pallea, poikittainen vatsalihas, vinot vatsalihakset, selkälihakset, lantionpohjan lihakset sekä kineettisen ketjun välityksellä lonkan ulkokiertäjät ja lähentäjät
Seisonta yhden jalan varassa: lantion ja rintakehän asennon hallinta
Ylläpitää hyvää alaselän ja lantion asentoa. Lisäävät voimantuottoa. On perusta alaraajojen hallituille liikkeille.
Huomioitavat muutokset Heikentynyt esimerkiksi paljon istuvilla nuorilla ja monilla urheilijoilla
Moninkertaistaa alaraajan nivelkuormituksen.
Aiheuttaa selkä- ja alaraajakipuja ja lisää vammariskiä.
Lantion ja alaraajojen yhteistyö Lantio, kehon liikekeskus   Toimintojen tasapaino (ks. kuva ) Lantion lihasten tasapaino, dynaaminen vakaus (stabiliteetti) ja liikkuvuus tukevat koko kehon sekä alaraajojen ja jalkaterien optimaalisia asentoja ja toimintoja.
Huomioitavat muutokset Lantion asentopoikkeamia esiintyy muun muassa selkävaivojen yhteydessä, selkäleikkausten jälkeen, toiminnallisen skolioosin ja alaraajojen pituuseron yhteydessä.
Alaraajojen linjaus Toimintojen tasapaino Lonkissa ulkokierto, säärissä sisäkierto, jalkaterän etu- ja takaosassa vastakkaissuuntaiset kiertymät (kuva Jalkaterän etu- ja takaosan välisen kierteiseen liikkeeseen (spiraali) vaikuttavia säären lihaksia).
Huomioitavat muutokset Linjausmuutokset ovat yleisiä kaikenikäisillä. Liiallinen sisäkierto lonkassa muuttaa kaikkien alaraajan nivelten asentoja ja aiheuttaa epäsuotuisia liikemalleja ja alaraajavaivoja (kuva ).
Alaraajojen ja lantion asentojen ja liikkeiden yhteys Toimintojen tasapaino Lantion kallistus eteen: lannenotko suurenee, lonkissa sisäkierto.
Lantion kallistus taakse: lannenotko oikenee.
Lantion liikkuvuus eri suuntiin mahdollistaa lonkkien normaalit liikkeet.
Lantion asennolla on merkittävä vaikutus polveen ja patello-femoraaliniveleeseen.
Huomioitavat muutokset Liikerajoitus tai normaalia suurempi liikkuvuus aiheuttavat asentomuutoksia ylävartalossa sekä niska- ja selkävaivoja.
Selkävaivat rajoittavat lantion liikkuvuutta, mikä voi heijastua alaraajavaivoina.
Alaraajojen linjaus- ja kuormitusmuutokset aiheuttavat alaraajavaivoja.
Alaraajojen ja jalkaterien kuormitus Toimintojen tasapaino Symmetrinen kuormitus ja vakaa tasapaino paikalla seisten ja kävellessä (kuva Seisoma-asento)
Huomioitavat muutokset Jalkapohjan kuormituksen muuttuessa tasapainoalue pienenee. Seurauksena on pystyasennon ja liikkumisen epävakaus.
Taustalla esimerkiksi toiminnallinen alaraajojen pituusero, jalkaterän alueen vaivat.
Kävely Kengät jalassa Toimintojen tasapaino Kengät rajoittavat ja estävät aina jalkaterän nivelten ja lihasten toimintoja, pienentävät tukipintaa ja heikentävät tasapainoa.
Huomioitavat muutokset Muutokset kehon asennossa, alaraajan ja jalkaterän nivel- sekä lihastoiminnoissa: alaraaja- ja selkävaivoja, iho- ja kynsimuutoksia
Paljain jaloin Toimintojen tasapaino Jalkapohjan tuntoaistilla on oleellinen merkitys hyvän pystyasennon hallinnalle ja säätelylle.
Tasapaino paranee.
Alaraajan ja jalkaterän sekä varpaiden nivelten ja lihasten toiminnot kehittyvät.
Huomioitavat muutokset Paljasjalkakävelyn terveyshyödyt, aloittelijan aakkoset, paljasjalkajalkineet, potilaat, joille ei suositella (ks. Paljasjalkakävely on tehokasta jalkavoimistelua).
Taulukko 2. Kineettisen ketjun toimintoja muuttavia tekijöitä.
Alaraajojen lihasten epätasapaino Lihaksen kireys tai liiallinen piteneminen
Heikkous
Nivelten liikkuvuus Liikerajoitus
Yliliikkuvuus
Nivelkuluma
Alaraajojen linjauspoikkeamat Pihtipolvet, länkisääret, liiallinen lonkkien sisäkierto
Lattajalat, kaarijalat, ylipronaatio
Rasitusvammat Lihasten kiputilat
Nivelvauriot
Lantion asento ja liikkuvuus Lantion epävakaus, jäykkyys, liiallinen eteen kallistus