Yleistä

Jokaisella meistä on monia luonteenvahvuuksia. Ne ovat meille luontaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tapaamme toteuttaa itseämme. Ne ovat kyvykkyyksiä tai hyveitä, jotka auttavat meitä saavuttamaan moraalisesti arvokkaina pitämiämme asioita.

Luonteenvahvuuksia voidaan luokitella perustuen VIA-luokitukseen, jonka ovat kehittäneet positiivisen psykologian tutkijat Martin Seligman ja Christopher Peterson työryhmineen. Laajan tutkimusaineiston perusteella he päätyivät esittämään 24 yleismaailmallista luonteenvahvuutta, jotka pohjautuvat kuuteen eri hyveeseen. Näitä luonteenvahvuuksia esitellään myös Terveyskirjastossa.

Luokittelun kuusi hyvettä ja niihin johtavat luonteenvahvuudet ovat

 • viisaus ja tieto (luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo ja näkökulmanottokyky)
 • rohkeus (rohkeus, sinnikkyys, rehellisyys ja innostus)
 • inhimillisyys/humaanius (rakkaus, ystävällisyys ja sosiaalinen älykkyys)
 • oikeudenmukaisuus (yhteistyö, reiluus ja johtajuus)
 • kohtuullisuus (anteeksianto, vaatimattomuus/nöyryys, harkitsevuus ja itsesäätelykyky)
 • transsendenssi eli henkisyys ja merkityksellisyys (kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen, kiitollisuus, toiveikkuus, huumori ja henkisyys).

Seligman ja Peterson ovat todenneet, että näitä hyveitä ja vahvuuksia arvostetaan joka puolella maailmaa. Ne ovat kaikissa kulttuureissa myönteisiä luonteenominaisuuksia. Niiden käyttäminen innostaa ja tuo mielihyvää itselle ja muille eikä vahingoita ketään.

Kaikilla on näitä luonteenvahvuuksia, mutta niiden ilmeneminen vaihtelee yksilöllisesti. Vaihtelevaa on myös se, miten ihmiset ottavat näitä vahvuuksia käyttöönsä eri tilanteissa.

Miten voin tunnistaa omia vahvuuksiani?

Usein emme tunnista vahvuuksiamme ja käytä niitä. Tutkimusten perusteella vain noin kolmasosa meistä tunnistaa hyvin omia vahvuuksiaan.

Taulukko 1. Harjoitus vahvuuksien tunnistamiseksi.
Vahvuuksiaan voi opetella tuntemaan muun muassa kysymällä:
Minkä tekemisestä nautin?
Mihin keskityn mielelläni?
Missä olen hyvä?
Minkä tekeminen tuntuu minusta luontaiselta? Missä tekemisessä tunnen olevani kuin kotonani?
Mitä ystävät tai läheiset ihmiset sanovat minussa olevan parasta?

VIA-instituutin verkkosivustolla on vapaasti ja maksutta saatavilla VIA-testi, jonka avulla voi testata edellä mainittujen 24 luonteenvahvuuden esiintymistä itsellään. Sivustolta löytyy testi suomenkielisenä kielivalinnan jälkeen. VIA-lyhenne tulee sanoista values in action, joka tarkoittaa arvoja toiminnassa. Jokaisella on noin viisi ydinvahvuutta (testituloksen ensimmäiset). Luonteenvahvuuksien tietoinen käyttäminen on tutkimusten mukaan yhteydessä hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Kun olet tehnyt testin, tuloksia kannattaa miettiä kriittisesti kuten kaikkien psykologisten testien tuloksia. Pohdi, onko kukin vahvuus sellainen,

 • joka tuntuu juuri minulle ominaiselta
 • joka tuntuu minusta helpolta ja vaivattomalta käyttää
 • jonka käyttäminen tuo minulle energiaa.

Jos vastaat kyllä kaikkiin kysymyksiin, on vahvuus sinulle luontainen. Luontaisten vahvuuksien käyttämisen tiedetään olevan yhteydessä hyvinvointiin.

Jos jokin vahvuus ei tunnu sinusta luontaiselta tai et tunnista sitä itselläsi, voit pohtia, miten kyseinen vahvuus toteutuu elämässäsi. Onko niin, ettet aiemmin ole huomannut sitä? Voit myös kysyä läheisiltäsi, mitä mieltä he ovat tästä vahvuudesta. Jos pohtimisen jälkeenkään vahvuus ei tunnu luontaiselta, voit miettiä, miten olet vastannut testin kysymyksiin ja halutessasi tehdä testin uudestaan.

Testissä ei ole oikeita tai vääriä tuloksia, on vain yksilöllisiä tuloksia.

Luonteenvahvuuksiaan voi tunnistaa myös lukemalla niistä ja katsomalla niitä käsitteleviä videoita Terveyskirjastosta.

Mitä hyötyä vahvuuksien käytöstä on?

Keskittymällä vahvuuksiin ihmiset voivat paremmin kuin keskittymällä heikkouksiin. Heikkouksia voi toki tarkastella ja pohtia, miten niiden kanssa tulee toimeen. Nekin kannattaa hyväksyä osana inhimillistä elämää. Kuitenkin se, mihin keskittyy, yleensä vahvistuu. Sen sijaan, että pohtisit, mikä sinussa on vialla, voit kääntää katseesi siihen, mikä sinussa on hyvää ja mitkä ovat vahvuutesi.

Vahvuuksiin keskittyminen tuo onnistumisen kokemuksia ja lisää voimavaroja. On todettu, että vahvuuksiaan käyttävät ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä, onnellisempia ja luottavaisempia, vähemmän stressaantuneita, kestävämpiä vaikeuksissa ja onnistuvampia työssään.

Monet luonteenvahvuuksista liittyvät voimakkaasti arvoihin. Omien arvojensa mukaisesti toimiminen lisää merkityksellisyyden ja tarkoituksen tunnetta elämässä.

Vahvuuksien tietoinen käyttäminen parantaa itsetuntoa. Kun huomaa käyttävänsä vahvuuksiaan, herää monia myönteisiä tunteita. Yksilö saattaa esimerkiksi huomata osaavansa tehdä jotakin, olevansa siinä hyvä ja pitävänsä sitä tärkeänä. Huomaaminen voi herättää itsearvostuksen tunteita. Se voi herättää ajatuksen, että tekee sitä, mikä on itselle luontevaa, arvokasta ja kenties merkityksellistä.

Elämässä voi olla antoisaa huomata myös muiden vahvuuksia. Tällä on suuri merkitys erityisesti ryhmän toiminnassa tai työyhteisössä. Jokaisella meistä on oma vahvuuskirjonsa. Yhdessä toimimalla voimme hyödyntää toistemme vahvuuksia ja tukea toistemme toimintaa.

Miten voin käyttää ja kehittää omia vahvuuksiani?

Oleellisinta on huomata, että käytät jo nyt vahvuuksiasi monessa paikassa. Tämän huomaaminen ei ole itsestään selvää. Kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä vahvuuksia olet tänään käyttänyt. Voit esimerkiksi huomata, että vahvuuksista rakkaus auttaa huolehtimaan lasten vaatetuksesta, tunnollisuus suoriutumaan töissä ja itsesäätely menemään nukkumaan ajoissa.

Vahvuuksien käyttöä voi myös laajentaa kiinnittämällä niihin huomiota ja pohtimalla, miten niitä voisi viljellä pitkin arkea. Esimerkiksi kiitollisuuden taitoa voi kehittää pysähtymällä päivän aikana pohtimaan, mistä voi olla kiitollinen. Kiitollisuutta voi myös osoittaa kanssaihmisille. Voit harjoitella kiitoksen antamista eri tavoilla, esimerkiksi laittamalla yksinkertaisen kiitoksen sähköpostiviestiin tai kiittämällä lasta hänen vietyänsä astiat pesukoneeseen. Pieni kiitos ilahduttaa sekä kiitoksen antajaa että saajaa. Samalla lailla voit päättää kehittää myös muita vahvuuksia.

Luonteenvahvuuksiaan voi käyttää elämän kaikilla osa-alueilla. Usein kuitenkin huomaa käyttävänsä jotakin vahvuutta vain tietyissä tilanteissa. Tutkimusten mukaan masentuneisuus vähenee ja onnellisuus lisääntyy, kun etsii uudenlaisia tilanteita vahvuutensa käyttämiseksi. Esimerkiksi ystävällisyyden vahvuus saattaa tulla esiin luontevasti vapaa-ajalla, mutta kiireisenä työpäivänä se voi olla alikäytössä. Silloin kannattaa pohtia, miten voisi käyttää tuota vahvuutta myös töissä. Vastaavasti arviointikyky voi auttaa tekemään hyviä päätöksiä töissä, mutta henkilökohtaisessa elämässä ei osaakaan toimia samalla lailla. Rohkeuskin voi näyttäytyä erilaisena eri tilanteissa. Vahvuuksien soveltaminen eri tilanteisissa on taito, jota voi harjoitella.

Luonteenvahvuuksia voi myös ylikäyttää. Esimerkiksi liiallinen sinnikkyys voi johtaa uupumukseen, liiallinen ystävällisyys omien tarpeiden sivuuttamiseen ja liiallinen rohkeus uhkarohkeuteen. Joskus jo ylikäytön tiedostaminen voi auttaa rajaamaan omaa käytöstä. Kannattaa myös pohtia, johtuuko ylikäyttö jonkin toisen vahvuuden alikäytöstä. Esimerkiksi liiallisen sinnikkyyden tai vaativuuden taustalla voi olla alikäytetty anteeksiannon ja ystävällisyyden vahvuus itseä kohtaan.

Taulukko 2. Harjoitus omien vahvuuksien pohtimiseksi.
Pohdittavaksi
Tunnistako omia vahvuuksiasi?
Huomaatko käyttäväsi niitä? Missä tilanteissa huomaat käyttäväsi niitä?
Huomaatko, että luontaisten vahvuuksien käyttö lisää voimavarojasi ja innostustasi?
Millä muulla tavalla ja missä muussa yhteydessä voit hyödyntää luonteenvahvuuksiasi?
Vahvuuksien käyttö elämän osa-alueilla
 • Missä ammateissa tai työtehtävissä vahvuutesi pääsisivät oikeuksiinsa?
 • Millaiset työt olisivat ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joita vahvuudet edustavat?
 • Mitkä vahvuuksia voisit nostaa esiin työhaastattelussa?
 • Miten vahvuutesi voivat näkyä harrastuksissa ja kotona arjessa?

Kirjallisuutta

 1. Peterson, Christopher & Seligman, M.E.P.Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Washington, D.C.: APA Press and Oxford University Press. 2004
 2. Seligman M. Flourish: Positive Psychology and Positive Interventions. The Tanner Lectures on Human Values. University of Michigan 2010.
 3. Lipponen K, Litovaara A, Katajainen A. Voimaa - Hyvän elämän polku. Kustannus Oy Duodecim 2016.
 4. Ojanen M. Positiivinen psykologia. SAGA Egmont 2021.
 5. Wagner, L. & Ruch, W. Assessment of character strengths. 2022.
 6. Biswas-Diener R, KashdanTB, Minhas G. A dynamic approach to psychological strength development and intervention. The Journal of Positive Psychology 6, 2: 106–118. 2011.
 7. Azañedo CM, Artola T, Sastre S, Alvarado JM. Character Strengths Predict Subjective Well-Being, Psychological Well-Being, and Psychopathological Symptoms, Over and Above Functional Social Support Front. Psychol. 12:661278. 2021.
 8. Niemiec, R. M. Finding the golden mean: the overuse, underuse, and optimal use of character strengths.Counselling Psychology. 2019.
 9. https://www.viacharacter.org/research/findings/character-strengths-overuse-and-underuse
 10. https://www.viacharacter.org/topics/articles/why-top-strengths-are-the-secret-to-your-success