Alaraajasairauksia ja ongelmia hoitavat koulutustaustaltaan ja työnkuvaltaan hyvin erilaiset ammattilaisryhmät. Alaraajasairauksien ja ongelmien tunnistaminen ja hoito sisältyy osana lääkäreiden, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja muiden terveydenhoidon ammattilaisten koulutukseen ja työhön.

Jalkaterveyteen keskittyneet ammattilaiset

Jalkaterapeutit (AMK) ovat jalkaterveyden edistämiseen ja alaraajojen monipuoliseen tutkimiseen, hoitamiseen ja kuntouttamiseen koulutettuja asiantuntijoita (ks. Jalkaterapeutti: asiantuntemus ja työskentely, taulukko Jalkaterveydenalalla työskentelevien ammattikorkeakoulututki). Rekisteröidyt jalkojenhoitajat ovat (ks. Rekisteröity jalkojenhoitaja: asiantuntemus ja työskentely) jalkaterapeuttikoulutusta edeltävältä ajalta valmistuneita jalkaterveyden ammattilaisia (ks. Rekisteröity jalkojenhoitaja: asiantuntemus ja työskentely). Lähihoitajista osa on suuntautunut jalkojenhoitoon (ks. Lähihoitaja, jalkojenhoidon osaamisala: asiantuntemus ja työskentely) ja jalkojenhoitopalveluja tarjoavat myös jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet (ks. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet: asiantuntemus ja työskentely).

Jalkaterveyteen erikoistuneet ammattilaiset

Osa fysioterapeteista on erikoistunut alaraajaongelmiin ja osa heistä on suorittanut podiatrisen fysioterapian erikoistumisopinnot (ks. Podiatriseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit: asiantuntemus ja työskentely). Osa lääkäreistä, esimerkiksi kirurgeista ja ortopedeistä, on erikoistunut alaraajoihin. Jalkaongelmat ja niiden ehkäisy painottuvat diabeteksen ja reuman hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien työssä.

Monella terveydenhuoltoalalle kouluttautuneella voi olla useampia ammattitutkintoja, lisä- ja jatkokoulutusta ja kursseja sekä monipuolista työkokemusta, mikä varmistaa monipuolisen osaamisen esimerkiksi alaraajojen vaivojen hoidossa.

Muut ammattiryhmät

Alaraaja- ja jalkaterän alueen vaivojen ja sairauksien hoitoon osallistuvat eritasoista osaamista peruskoulutuksessa saaneet apuvälineteknikot (ks. Apuvälineteknikko (AMK): asiantuntemus ja työskentely), naprapaatit (ks. Naprapaatti (AMK): asiantuntemus ja työskentely) ja osteopaatit (ks. Osteopaatti (AMK): asiantuntemus ja työskentely).

Taulukko 1. Jalkaterveydenalalla työskentelevien ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden terveydenhuollon ammattilaisten ammattinimikkeet, koulutuksen laajuus ja työelämässä toimivien määrä.
Ammattinimike Tutkinto, ammattinimike, koulutus, työelämässä toimivien määrä
Jalkaterapeutti (AMK) Tutkinto ja ammattinimike Korkea-asteen tutkinnon suorittanut jalkojenhoidon asiantuntija.
Nimikesuojattu ammattihenkilö (Valvira)
Tutkinnon suorittaneita Noin 350
Koulutus 210 op, 3,5 vuotta
Koulutus alkoi 1996.
Ensimmäiset jalkaterapeutit valmistuivat 1999.
Rekisteröity jalkojenhoitaja Tutkinto ja ammattinimike Toisen asteen tutkinnon suorittanut jalkojenhoidon asiantuntija.
Ammattinimike poistettu 1.1.2008 Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetusta asetuksesta (564/1994) nimikesuojattujen ammattien listalta
Tutkinnon suorittaneita 350–400
Koulutus Vuosina 1971–81, yksivuotinen
Vuodesta 1982 lähtien koulutuspohjasta riippuen kesto 1,5–2,5 vuotta
Koulutus loppui 1996, viimeiset valmistuneet 1999
Fysioterapeutti, podiatrisen fysioterapian erikoistumisopinnot Tutkinto ja ammattinimike Fysioterapeutti (AMK)
210 op, 3,5 vuotta
Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
Koulutus Fysioterapeutti (AMK) 210 op, 3,5 vuotta ja täydentävät opinnot
Täydennyskoulutusta antoi Turun ammattikorkeakoulu vuosina 1996–1999, sen jälkeen Suomen Alaraajafysioterapian yhdistys ry
Lähihoitaja, jalkojenhoidon osaamisala Tutkinto ja ammattinimike Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Nimikesuojattu ammattihenkilö
Koulutus 180 osaamispistettä (osp), josta Jalkojenhoidon osaamisalan opintokokonaisuus 50 osp, 2,5–3 vuotta
Koulutus alkoi 2012
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Tutkinto ja ammattinimike Suoritetaan näyttötutkintona
Ei ammattinimikettä, ei nimikesuojattu
Tutkinnon suorittaneita Tutkinnon suorittaneita noin 1145
Koulutus 40 ov, 1–1,5 vuotta
Koulutus alkoi 2003.
Näyttötutkinnon laajuus ja sisältö eivät vastaa aiempaa jalkojenhoitajan tutkintoa.