Apuvälineteknikko (taulukko Apuvälineteknikon peruskoulutuksessa hankkima apuvälineosaam) on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän edistää ja tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn (taulukko Apuvälineteknikon peruskoulutuksessa hankkima apuvälineosaam).

Apuvälineteknikon vastuualueita ovat muun muassa ympäristöhallinnan ja kommunikaation laitteistot, raajaproteesit, ortoosit, liikkumisen apuvälineet, erityisjalkineet ja pohjalliset, päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa käytettävät hoidolliset apuvälineet.

Apuvälineteknikon (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestää Suomessa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Apuvälineteknikko on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Työskentely

Apuvälineteknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa pääasiallisesti apuvälineitä valmistavissa yrityksissä sekä sairaaloiden ja eri laitosten apuvälineyksiköissä tai itsenäisenä ammatin harjoittajana. Lisäksi hän voi toimia asiakaspalvelutehtävissä, suunnittelu- ja valmistustehtävissä sekä oman alansa asiantuntijana kuntoutusryhmissä tai myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Taulukko 1. Apuvälineteknikon peruskoulutuksessa hankkima apuvälineosaaminen.
Yksilölliseen käyttöön tarkoitetun teknisen apuvälineen valmistus, huolto ja korjaus sekä sovitus asiakkaan tarpeita vastaavaksi.
Valmisapuvälineisiin tarvittavien muutostöiden suorittaminen.
Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn määritys yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa lääkärin ja muiden kuntoutusalan ammattiryhmien kanssa ottaen huomioon asiakkaan toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja rajoitteet apuvälineiden käytölle.
Apuvälineen sopivuudesta, toimivuudesta ja teknisistä ominaisuuksista vastaaminen.
Apuvälineiden käytön ohjaus ja apuvälinepalvelun seurannan järjestäminen.
Asunnonmuutostöiden suorittaminen.
Asiantuntijana toimiminen kuntoutustyöryhmissä.
Muun terveydenhuoltohenkilöstön opastus apuvälineisiin liittyvissä asioissa.
Yhteistyö tekniikan asiantuntijoiden kanssa hyödyntäen apuvälinesuunnittelussa ja valmistuksessa uusinta teknologiaa.
Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien periaatteiden hallinta.