Alaraudanjoki V. Erosive tooth wear and associated factors in Northern Finland Birth Cohort 1966. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 2018; tiivistelmä suomeksi, s. 7. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526217802.pdf

Hausen H. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemushoito. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2012, s. 332–8.

Jauhianen L. Diet and periodontal condition: an epidemiological study. Väitöskirja. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden laitos, 2018; tiivistelmä suomeksi s. VII. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2872-6/urn_isbn_978-952-61-2872-6.pdf

Linkosalo E, Markkanen H. Dental erosions in relation to lactovegetarian diet. Scand J Dent Res 1985;93:436–441.

Mäkinen K. Ksylitoli ja sen käyttö suun terveyden edistämisessä. 2., uudistettu painos. Helsinki: Suun terveydenhoidon ammattiliitto, STAL, 2003, s. 1–80.

Tilander A. Omaksu suunterveyttä tukevat ruokatottumukset. Potilaan lääkärilehti 26.5.2016. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/suunvuoro/omaksu-suunterveytta-tukevat-ruokatottumukset/

Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [päivitetty 18.5.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli hoi50056.

Valsta L, Borg P, Heiskanen S, ym. Juomat ravitsemuksessa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan raportti 2008. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2008. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/juomat_ravitsemuksessa.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Helsinki: Opetushallitus, 2019, Oppaat ja käsikirjat 2019:5a. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hyvinvointia_ja_yhteisollisyytta_ruokailusta.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Syödään ja opitaan yhdessä -Kouluruokailusuositus. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%A6%EAda%A6%EAa%A6%EAn_ja_opitaan_yhdessa%A6%EA_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf