Kohti parempaa iäkkäiden suunterveyttä 2015. Tieteelliseen näyttöön ja kokemusperäiseen tietoon perustuva konsensusraportti. Helsinki: Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suugeriatrian jaosto. https://www.apollonia.fi/Apollonia/www5.nsf/0/D7D20047710162C7C2257704003CE363/$FILE/Suugeriatria_konsensuslausuma.pdf

Komulainen K. Oral health promotion among community-dwelling older people. Väitöskirja. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, 2013; suomenkielinen tiivistelmä s. VII. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1213-8/urn_isbn_978-952-61-1213-8.pdf

Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma A, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Raportti 68/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf

Lahtinen A. Kuiva suu. Lääkärin tietokannat. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 (päivitetty 27.4.2018(. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00193.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (ns. vanhuspalvelulaki). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Nykänen I. Ikäihmisen kuiva suu ja purentaongelmat ennakoivat vajaaravitsemusta. Helsinki: Hammaslääkäripäivät 23.11.2018. https://www.apollonia.fi/uutishuone/tiedeuutiset/ikaihmisen-kuiva-suu-ja-purentaongelmat-ennakoivat-vajaaravitsemusta/

Sirviö K, Äijö M,toim. SUUPIRSSI – Osaaminen liikkeelle. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu 2012. http://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/julkaisut/Savonia_Suupirssi_web.pdf

Toimintamalleja muuttaen parempaan suun terveyteen ikääntyneillä. Sosiaali- ja Terveysministeriön julkaisuja 2015: 16. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74697/STM_Toimintamalleja_muuttaen_parempaan%20suun.pdf?sequence=1

Suugerontologia. Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 7.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod20001.

THL. Mitä toimintakyky on? Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2016. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on

THL. Toimintakyvyn arviointi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi.