Suun terveys raskausaikana ja vauvaiässä

Grönholm J, Virtanen J, Murtomaa H. Äitien suunterveyskäyttäytyminen, asenteet ja tiedot. Neuvolatutkimus kaksikielisillä alueilla. Suom Hammaslääkäril 2006; 13: 8–12. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00066.

Hooley M, Skouteri H, Boganin C, ym. Parental influence and the development of dental caries in children aged 0–6 years: A systematic review of the literature. J Dent 2012; 40: 873–85.

Söderling E, Isokangas P, Pienihäkkinen K, ym. Influence of maternal xylitol consumption on acquisition of mutans streptococci by infants. J Dent Res 2000; 79: 882–7.

Alle kouluikäiset

Grönholm J, Virtanen J, Murtomaa H. Äitien suunterveyskäyttäytyminen, asenteet ja tiedot. Neuvolatutkimus kaksikielisillä alueilla. Suom Hammaslääkäril 2006; 13: 8–12. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00066.

Hakulinen T, Otronen K, Kuronen M, toim. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. http://www.julkari.fi/handle/10024/135535

Hooley M, Skouteri H, Boganin C, ym. Parental influence and the development of dental caries in children aged 0–6 years: A systematic review of the literature. J Dent 2012; 40: 873–85.

Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [päivitetty 27.8.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50127.

Kyttälä P, Ovaskainen M, Kronberg-Kippilä C, ym. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B32/2008. Helsinki: Kansanterveyslaitos, 2008.

Peura A. Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys alle kouluikäisten lasten suun terveyteen. Tuloksia LATE-aineistosta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, 2014. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44339/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409262882.pdf?sequence=1

Päiväkoti-ikäisten hampaiden harjaus ja ksylitolin käyttö. Kuntainfo 7/2013. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1866860

Suun terveydenhuollon kehittämishankkeen (SUHAT) työryhmä. Lasten neuvolan käsikirja. Tutti- ja tuttipullo. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/tietopaketit/suunterveys/tutti-ja-tuttipullo

Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 39. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-28026.pdf

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. http://www.julkari.fi/handle/10024/135907

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 [päivitetty 6.9.2017]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi31050.

Wigen I, Espelid I, Skaare A, ym. Family characteristics and caries experience in preschool children. A longitudinal study from pregnancy to 5 years of age. Community Dent Oral Epidemiol 2011; 39: 311–7.

Koululaiset ja nuoret

Ikonen R, Helakorpi S. Lasten ja nuorten hyvinvointi - Kouluterveyskysely 2019. Tilastoraportti 33/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091528281

Inchley J, Currie D, Young T, ym (toim.). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health behaviour in school-aged children (hbsc) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: WHO regional office for Europe, 2016. http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf?ua=1

Jormanainen T, Järvinen S. Suunhoito-opas alakouluille. Helsinki: Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy, 2012.

Jormanainen T, Järvinen S. Suunhoito-opas yläkouluille. Helsinki: Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy 2008.

Kankaanpää R. Oral health promoters – evaluation of national sweet selling recommendation and oral health education material. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hammaslääketieteen laitos, 2014; suomenkielinen tiivistelmä s. 5. http://urn.fi.URN:ISBN:978-951-29-5899-3

Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S, ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019: 56. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161741/STM_2019_56_Nuorten_terveystapatutkimus_2019.pdf

Kouluterveyskysely. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. www.thl.fi/kouluterveyskysely

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-11139.pdf

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 11.12.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50086.

Tarnanen K, Hausen H, Forss H ym. Hampaassa reikä – eikä! (Karieksen hallinta ja hampaan paikkaushoito). Käyvän hoidon potilasversiot. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 15.2.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: khp00085.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

Opiskelijat

Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, ym., toim. Opiskeluterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2011.

Kunttu K, Pesonen T, Saari J. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 2017. https://www.yths.fi/filebank/4300-KOTT_uusin_2016.pdf

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009: 20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-11139.pdf

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

YTHS. Tutkimus- ja julkaisutoiminta: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 2019. https://www.yths.fi/tutkimukset/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus