Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L, toim. Alkoholiriippuvuus. 3., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015.

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet. Sähkösavuke. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2019 [päivitetty 11.11.2019]. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/sahkosavuke

Akl EA, Gunukula SK, Aleem S, ym. The prevalence of waterpipe tobacco smoking among the general and specific populations: a systematic review. BMC Public Health 2011; 11: 244. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-244.pdf

Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [21.8.2018]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50028.

Bergstöm J. Smoking rate and periodontal disease prevalence: 40 year trends in Sweden 1970–2010. J Periodontol 2014; 41: 952–7.

Heikkinen AM. Energianuuska houkuttelee lapsia ja nuoria nuuskan käyttöön. Suom Hammaslääkäril 2014; 1: 31. (julkaistu myös 4.1.2014 / Potilaan Lääkärilehti. http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/energianuuska-houkuttelee-lapsia-ja-nuoria-nuuskan-kayttoon/#.VUewipPqO8A).

Heikkinen AM. Oral health, smoking and adolescence. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedokunta, Hammaslääketieteen laitos, 2011. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27848/oralheal.pdf?sequence=1

Heikkinen AM, Meurman JH, Sorsa T. Tupakka, nuuska ja suun terveys. Duodecim 2015; 131: 1975–80. www.terveysportti.fi, artikkeli duo12513.

Heitz-Mayfield LJ. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol 2008; 35: 292–304.

Heloma A, Korhonen T, Patja K, ym. (toim.). Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus, 1. painos. Helsinki: Duodecim 2022.

Holmén A, Strömberg U, Magnusson K, ym. Tobacco use and caries risk among adolescents – a longitudinal study in Sweden. BMC Oral Health 2013; 13: 31. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6831-13-31.pdf

Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [12.4.2018]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50041.

Kinnunen JM, Pere L, Raisamo S, ym. Nuorten terveystapatutkimus 2019. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019: 56. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161741/STM_2019_56_Nuorten_terveystapatutkimus_2019.pdf

Lahtinen A, Ainamo A. Miten autan tupakoivaa lopettamaan? Opas suun terveydenhuollon henkilöstölle. Espoo: Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Euroopan unionin Eurooppa syöpää vastaan -ohjelma, 2001.

Patja K. Sähköiset nikotiiniannostelijat (ns. sähkösavukkeet, "sähkötupakka"). Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto 2016. Helsinki: Kutannus Oy Duodecim, 2016. www.terveyskirjasto.fi: artikkeli: dlk01164.

Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G, ym. Cancer and mortality among users and nonusers of snus. Int J Cancer 2008; 123: 168–73. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.23469/epdf

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2018 [päivitetty 19.6.2018]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi40020.

Wickholm S, Lahtinen A, Ainamo A, ym. Nuuskan terveyshaitat. Duodecim 2012; 128: 1089–96. https://www.duodecimlehti.fi/duo10270