Etusivu » Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen

Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen

Terve suu
19.12.2019
Sisko Honkala

Useat lääkeaineet aiheuttavat erilaisia haittavaikutuksia suussa, kuten limakalvojen lichenoideja reaktioita (valkoiset juovat, laikut tai verkkomaiset muutokset), punoittavia läikkiä tai haavaumia, tulehduksia tai verenvuotoja (taulukko «Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.»1). Limakalvomuutos voi syntyä lääkeaineen koskettaessa limakalvoa (kuva « Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos»1) tai systeemisesti verenkierron kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa lääkeaine vaikuttaa esimerkiksi elimistön kasvutekijöihin, mistä seuraa ikenien liikakasvu (kuva « Ikenien liikakasvu ja verenpainelääkitys»2). Limakalvomuutokset voivat myös liittyä lääkkeiden aiheuttamaan syljenerityksen vähenemiseen, suun mikrobikasvuston muutoksiin tai suun puolustusjärjestelmän häiriöön.

Lisäksi lääkevalmisteiden maku-, täyte- ja muut apuaineet voivat aiheuttaa erilaisia suuhaittoja. Lääkkeet makeutetaan usein hampaiden reikiintymistä aiheuttavilla sokereilla, kuten sakkaroosilla. Laktoosi on yleisesti käytetty lisäaine (sidosaine) lääketablettien valmistuksessa. Laktoosimäärät tableteissa ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne todennäköisesti aiheuta vatsaoireita eivätkä suun limakalvon aftahaavaumia edes laktoosi-intoleranssista kärsiville.

Jos suun limakalvolla havaitsee poikkeavia pitkäkestoisia muutoksia, on syytä varata aika hammaslääkärille. Suun terveydenhoitokäynneillä on aina mainittava, jos käytössä on lääkkeitä. Tämä auttaa hammaslääkäriä selvittämään suuoireiden aiheuttajan. Suun limakalvosairauksista kerrotaan tarkemmin artikkeleissa «Suun sienitulehdukset»1«Suusyöpä»2.

Syljenerityksen väheneminen

Suun kuivuminen (syljen erityksen väheneminen tai kuivan suun tunne; ks. «Kuiva suu»3) on yleinen lääkkeiden aiheuttama haittavaikutus. Suomessa on markkinoilla noin 400 lääkettä, jotka vähentävät syljen eritystä. Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähentää syljen eritystä enemmän kuin kukin lääke erikseen. Kuiva suu on suuri ongelma etenkin monisairailla ikäihmisillä ja mielenterveysongelmista kärsivillä, jotka joutuvat käyttämään useita eri lääkkeitä eri vaivojen hoitoon. Taulukossa «Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.»1 luetellaan yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, jotka aiheuttavat suun kuivumista tai kuivan suun tunnetta.

Pitkäaikaisen suun kuivuuden aiheuttamia haittoja hampaistolle tai suulle lisää usein se, että henkilö ei jaksa tai kykene hoitamaan suutaan ja hampaitaan kunnolla. Kuivasta suusta kärsivä saattaa lisäksi nauttia usein suun kuivuuden helpottamiseksi makeita tai happamia juomia tai makeita pastilleja, mikä edistää hampaiden reikiintymistä (ks. «Karies (hampaan reikiintyminen)»4) ja kulumista eli eroosiota (ks. «Juomat ja suun terveys»5 ja «Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)»6). Haitta hampaille pahenee vielä, jos suuta kuivaava lääke on makeutettu sokerilla.

Muita lääkkeiden haittavaikutuksia

Suun kipuoireita voivat aiheuttaa ergotamiini, interferoni, nianseriini, nikotiini, simetidiini ja vinkristiini, makuhäiriöitä klonipramiini, nikotiini ja salisylaatit ja halitoosia eli pahanhajuista hengitystä mikrobilääkkeet (antibiootit), disulfiraami ja solunsalpaajat. Bisfosfonaatin on todettu aiheuttavan leukojen alueella luun tuhoutumista (osteonekroosia). Lisää tietoa eri sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden suuvaikutuksista on artikkeleissa «Diabetes ja suun terveys»7«Psyykkiset sairaudet ja suun terveys»8.

Taulukko 1. Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.
LääkeryhmäSuuvaikutusLääkkeet
Reumalääkkeet (ks. «Reuma ja suun terveys»9)Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutoksetSolunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Sulfasalatsiini eli salatsopyridiini
Kulta: aurotiomalaatti
Biologiset lääkkeet: abatasepti, tosilitsumabi
AftatBiologinen lääke: abatasepti
Herpes simplex, suu-/huuliherpesBiologiset lääkkeet: abatasepti, adalimumabi
SuutulehdusBiologiset lääkkeet: abatasepti, golimumabi, rituksimabi, sertolitsumabipegoli
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenSolunsalpaaja: syklofosfamidi
Biologiset lääkkeet: adalimumabi, sertolitsumabipegoli
Ikenen liikakasvuKalsineuriinin estäjä: siklosporiini
Sienitulehdus/stomatiittiSolunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Glukokortikoidit
Kulta: aurotiomalaatti
Metallin maku suussa/makuhäiriöKulta: aurotiomalaatti
Hydroksiklorokiini
Piilevän hammasinfektion aktivoituminenBiologinen lääke: adalimumabi
Kipu- ja kuumelääkkeetLimakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutoksetKeskushermostoon vaikuttavat tulehdusta ehkäisevät tai lievittävät särkylääkkeet: ibuprofeeni, naprokseeni, asetyylisalisyylihappo (kuva « Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos»1)
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenEuforisoivat kipulääkkeet: morfiini, metadoni
Astmalääkkeet (ks. «Astma ja suun terveys»10)Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen, reikiintymisriskiBeeta2-reseptoreita kiihdyttävä lääke: salbutamoli
Leukotrieenireseptorin salpaajat
SienitulehdusGlukokortikoidit
MakuhäiriöBeklometasoni, deksametasoni
AllergialääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenAntihistamiinit: loratadiini, setiritsiini, hydroksitsiini
Diabeteslääkkeet (ks. «Diabetes ja suun terveys»7)Metallin maku suussa, makuhäiriöBiguanidi: metformiini
Sulfonyyliurea: glimepiridi
Limakalvon haavaumatGliptiini: linagliptiini
SGLT-2:n estäjä (gliflotsiini): empagliflotsiini
Kuivan suun tunneGLP-1-analogi: liraglutidi
SGLT-2:n estäjä: dapagliflotsiini
Crohnin taudin lääkkeet (ks. «Crohnin tauti ja suun terveys»11)Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutoksetSulfasalatsiini eli salatsopyriini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenSolunsalpaaja: metotreksaatti
SienitulehdusGlukokortikoidit
Solunsalpaaja: metotreksaatti
MakuhäiriöMikrobilääke: metronidatsoli
Budesonidi
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (ks. «Kohonnut verenpaine ja suun terveys»12«Sepelvaltimotauti ja suun terveys»13)Limakalvon lichenoidit muutoksetACE:n eli angiotensiinikonvertaasin estäjät
Beetasalpaajat, kalsiumkanavan salpaajat
Diureetit
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenACE:n estäjät: kaptopriili, enalapriili, lisinopriili, perindopriili, ramipriili, kinapriili
Beetasalpaaja: atenololi
Antiadrenerginen verenpainelääke: klonidiini
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Natriumkanavan salpaaja: disopyramidi
Diureetit: tiatsidit, furosemidi
Kalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini, verapamiili
Ikenen liikakasvuKalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini (kuva « Ikenien liikakasvu ja verenpainelääkitys»2), verapamiili, felodipiini, amlodipiini, nisoldipiini, isradipiini, nilvadipiini
Beetasalpaaja: metoprololi
SuukipuACE:n estäjä: kaptopriili
Antiadrenerginen verenpainelääke: klonidiini
Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
MakuhäiriöACE:n estäjät, diureetit, beetasalpaajat, kalsiumkanavan salpaajat, hyperlipidemialääkkeet, losartaani
Psyykenlääkkeet (ks. «Psyykkiset sairaudet ja suun terveys»8)Limakalvon lichenoidit muutoksetBentsodiatsepiini: loratsepaami
Mielialaa tasaava lääke: litium
Psykoosilääke: fentiatsiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenTrisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, doksepiini, klomipramiini, nortriptyliini, trimipramiini
Uuden polven masennuslääkkeet: tratsodoni, reboksetiini, venlafaksiini, mirtatsapiini, duloksetiini
Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät: fluoksetiini, paroksetiini, fluvoksamiini, sitalopraami, sertraliini, essitalopraami
Psykoosilääkkeet: haloperidoli, levomepromatsiini, tioridatsiini, tsuklopentiksoli, klooriprotikseeni, flupentiksoli,risperidoni, paliperidoni, ketiapiini, olantsapiini, tsiprasidoni, aripipratsoli, sertindoli, lurasidoni
Mielialaa tasaavat lääkkeet: litium, karbamatsepiini, olantsapiini, lamotrigiini, gabapentiini, topiramaatti, ketiapiini
Muut: bupropioni, ketiapiini, mirtatsapiini, moklobemidi, reboksetiini, tratsodoni
Lisääntynyt syljen eritysMielialaa tasaavat lääkkeet: aripipratsoli, asenapiini
Psykoosilääkkeet: flupentiksoli, klooriprotikseeni, tsuklopentiksoli, tsiprasidoni, aripipratsoli, klotsapiini, asenapiini, lurasidoni
HammaskipuPsykoosilääkkeet: risperidoni, paliperidoni
MakuhäiriöBentsodiatsepiinit
Mielialaa tasaava lääke: litium
Trisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, trimipramiini
Kasvojen pakkoliikkeitä eli dyskinesiaaTrisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, doksepiini
Psykoosilääkkeet: haloperidoli, promatsiini, perfenatsiini, tioridatsiini
EpilepsialääkkeetLimakalvon haavaumatEtosuksimidi
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenEslikarbatsepiini, karbamatsepiini, gabapentiini, klobatsaami, lakosamidi, lamotrigiini, pregabaliini, retigabiini, topiramaatti
Syljen liikaeritys, ”kuolaaminen”Pregabaliini, topiramaatti
HammassärkyEslikarbatsepiini
Ikenen liikakasvuFenytoiini (kuva « Ikenien liikakasvu ja epilepsialääkkeet»3), valproiinihappo
IentulehdusEslikarbatsepiini, gabapentiini
Suu- tai kielikipuTopiramaatti
Suu- tai kielitulehdusKarbamatsepiini
ParkinsonismilääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenLevodopa
Antikolinergit: bromokriptiini, rotigotiini
MakuhäiriöAntikolinergit
MS-tauti-lääkkeetSienitulehdusGlukokortikoidit
Kuivan suun tunneBaklofeeni
MakuhäiriöBaklofeeni
MikrobilääkkeetLimakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutoksetBakteerilääkkeet: atsitromysiini, klaritromysiini, streptomysiini, tetrasykliini
Sienilääke: ketokonatsoli
Viruslääkkeet: tsidovudiini, ritonaviiri
AftatViruslääke: atatsanaviiri
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenBakteerilääkkeet: atsitromysiini, klaritromysiini, doksisykliini
Viruslääkkeet: atatsanaviiri, darunaviiri
SuutulehdusViruslääkkeet: atatsanaviiri, darunaviiri
Sienitulehdus, stomatiittiLaajakirjoiset mikrobilääkkeet (kuva « Laajakirjoiset mikrobilääkkeet voivat aiheuttaa sienitulehduksen suussa»4)
MakuhäiriöBakteerilääkkeet: atsitromysiini, metronidatsoli, siprofloksasiini, tetrasykliini
Sienilääkkeet: griseofulviini, terbinafiini
Viruslääkkeet: asikloviiri, gansikloviiri, oseltamiviiri, tsidovudiini
Syöpälääkkeet (ks. «Leukemia ja suun terveys»14«Syöpäkasvaimet ja suun terveys»15)Limakalvon ärsytys, haavaumatSolunsalpaajat: doksorubisiini, ibrutinibi, klorambusiili, leflunomidi, metotreksaatti, sytarabiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminenSolunsalpaajat: syklofosfamidi
Bisfosfonaatti
Tyrosiinikinaasin estäjät: aksitinibi, imatinibi
Biologinen lääke: sorafenibi
Sienitulehdus/stomatiittiSytotoksiset mikrobilääkkeet: doksorubisiini, daunorubisiini, mitomysiini
Glukokortikoidit
Solunsalpaajat: doksorubisiini, epirubisiini, etoposidi, fludarabiini, leflunomidi, merkaptopuriini, metotreksaatti
Tyrosiinikinaasin estäjä: aksitinibi
Biologiset lääkkeet: sorafenibi, sunitinibi
Suutulehdus, piilevän hammasinfektion aktivoituminenSolunsalpaajat: bendamustiini, idarubisiini
Tyrosiinikinaasin estäjä: imatinibi
Immunosuppressiiviset lääkkeet (ks. «Elinsiirrot ja suun terveys»16)Ikenen liikakasvuKalsineuriinin estäjä: siklosporiini (kuva « Siklosporiinin aiheuttama ikenien liikakasvu»5)
Aftat, haavaumat, piilevän hammasinfektion aktivoituminenmTor-estäjät
OsteoporoosilääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen, leukaluiden osteonekroosiriskiBisfosfonaatti
Naistentaudit ja raskausIentulehdus, ienverenvuotoEhkäisytabletit
Kuva 1.

Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos. Särkevän poskihampaan kipuilua on yritetty lievittää käyttämällä aspiriinitablettia paikallisesti. Lääke on syövyttänyt posken limakalvon pintaa aiheuttaen laajan vaalean muutoksen. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva 2.

Ikenien liikakasvu ja verenpainelääkitys. Kuvassa verenpainelääkkeistä kalsiumkanavan salpaajan (nifedipiinin) aiheuttama ienten liikakasvu. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva 3.

Ikenien liikakasvu ja epilepsialääkkeet. Kuvassa havaittu ienten liikakasvu on epilepsialääkkeen (fenytoiinin) aiheuttama. Melkein puolet hampaiden kruunuista on peittynyt ylimääräisellä ienkudoksella. Kuva: Asko Kuusilehto.

Kuva 4.

Laajakirjoiset mikrobilääkkeet voivat aiheuttaa sienitulehduksen suussa. Sienitulehdus ilmenee suun limakalvoilla vaaleina laikkuina joko poskissa (yläkuva) tai suulaessa (alakuva). Kuvat: Asko Kuusilehto.

Kuva 5.

Siklosporiinin aiheuttama ikenien liikakasvu. Kuvassa kalsineuriinin estäjän (siklosporiinin) aiheuttama ikenien liikakasvu. Siklosporiinia käytetään hylkimisreaktioiden estämiseksi munuais-, maksan-, sydämen-, sydämen- ja keuhkon-, keuhkon-, haiman- ja luuytimensiirroissa sekä nivelreuman, vaikean psoriaasin ja vaikean atooppisen ihotulehduksen hoidossa. Noin kolmasosalle siklosporiinin käyttäjistä kehittyy ikenen liikakasvua. Kuva: Hellevi Ruokonen.